De Poortwachters

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

Lieve mensen,

 

Ik ben hier vandaag met blijdschap en genoegen en verwelkom jullie allen. Ons samenzijn maakt een verschil. Het is niet alleen een lezing waarbij je naar woorden luistert, maar mijn aanwezigheid hier, die zich versmelt met jullie aanwezigheid, vormt een energetische gebeurtenis die helpt het licht op aarde verder te verankeren.

 

Jullie zijn de poortwachters tot het licht. Jullie zijn degenen op aarde die de poort openzetten naar het licht, het licht van de Nieuwe Tijd. De oude wereld is aan het vergaan. De oude structuren van macht en egogecentreerd bewustzijn hebben hun kracht verloren en zakken langzaam naar de bodem van de oceaan. Uit die bodem herrijst een nieuwe samenleving, een nieuwe vorm van zijn die gebaseerd is op liefde en op de waarden van het hart.

 

Jullie zijn allemaal zo deel van deze transformatie. Soms beseffen jullie zelf niet hoezeer jullie daarin een rol spelen en die rol is ook een andere dan je vaak denkt. In deze overgang van het oude naar het nieuwe, ben jijzelf, is jouw eigen energielichaam, aan het veranderen. Naast het fysieke lichaam waarin je woont, ben je ook een bundeling van energie, deels onzichtbaar, deels zichtbaar. Jullie zijn wandelende energiebronnen en elk individu straalt een bepaalde trilling of vibratie uit, die een effect heeft op de omgeving, zonder dat je je daarvan altijd bewust bent. Het is deze uitstraling die betekenis heeft, die doorslaggevend is voor alles wat er om je heen gebeurt, voor alles wat jij in je leven aantrekt. Je kunt het ook een afstemming noemen. En het is deze afstemming die het mogelijk maakt dat de aarde gaat veranderen. Want als vele groepen van individuen hun afstemming veranderen en verfijnen, trekt dit een andere energetische werkelijkheid aan op aarde. Dat is de overgang die plaats heeft en die begint in het individu.

 

Natuurlijk zijn er vele sferen om de aarde heen – astrale sferen, geestelijke sferen – die behulpzaam zijn bij het tot stand brengen van deze verandering, deze verlichting. Maar jullie zijn de poortwachters, degenen op aarde die de poort open zetten naar dit licht. Als die poort niet opengaat, kan het licht niet verankerd worden op aarde. Daarom is het zo belangrijk dat jullie geloven in jezelf, en weten en voelen van binnen dat je het werk doet waarvoor je gekomen bent. Jullie zijn allen bezig deze innerlijke verandering, deze geestelijke transformatie door te voeren in je eigen wezen. En dít is het waarvoor jullie gekomen zijn: je afstemming, je uitstraling, je innerlijke vibratie te verhogen temidden van een wereld die daaraan niet altijd meewerkt en die soms zelfs vijandig is. Jullie zijn de lichtwerkers, jullie zijn de pioniers van een Nieuwe Tijd. Het is in liefde en harmonie dat jullie die Nieuwe Tijd geboren laten worden in je eigen hart en op die manier een wereld aantrekken die mooier en liefdevoller is dan ze vele eeuwen is geweest.

 

Het gaat niet zozeer om wat je doet in het dagelijkse leven, het vak wat je uitoefent. Of je nu timmerman bent of huisvrouw, therapeut of professor, het maakt niet zoveel uit wat je doet, het gaat om je afstemming, de specifieke energie die jij uitstraalt, die jij bént. Dat is de bron van transformatie.

 

Ik wil jullie vragen een moment de aanwezigheid van de energie te voelen hier in deze ruimte, de gebundelde energie van ons samen. Ik kan hier alleen maar zijn door jullie. Doordat ik ontvangen word in jullie harten, kan mijn energie versterkt worden en hier werkzaam zijn. Daar waar je je hart openstelt voor mij, kom ik binnen en laat mijn licht stralen. Maar jij bent degene die de poort openzet en daarvoor dank ik jullie, want jullie doen het werk waarvoor jullie gekomen zijn. De aarde is aan het veranderen. Uit de as van de oude tijd rijst een nieuwe wereld.

 

Ik wil iets zeggen over hoe die Nieuwe Tijd voelt van binnen. Niet op de uiterlijke kenmerken wil ik ingaan, maar op de innerlijke tekenen. Er vindt een grote transformatie plaats in jullie emotionele lichaam. Het emotionele lichaam is zeer gevoelig voor angst, voor woede en agressie, voor sterke gevoelsbewegingen die je gemakkelijk uit je centrum halen. Jullie zijn allen bezig het emotionele lichaam te verfijnen. Dit doen jullie door een proces van verinnerlijking: door verantwoordelijkheid te nemen voor de emoties die er in je zijn, ze te onderzoeken en ze terug te voeren op de wortel waaruit ze stammen. In dit proces van verinnerlijking zoek je de oorzaak van problemen niet meer in de buitenwereld maar kijk je in jezelf. Zo neem je verantwoordelijkheid voor je eigen energie en dat is een grote stap voorwaarts. Zodra je verantwoordelijkheid neemt voor alles wat er in je leeft, kun je onverwerkte emotionele energieën bewust laten worden en transformeren. Dat is waarmee jullie bezig zijn.

