Kinderen van de Nieuwe Tijd

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

Lieve mensen,

 

Van harte welkom hier. Mijn energie stroomt temidden van jullie en is voor jullie herkenbaar als de energie van thuis, een Thuis waar jullie heengaan, een bron waaruit jullie vandaan komen. Mijn energie is niet slechts de energie van één man die tweeduizend jaar geleden leefde op aarde. Ik vertegenwoordigde een bronenergie waarvan jullie allen deel uitmaken en waarin jullie hogere zelven aanwezig zijn als één; jullie zijn daarin als groepsenergie aanwezig.

 

Op dit niveau van eenheid is er een overziel die je kunt benoemen als de christusenergie en die als een paraplu ons allen omvat, ook mij, Jeshua. Het is vanuit deze energie dat wij boodschappen brengen hier op aarde en jullie een spiegel voorhouden waarin jullie kunnen kijken als jullie jezelf kwijt zijn, als jullie even de weg niet meer zien. Het is de energie van je eigen hoger zelf, je zielefamilie, je overziel: de bron waaruit jij stamt en van waaruit jouw diepste inspiratie komt.

 

De inspiratie die jullie allen bijeenhoudt, heeft te maken met het brengen van licht op aarde. Het heeft te maken met de komst van de Nieuwe Tijd. Jullie incarnatie hier-en-nu op aarde is sterk verbonden met de overgangstijd waarin jullie leven. En nu is daar dan de komst van een nieuwe generatie kinderen op aarde, die andere  eigenschappen vertoont dan jullie gewend zijn vanuit het verleden. Hoe komt dit, waar komt dit verschijnsel vandaan? Daarvoor moet ik jullie iets verder terugnemen in de tijd en jullie laten zien hoe jullie de wegbereiders waren van deze nieuwe golf van energie die met de kinderen meekomt.

 

Er was een tijd op aarde, waarin de energie heel zwaar en dicht was, waarin alles door regels en autoriteit werd bepaald en er weinig ruimte was voor de fantasie en de intuïtie, het liefdevolle en het speelse. Eeuwenlang heeft deze zware energie bezit genomen van de aarde. Ik was een wegbereider om deze zwaarte open te breken, om licht te brengen in deze donkere werkelijkheid waarin macht en onderdrukking overheersten: onderdrukking van de verbeelding, van de vrijheid, van het hart.

 

De Tweede Wereldoorlog vormde in dit opzicht een omslagpunt en je ziet dat na deze periode een nieuw tijdperk ontstaat, dat jullie bekend is als de revolutie van de zestiger jaren. Dit was ook een spirituele revolutie. De hartenergie werd toen opnieuw geboren en ook al was deze energie in sommige opzichten zweverig en naïef, toch vormde zij de doorbraak naar iets nieuws en kondigde zij iets heel belangrijks aan. Jullie allen die in deze periode, rond en na de oorlog zijn geboren, zijn de wegbereiders geweest van een nieuw tijdperk, waarin nu een nieuwe generatie kinderen verschijnt, die een bepaalde energie van jullie overnemen en deze nog verder doorvoeren. Over deze kinderen wil ik nu spreken.

 

Deze kinderen komen met een hogere energie binnen dan voorheen normaal was. Met hoger bedoel ik dat zij meer van hun ziele-energie, hun kosmische energie intact kunnen houden wanneer zij in de aardse sfeer belanden. Je kunt ook zeggen dat de sluier tussen deze wereld en die andere wereld dunner is geworden als gevolg van het wegbereiderwerk dat jullie en vele anderen hebben gedaan in de decennia na de Tweede Wereldoorlog.

 

Er is toen veel opengebroken: autoriteiten werden betwijfeld, nieuwe denkbeelden kwamen naar de oppervlakte en hadden mondiaal invloed. Ogenschijnlijk leidde dit tot verwarring en chaos, maar de energie van het hart leidt altijd tot verwarring en chaos voor degenen die regels en structuren liefhebben en naar een vaste autoriteit opkijken om de waarheid te horen. Dat tijdperk is voorbij. Jullie zijn allen bezig de energie van waarheid en helderheid in jezelf te voelen en in jezelf te grondvesten. Dat betekent de inleiding van een nieuw tijdperk op spiritueel niveau. Jullie allen staan met één been in het oude en met één been in de Nieuwe Tijd. Er is sprake van een lange, geleidelijke overgang naar een nieuwe energie. De kinderen die binnenkomen, staan nu al meer in de Nieuwe Tijd dan jullie ooit hebben gestaan. Toch is er een belangrijke verbinding en herkenning tussen hen en jullie.

