De kinderen van de Aarde verzamelen zich

 

De kinderen van de aarde verzamelen zich komen van overal bijeen vanuit het noorden en het zuiden vanuit het westen en het oosten om zich te scharen rondom het hart der aarde.

 

 Vanuit het noorden brengen ze de kruik van levend water.

 

 Vanuit het zuiden de oogst van een nieuwe tijd.

 

 Vanuit het westen de boog van inzicht.

 

 Vanuit het oosten de graal van liefde.

 

 

Zie, de condor en de adelaar vliegen al samen door de ruimte. Met iedere vleugelslag zullen de mistige wegen vol gif aan de hemel straks vernietigd worden en de antennes van macht van de valse Haarp zullen gebroken worden door de kracht van de geest.

 

Hoor, de kinderen van de aarde slaan luid op de trom van waarheid.

En al verschijnen er nog donkere wolken aan het firmament, licht en liefde zullen de boeien eens verbreken en de ware mens zal herboren worden uit het vlies van liefde met vleugels vol van licht.

 

De kinderen van de aarde zijn niet meer tegen te houden. Ze ontsteken fakkels van licht staan schouder aan schouder en zaaien overal zaad van waarheid, vrede, licht en liefde, van mededogen en verantwoordelijkheid, van moed en wijsheid.

 

Ze verscheuren waan en leugen, laten liefde stromen als een bron, nodigen iedereen uit zich te voegen in hun rijen, sporen aan om vrees en scepsis te overwinnen, om voor elkaar en al wat leeft op te komen en te luisteren naar de hartslag van het leven, de grondtoon van het bestaan, het eeuwig Aum en Amen het Abwoon en Atum aller tijden.

 

De kinderen van de Aarde roepen op zich te verenigen in kracht slavenketens te verbreken en het hoofd niet langer te buigen voor de corrupte macht in deze wereld.


De wind der waarheid is opgestoken en zal pas gaan liggen wanneer hoeksteen en topsteen van de piramide van leugens en geweld verbrijzeld zijn.

 

De kinderen van de aarde roepen op de spiegel van waan te verbrijzelen met de hamer van inzicht, het lange lijden van eeuwen te beëindigen door de ploeg der genezing in beweging te brengen in akkers van ziektes en angst. Ze zijn het lijden moe, de oorlogen, het geweld,  de armoede, de hongersnood.

 

De kinderen van de aarde maken zich sterk voor de waarheid. Hun voeten worden door de aarde gedragen hun harten kloppen als één hart, hun hoofden reiken tot het verste licht der sterren.

Ze wijken niet meer. Ze staan niet meer toe dat de tempel van het leven geschonden wordt. Ze staan niet meer toe dat het lichaam der aarde vergiftigd wordt, het water des levens wordt ontheiligd, de aarde verbrand wordt door vuur van hebzucht, de lucht vervuild wordt door adem van zelfzucht, het vuur van liefde verslonden wordt door vlammen van onblusbare verlangens.

 

De kinderen van de aarde zijn wakker geworden.

In alle landen en windstreken voegen ze zich nu bijeen spreken vanuit hun hart en zeggen onomwonden dat vrijheid geen grenzen kent, geen paspoorten, camera’s of chips, geen databanken of satellieten die spioneren, dat vrijheid geen vader- of moederland heeft, want ons allen is heel de aarde geschonken en ieders geboorterecht is vrijheid, liefde, geluk, niet slavernij, onderdrukking, uitbuiting.

 

Zoals valleien vol bloemen de hoogten van bergen bejubelen, één druppel water de hele oceaan in zich draagt, één korrel graan de hele oogst bevat, zo zullen de kinderen der aarde het zaad van hemel én aarde in hun geest verenigen en een revolutie teweegbrengen die nimmer nog beschreven is in de geschiedenisboeken van de machtigen der aarde.

 

De kinderen van de aarde zullen niet wijken nu de eindstrijd begonnen is.

Hun wapenkleed is de waarheid hun zwaard de geest hun wapen is trouw aan de heiligheid van het leven waarbij hun schild de duisternis weert.

 

Zij hebben de macht van de wereld niet nodig, geen politieke partij die de mens negeert, geen godsdienst die de mens bedriegt, geen bank die zijn broeders en zusters besteelt, geen macht die diepe sporen van bedrog achterlaat.