 

In de Nieuwe Tijd zal het emotionele lichaam tot rust zijn gekomen. Je zult veel meer op een intuïtieve manier leven dan je gewend bent. Je omgeving zal daar ook meer aan beantwoorden. Er zal rust en vrede zijn in je hart. Voel je hoezeer je hiernaar verlangt? Ik voel en zie hoe jullie snakken naar die bewustzijnstoestand, waarbij er rust en vrede is in je hart, waarbij de energie tussen jou en anderen vrij kan stromen, waarin je je liefde openlijk kan tonen, waarin je kan vertrouwen op de veiligheid van de wereld en van de mensen om je heen, waarin je weet dat het goed is, dat je er mag zijn.

 

Naar deze energie van vrijheid en geborgenheid gaat jullie verlangen uit en ik zeg nogmaals: die energie is volledig beschikbaar voor jullie. Maar jullie zijn degenen die de poort openzetten, om die goddelijke energie toe te laten in heel je wezen. Ik en vele anderen aan deze kant van de sluier, staan naast jullie om jullie hierbij te helpen en te steunen. Ik vraag jullie hier en nu mijn energie te voelen, te voelen dat die er is voor jou, voor jullie allen.

 

Jullie zijn werkelijk bezig met een nieuwe geboorte. Voel de stilte in je hart, de ruimte die er is om het oude langzaam van je af te laten glijden, de ruimte waarin plaats gemaakt wordt voor het nieuwe. De vrijheid waarnaar jullie allen verlangen is nabij.

 

Vlak voordat het nieuwe zich aandient, is er altijd een moeilijk moment: de doodstrijd van het oude. Vlak voor de morgenstond is er het donkerste uur, wanneer alle oude angsten naar de oppervlakte komen, alle verdriet en alle woede die je hebt opgezameld in je hele leven en in de vele levens daarvoor waarin er duisternis heerste op aarde. Dit alles komt nu naar boven om geïntegreerd te worden. Maar laat je daardoor niet misleiden. Het is een teken van het goede, het is een teken van vooruitgang als dit alles tot je bewustzijn mag doordringen. Het betekent dat jij sterk genoeg bent om deze proef te doorstaan. Jullie zijn allen bezig met de afronding van een cyclus van levens die in het teken heeft gestaan van een innerlijk gevecht tussen licht en duisternis. Op jullie allen wordt een beroep gedaan in het diepst van je ziel te kijken en te geloven in het licht, de fakkel van goddelijk licht die daar leeft.

 

Ik wil jullie nu wijzen op drie valkuilen die jullie kunnen tegenkomen in het loslaten van het oude. Deze hebben alle te maken met het emotionele lichaam en ze hebben ook alle te maken met de specifieke aard van het lichtwerker zijn.

 

1. Spirituele woede

 

Het eerste obstakel is woede. En ik praat hier over een woede die eigenlijk is ingegeven door een verlangen naar harmonie en rechtvaardigheid. Het is zogezegd een spirituele woede.

 

Toen jullie aan je cyclus van levens begonnen op aarde, hadden jullie allemaal een inspiratie bij je. Die inspiratie is sterk verbonden met de christusenergie. Mijn komst op aarde, de komst van Jeshua (of Jezus), was een baken voor jullie, een herkenningspunt. Jullie herkenden in mij een energie die in jullie allen is; jullie hadden allemaal in tijden daarvoor het besluit genomen om deze energie neer te gaan zetten op aarde.

 

Maar in de cyclus van levens waarin jullie dat hebben getracht te doen, hebben jullie ook veel weerstand ervaren en dat heeft het emotionele lichaam schade berokkend. Het emotionele lichaam is niets anders dan het kind in jezelf. Je innerlijk kind is het levendige, ongedwongen deel van jezelf, dat spontaan ageert en reageert vanuit zijn of haar emoties. Dit kind heeft veel geleden om de missie, die jullie voor ogen stond, tot stand te brengen.

 

Een deel van jullie wezen is altijd kosmisch geïnspireerd. Vanuit dit aspect van jezelf (je ziel of groter zelf) weet je veel, zie je de dingen vanuit het perspectief van het licht. Maar er is ook een ander deel van je, een aardse persoonlijkheid. Dit is je innerlijk kind of je ego, als je dat zo wil noemen. In deze laag van jezelf kan veel angst en onbegrip heersen over wat er met je gebeurt, terwijl je ziel weet ‘dat het goed is’ en het een bedoeling heeft. Zo is het vaak gebeurd dat jullie zaadjes van licht hebben geplant op aarde en dit niet werd begrepen door de omgeving. Hieruit zijn vele trauma’s ontstaan, omdat het kind in je niet begreep waar het de afwijzing aan verdiend had. Je ziel begreep het, maar je aardse zelf, je emotionele lichaam kreeg te maken met diepliggende trauma’s, die ontstaan zijn uit vervolging, geweld en afwijzing. Jullie allen dragen deze trauma’s bij je als littekens op je ziel.