 

Om dit duidelijk te maken wil ik iets meer zeggen over de groepen van kinderen die nu binnenkomen. Jullie allen die hier aanwezig zijn en tot wie ik mij richt, zijn lichtwerkerzielen. Daarover heb ik veel gesproken in het verleden en ik heb de geschiedenis geschetst van de lichtwerkerzielen doorheen de tijd, doorheen de eeuwen. (Zie deel II). Jullie zijn oud en brengen de wijsheid en ervaring mee van vele levens. Jullie hebben doorheen al die ervaringen heen een gevoeligheid bereikt in jullie ziel, waardoor jullie wijs maar ook kwetsbaar zijn en waardoor jullie in je leven je vaak anders hebben gevoeld dan de mensen om je heen. Juist in een tijd waarin orde, discipline en onderdrukking van het gevoel nog normaal was, heeft dat jullie lijden gebracht en een verwonding van jullie gevoelsleven. Maar de gevoeligheid die jullie eigen is, kun je heel duidelijk weerspiegeld zien in de kinderen die nu verschijnen en die ook lichtwerkerzielen zijn.

 

Dit is de eerste groep van nieuwetijdskinderen die ik wil onderscheiden. Het betreft hier lichtwerkerzielen die in wezen gelijk zijn aan jullie maar die zogezegd door een andere poort binnenkomen op aarde. Ze zijn minder belast met de energie van de oude tijd, zoals jullie die kennen vanuit jullie opvoeding, vanuit het gezin waarin je geboren werd, de tijdsgeest, de scholen. Dat alles is nu veranderd. Er is meer vrijheid, er is meer ruimte voor het gevoel, meer ruimte ook voor de grilligheid van het emotionele leven, meer ruimte voor uniciteit en individualiteit.

 

De kinderen, de lichtwerkerzielen die nu binnen komen, worden dus anders ontvangen, in een andere bedding, en dit helpt hen meer van hun kosmisch licht, hun ziele-energie mee te nemen door de sluier heen. Hun gevoeligheid is daarom heel duidelijk zichtbaar en dit kan ook tot onevenwichtigheden leiden, maar daar zal ik zo direct op ingaan.

 

Ik wil een tweede groep onderscheiden van nieuwetijdskinderen en dat betreft de aardezielen ,die niet zozeer behoren tot de geboortegolf van de lichtwerkers, maar wier geschiedenis veel meer verweven is met de aarde zelf. (Zie deel II voor toelichting op het onderscheid tussen aardezielen en lichtwerkerzielen). Deze aardezielen zijn bezig zichzelf te ontwikkelen van een egomatig bewustzijn naar een hartbewustzijn. De aardezielen die nu binnenkomen als kind hebben een grotere mate van gevoeligheid. Dit komt omdat zij zichzelf doorheen de tijd aan het ontwikkelen zijn als ziel, maar ook omdat de sluier nu minder dicht is en er meer ruimte is om die gevoeligheid tot expressie te brengen. Ook zij behoren tot de nieuwetijdskinderen.

 

En dan is er nog een derde groep die ik wil onderscheiden en deze kinderen worden in de nu gangbare esoterische literatuur ook wel aangeduid als de kristallen kinderen. Dit zijn kinderen die relatief nieuw zijn op aarde, die nog niet veel levens achter de rug hebben hier, maar wel in vele andere sferen of dimensies incarnaties hebben beleefd, in andere vormen dan een aards lichaam. Je zou hen ook de sterrekinderen kunnen noemen. Zij hebben een energie die dromerig van aard is en zij worden ook gekenmerkt door een grote gevoeligheid. Ze kunnen ook lichamelijk sterke gevoeligheden vertonen in de aanpassing aan de aarde-energie. Ik spreek hier dan met name over de mogelijkheid van huidallergieën en andersoortige aandoeningen die terug te voeren zijn op onwennigheid met de materie, het omgaan met de begrensdheid en de hardheid van aardse werkelijkheid. Dit zijn nieuwkomers op aarde die een heel verfijnde, etherische energie binnenbrengen en die veel bescherming en veiligheid nodig hebben om zich goed te kunnen aarden.

 

Je ziet hier dus drie groepen van zielen die alle behoren tot de nieuwetijdskinderen. In feite kun je zeggen dat alle kinderen die nu binnen komen op hun eigen manier deel zijn van de Nieuwe Tijd, op hun eigen wijze nieuwetijdskinderen zijn.