 

De kinderen van de aarde zullen de onwaardige paspoorten der scheiding verscheuren, de loerende camera's van controle uitschakelen, de databanken die hun gegevens opslaan neutraliseren, want met hen is de kracht van de geest, de geest die iedereen uitnodigt zich te voegen in de gelederen van vrijheid.

 

De kinderen van de aarde kennen geen haat.

 

Ze nodigen hen die misleid zijn door het boze uit zich in te keren en zich te voegen in het licht.

Geen klimaat van angst zal hen kunnen regeren slagregens van leugen en laster zullen hen niet breken. Gesteund door de adem van waarheid, de kracht van de geest en oudere broeders  en zusters van andere sterrenstelsels zullen ze voortgaan op de ingeslagen weg totdat de dageraad van vrede is aangebroken.

 

Gidsen, engelenkrachten, wachters van licht en liefde, zij allen staan reeds in slaglinies gereed, een leger zonder wapens, een leger zonder haat, doeltreffend, vol moed, alles transformerend. 

 

Niemand kan hen weerstaan want de kracht van liefde overwint alles, de basiskracht van Al Wat Is

 

Kom, jij die misleid werd, voeg je bij de kinderen der aarde nu het nog kan en bevrijd je van je slavengeest.

 

De wedergeboorte van de aarde is reeds begonnen. Het water van inzicht stroomt rijkelijk uit de kruik van de Waterman en de vloeden van zuivering breken reeds door vele dammen.

 

De grote veranderingen zijn ingezet.

 

Geen kracht of macht van deze wereld die de geboorte van de nieuwe aarde verhinderen kan.

 

Als de oude aarde beven en schudden gaat om haar huid te vernieuwen, als zij stormen gaat ontketenen om haar longen te reinigen, als vloeden haar zullen schoonwassen, als vuur alle vuil zal wegbranden, dan zal de nieuwe aarde herrijzen als een feniks uit zijn as.

 

De oude wereld staat op instorten, de nieuwe wereldorde zal vergaan tot gruis en de ijzeren vuist van dictatuur zal het eigen gelaat treffen en niet meer kunnen heersen.

 

En op de bodem van de doos van Pandora maakt zich de witte vogel los van de hoop. Hij vliegt naar alle kusten van de aarde om het nieuwe land dat oprijst uit de wateren aan te kondigen:

  het land van eenheid en liefde

  het land van licht en vrede

 

  het land waarin dood geen graven graaft

 

  het land onzer dromen

 

  op geen landkaart ooit beschreven

 

  in geen atlas ooit te vinden

 

  geschreven op de tijdloze bladzijde 

van ons hart.

 

De kinderen van de aarde zijn in beweging gekomen, stromen over de aarde als een machtige golf, gedragen door de oceaan van liefde.

 

Hun golfbeweging zal alles overstromen wat niet in harmonie met het leven is en alle mensenkinderen die verlangen naar vrede en vrijheid zullen ondergedompeld worden in die oceaan van liefde.

 

De kinderen van de aarde ontsteken het vuur van waarheid en inzicht het vuur van liefde en vrede. Ze steken er heel de wereld mee in brand. Niemand die deze brand ooit blussen kan.

 

Hoor jij hun voetstappen ook?

 

Steeds dichterbij?

 

Vlak voor je deur?

 

Ze verlaten scholen en kantoren, bedrijven en overheidsgebouwen, ziekenhuizen en verzorgingscentra, ze betreden de open ruimte van het volle leven, verlaten de schijnwereld van de nacht der onwetendheid, wandelen door valleien en over bergen, door steden en dorpen, over akkers en velden, géén plek waar ze niet zijn.

 

Hun voortgang is niet te stoppen.

 

Handen reiken naar handen, ogen kijken in ogen, handen die getuigen van kracht en mildheid ogen die getuigen van licht, van vergeving, moed en doorzettingsvermogen.

De donkere wolken die nog boven de aarde hangen zullen verscheurd worden en het licht dat alles verlicht zal alle levende wezens doorstralen.

 

Kom, kinderen van de aarde.

Kom, kinderen van het licht.

 

laten we met volle kracht de hand aan de ploeg der waarheid slaan en de akkers van bederf voorgoed onderploegen

 

Niet straks, maar nú.

 

© Marcel Messing

www.marcelmessing.com