 

Jullie allen zijn gevoelsmatig bekend met de lichtwerkerzielen, omdat jullie die zelf zijn. Jullie kennen allen een diepe inspiratie om het licht te brengen op aarde en tevens dragen jullie een oude geschiedenis mee van pijn, van afwijzing en terechtwijzing. Dit maakt dat het voor jullie niet altijd gemakkelijk is een liefdevolle verbinding te ervaren met de aarde. En juist dit punt is van groot belang in de begeleiding van nieuwetijdskinderen. Zélf een liefdevolle verbinding met de aardse werkelijkheid voelen is een voorwaarde om hen goed te kunnen begeleiden en beschermen en om hen de emotionele veiligheid te bieden die zij nodig hebben.

 

Ik zal nu spreken over de problemen die deze kinderen ontmoeten op hun weg en wat je daaraan kunt doen, wanneer je in aanraking komt met hen, hetzij als ouder, hetzij als begeleider of therapeut. Sommigen van jullie voelen zich daartoe duidelijk geroepen en dit is ook heel gepast, omdat jullie in wezen zoveel herkenning in deze kinderen kunnen vinden. Jullie herkennen stukken in hen die bij jullie zelf zijn onderdrukt en in de kiem gesmoord, in je eigen jeugd of in de loop van je leven. Daarom kan de komst van deze kinderen jullie ook sterk emotioneel raken, omdat jullie in wezen een reflectie zien in hen van jezelf, van je eigen liefde, van je eigen originaliteit maar ook van je eigen pijn, want ook deze kinderen kunnen de pijn ervaren van het op aarde komen en zich hier niet thuis voelen. Wanneer zij met hun vibratie, hun innerlijke licht hier komen, is het namelijk niet vanzelfsprekend dat zij de aarding vinden, de vorm en manifestatie die voor hen bevredigend is. Dit heeft verschillende redenen.

 

De eerste reden is dat hun energetische trilling (nog) niet goed overeenkomt met de aardse materie en de aardse maatschappelijke werkelijkheid. Dit gebrek aan aansluiting is jullie allen bekend vanuit je eigen ervaring. Er zit in jullie een weten, een hartgedragen licht, waarvoor de maatschappelijke werkelijkheid nog niet altijd klaar is. Het druist in tegen gevestigde normen en waarden. Ook kent de aardse materie een bepaalde traagheid, een bepaalde weerstand, die je moet leren overwinnen om je wensen werkelijk waar te maken, om je energie werkelijk te laten gronden en vorm krijgen in de materie.

 

Het is voor de nieuwe kinderen van groot belang dat zij leren zich te aarden, dat zij leren hun kosmische energie, die soms heel snel, enthousiast en meeslepend kan zijn, te verbinden met de aarde. Het is van belang dat zij het geduld leren hebben om hun energie te kanaliseren naar de energetische werkelijkheid van deze planeet.

 

Ook is het voor hen van groot belang geduld te leren hebben met die delen van de mensheid, de aarde en de maatschappij, die bij hen achterlopen, die hen niet kunnen volgen in hun wijsheid en die hun wijsheid interpreteren als opstandigheid, balorigheid of eigenwijsheid.

 

Er vindt hier een botsing plaats tussen het oude en het nieuwe die voor veel problemen kan zorgen. De energie van de nieuwe kinderen zal vaak niet goed geïnterpreteerd worden door mensen die in een oude structuur leven en die ervan overtuigd zijn dat discipline, orde en gehoorzaamheid de voorwaarden zijn voor het tot bloei laten komen van een ziel in de loop van de opvoeding. Nu zijn jullie feitelijk degenen die tussen het oude en het nieuwe staan, die in staat zijn een brug te slaan tussen het oude en het nieuwe. Jullie hebben geleden onder het bedwingen van jullie energie en onder het niet vrij mogen exploreren en uitdrukken van jezelf. Jullie hebben daarom begrip voor de nieuwe kinderen en voor hun drang naar originaliteit en het breken met oude regels en ideeën.

 

Het is goed als deze kinderen hiervoor de ruimte krijgen, maar tevens is het van groot belang dat zij ook leren wat liefdevolle discipline betekent, dat zij leren hoe hun energie te kanaliseren en beheersen zonder dat zij zichzelf daarbij onderdrukken. En dit is een punt waarmee jullie zelf enorm bezig zijn in jullie eigen ontwikkeling. Het is voor jullie allen zeer belangrijk dat je je innerlijke weten, je kosmische energie, je innerlijke licht, weet te kanaliseren in je lichaam naar de aarde toe. Dit betekent met name, dat je in het reine komt met emoties in jezelf die je blokkeren om werkelijk in het hier en nu aanwezig te zijn, om je energie te laten stromen en tot uiting te brengen.

 

Het is bijna hét complex van de lichtwerkerziel te noemen dat je veel spirituele energie met je meedraagt die om je hoofd en schouders hangt en daar stagneert. Die energie stroomt niet goed naar de aarde toe, wat wil zeggen dat je de energie binnenhoudt en het gevoel hebt dat je jezelf onvoldoende kunt manifesteren. Dit kan zowel gelden in je privé-omgeving, in je relaties, als in een werkomgeving, waarin je voelt dat je je creativiteit niet goed kunt neerzetten. Dit alles heeft te maken met een onvolledige aarding. De reden waarom die energie van boven niet goed kan doorzakken naar beneden, niet helemaal kan incarneren, is dat er rondom de buik emotionele trauma’s zijn die de energie tegenhouden. Het is dus van groot belang je aandacht en bewustzijn te focussen op deze stukken in jezelf, die emotionele heling nodig hebben.

 

Het is heel belangrijk om tot een geaarde spiritualiteit te komen en niet te blijven hangen in de energie boven en rondom je hoofd en schouders. Deze energie kan leiden tot een zweverige spiritualiteit die je extatische gevoelens geeft, enthousiast kan maken en vol van hoop, maar die toch naïef blijft en geen handen en voeten krijgt. Het is van groot belang, de spirituele energie die bij jou hoort, door te laten stromen door je emotionele lichaam, naar buiten toe. Waar je hier op stuit als blokkerende mechanismen zijn oude wonden: emoties van angst en boosheid, gevoelens van minderwaardigheid, teleurstelling en bitterheid over het leven op aarde. Het zijn emotionele blokkades waar je tegen opziet, waarvan jullie vaak niet weten hoe daarmee om te gaan. Ik wil daarover nog iets zeggen (de basis staat in de channeling ‘Omgaan met emoties’) omdat dit de sleutel vormt in het begeleiden van de nieuwe kinderen naar een liefdevolle maar toch ook gedisciplineerde manier van zichzelf aarden.

 

Jullie hebben allemaal tijden gekend waarin emoties werden onderdrukt en min of meer verboden waren. Zeker diegenen onder jullie die iets ouder zijn, komen uit een generatie waarin dit nog heel normaal was. In de jaren zestig kwam hier een tegenreactie op en mochten alle emoties ervaren worden en werden zij hier en daar ook verheerlijkt. Emoties werden boven de rede gesteld. Het verstand en de rationaliteit moesten even op de vuilnishoop. Het was goed deze energieën te exploreren, maar uiteindelijk loop je hierin vast. Je komt je emoties niet te boven door ze volledig de ruimte te geven en er in ten onder te gaan.

 

Waar het om gaat is dat je de emoties de ruimte geeft, dat ze er helemaal mogen zijn en dat je ze tegelijk omringt met bewustzijn, met het bewustzijn van de engel in jezelf. De onopgeloste emoties in jezelf zijn als kleine kinderen: verward, verdrietig, angstig, bezorgd, die bij je komen om getroost te worden, door jou, de engel in jezelf, jouw hoger ik. Jouw kosmisch zelf daalt zo af naar beneden in je eigen emotionele lichaam om daar het helingswerk te doen waarvoor jouw licht bestemd is. En als je dat doet, stroomt het licht door naar beneden, door de onderste chakra’s, door je armen en benen en kan het contact maken met de aarde.

 

Dit vraagt om zelfdiscipline. Ik gebruik het woord discipline om jullie aandacht er op te vestigen dat het niet vanzelf gaat. Het vraagt om een innerlijke focus, een bereidheid, een discipline om naar die emoties toe te gaan in jezelf en deze werkelijk onder ogen te zien. En dan ten diepste te voelen dat jij hiervoor de verantwoording kan nemen, dat jij meester bent van jezelf en niet het slachtoffer van het verleden, van andere mensen, van je opvoeding of de samenleving. Nee, jij bent de engel die deze emoties in zich opneemt en die de kracht heeft ze te transformeren. Dat is de reden waarom je hier gekomen bent: om je oude angst, verdriet en woede te transformeren tot liefde, vergeving en begrip. Zo bereid je de weg voor jezelf, naar geluk en heelwording, en een diepe vervulling in het leven op aarde. Zo bereid je ook de weg voor de nieuwetijdskinderen, die hier komen met een energie die hoger gestemd is, dankzij jullie wegbereidingswerk, maar voor wie het niet vanzelfsprekend is dat die hoge energie ook werkelijk gronding vindt, vaste grond onder de voeten.

 

Daarvoor is het nodig dat wij, als collectief, ook als samenleving, openingen maken voor de energie van deze kinderen. Dat wij hen leren dat zij zich vrij mogen bewegen, dat zij welkom zijn, en dat wij hen tegelijkertijd leren om met aandacht en geduld hun energie te kanaliseren naar de aarde. Het is nodig dat zij leren hun kosmische inspiratie in vormen te gieten die bij de aarde passen. Met vormen die bij de aarde passen bedoel ik materiële elementen waarin je je spirituele energie uitdrukt. Ze moeten leren hun ziele-energie te manifesteren in taal, communicatie, organisatie, gevoel en expressie. Het gaat erom dat zij zich uitgenodigd voelen hun energie werkelijk in de aarde te brengen, werkelijk het aarde-element te omarmen en daar ook de weerstanden en de moeilijkheden die er zijn te overwinnen.

 

De boodschap van de nieuwetijdskinderen, hun heldere, kristallen energie, kan alleen in een vruchtbare bedding vallen, als wij hen helpen een liefdevolle verbinding met de aarde te maken. Met betrekking tot dit aspect bevinden jullie zelf je in een diepgaand leerproces en het emotionele lichaam vormt hierin de sleutel. Jullie zijn allen bezig verantwoording te nemen voor jullie eigen emoties en deze langzaam op te lossen in het licht van jullie engelwezen, dat compassie heeft met de diepe angst en somberheid die jullie kunnen voelen in deze aardse sfeer. Het behoort tot het wezen van de christusenergie dat deze neerdaalt naar het diepste punt, waar de duisternis alom is, om daar het licht aan te steken. Het is geen kunst om het licht aan te steken in een kosmische sfeer van liefde en veiligheid.

 

De enorme kracht van de christusenergie is dat zij doordringt tot in de duisterste cellen, dat zij liefde brengt waar hopeloosheid heerst. Op de aarde, een planeet zo mooi en vol belofte en toch zo ver verwijderd geraakt van eenheid en liefde, creëert zij een zaaibed en bereidt zij de weg voor iets nieuws. Jullie allen zijn de ontkiemde zaden, de wegbereiders. Ook al lijkt de weg soms moeilijk en zwaar, jullie hebben allen innerlijk actief meegewerkt, door jullie eigen interne veranderingsprocessen, aan de nieuwe golf van energie die nu de aarde binnenstroomt.

 

Ook nu nog zal het niet gemakkelijk zijn. Ook nu komt er nog veel duisternis aan het licht: machtsmisbruik, angsten, oude energie. Ik vraag jullie daarom te blijven geloven in jullie missie, in het brengen van licht in je eigen wezen, in de duisterste stukken van jezelf. De kinderen van de Nieuwe Tijd zullen jullie dankbaar zijn daarvoor. Zij hebben jullie nodig, maar ze geven jullie ook iets terug. Zij dragen een blijdschap in hun hart, een frisheid en een levende herinnering aan Thuis, die vol is van vreugde en liefde, als een bloem in de knop, vol belofte. Deze energie kan jullie harten openen en het speelse en blije in jullie weer omhoog halen. Jullie allen die moegestreden zijn, die veel hebben meegemaakt, reik jullie handen naar hen uit, naar de nieuwkomers, zij hebben jullie steun en ervaring nodig en zij brengen licht en liefde in jullie leven. Dit is een proces dat jullie allen raakt, of je nu direct met kinderen te maken hebt of niet; het is een proces dat jullie allen raakt.

 

Ik wil besluiten met één moment van stilte, waarin ik jullie wil vragen contact te maken met de aarde. De aarde is zelf ook een intelligentie, een bezield wezen dat vol hoop en liefde uitkijkt naar de komst van deze nieuwe kinderen. En ze glimlacht in zichzelf, omdat jullie zelf ook van die mooie kinderen waren toen jullie hier aankwamen, in een andere tijd. Jullie waren de wegbereiders en de bruggenbouwers. Voel de dankbaarheid van de aarde voor jullie. Jullie zijn zo verbonden met dit hele proces. En voel de verwachtingsvolle komst van die nieuwe kinderen, deze liefdevolle zielen. Ze zijn hier ook om jullie te helpen. Hun levendigheid en vrolijkheid beurt jullie op en herinnert jullie eraan dat de Nieuwe Tijd echt werkelijkheid wordt, dat deze laatste loodjes niet eeuwig duren en dat de bloemen van liefde en vrede werkelijk tot wasdom zullen komen.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net