 

Jullie allen zijn op aarde gekomen om licht te brengen in deze werkelijkheid, vanuit een voorgeschiedenis die te lang is om hier uit de doeken te doen (zie hiervoor deel II). Kort gezegd was het zo dat jullie ook vanuit een persoonlijk karma hier op aarde zijn gestart met een cyclus van levens. Een cyclus van levens waarin jullie hier een licht wilden brengen, waarvan jullie zelf ooit afstand hadden gedaan. Ooit hebben jullie zelf in de duisternis geleefd, in angst en machtsstreven, en jullie missie op aarde was om dat goed te maken, om rechtvaardigheid terug te brengen onder de mensheid.

 

Terwijl deze inspiratie, die fakkel van licht, sterk brandde in jullie harten, heerste er tegelijkertijd onbegrip in het innerlijk kinddeel van jezelf, en daarom ontstond er zoiets als spirituele woede. Het kinddeel in je had geen besef van je eigen karmische aandeel in de duisternis en projecteerde het kwaad buiten zichzelf. Het kinddeel in je wilde vanuit emotie vechten voor het goede, het rechtvaardige. Het kinddeel in je had geen begrip voor weerstand, traagheid, en was ongeduldig. Hieruit werd spirituele woede geboren.

 

Spirituele woede betekent dat je ontzettend geraakt kunt zijn door het leed in de wereld, door het lijden van onschuldige mensen, door de vernietiging van de aarde, het kapotmaken van de planten, de bomen en het dierenrijk, al die zaken, de politieke ongelijkheid, het schijnbaar nodeloos sterven van tienduizenden kinderen, de oorlogen, het geweld, dit zijn zaken die jullie diep raken en die in jullie een woede kunnen losmaken waardoor je je onmachtig voelt.

 

Het is kenmerkend voor lichtwerkers dat zij zich kunnen laten meeslepen door die woede en daarin hun grenzen te buiten gaan: dan verliezen zij zichzelf in de drang om de wereld te verbeteren en te veranderen. Deze drang kan zich manifesteren op grotere schaal, in politieke of maatschappelijke zin, of op persoonlijk vlak, wat blijkt uit het feit dat je sterk de drang voelt om de mensen in je omgeving te willen helpen om te veranderen. In de drang om te helpen zit vaak een vorm van spirituele woede, ook al merk je dat niet altijd, want je wilt toch louter ‘het beste’ voor de ander. Maar er is woede in je wanneer je de neiging hebt iemand te willen dwingen, dus wanneer je – hoe subtiel ook – druk op die persoon uitoefent om zijn gedrag of zijn emoties te veranderen. Vaak is de tijd daarvoor niet rijp.

 

Elke keer wanneer je in jezelf een intense verontwaardiging voelt of een intense passie om dingen te willen veranderen, of een gevoel van onmacht en boosheid om de dingen zoals ze zijn, dan zit je in de valkuil van spirituele woede. Je wilt teveel ineens. Je hebt geen oog voor de werkelijkheid zoals ze is, maar je bent bevangen door een emotie, de emotie van boosheid. Ik vraag jullie je hiervan bewust te zijn en het los te laten, want deze vorm van inspiratie, die in feite geladen is met boosheid, haalt je uit je centrum. Het geeft je niet de ware inspiratie, de rust en vrede in je emotionele lichaam, die je helpen gestalte te geven aan het licht op aarde.

 

Werkelijk licht verspreiden op aarde doen jullie door volledig in je centrum te zijn en door niet van de wereld te zijn maar er wel in te staan. Van de wereld zijn, betekent dat je geloof hecht aan alles wat je met je zintuigen waarneemt: geweld, oorlog, ziekte, vernietiging. Als je het alleen met je zintuiglijke ogen beziet, kun je gemakkelijk heel boos worden. Maar we vragen jullie een stap terug te zetten en van binnenuit te voelen welke dynamiek hier werkzaam is. Er is verborgen betekenis in het lijden. Elke ziel, elk levend wezen hier op aarde, is bezig zich te ontplooien volgens zijn eigen ontwikkelingsweg. En er wordt van jullie gevraagd daarvoor respect te hebben, om een stap terug te zetten en je volledig te concentreren op jezelf, op je eigen licht. De energie, de waarheid, de trilling die je dan verspreidt, nodigt mensen (of dieren of planten) uit om in jouw energieveld te komen en zo een genezende trilling te ervaren. Dat is het werk, waarvoor je gekomen bent. Je hoeft niet op de barricaden te staan, je hoeft er niet voor te vechten. Het werkelijke spirituele werk is niet een doen, maar een zijn. Het gaat vanzelf, zonder inspanning. Het voelt heel licht en vloeiend aan. Dingen verschijnen vanzelf op je weg, komen naar je toe om geheeld te worden.

 

Elke keer als je jezelf vastzet in verontwaardiging en woede, ook al gaat het om rechtvaardigheid of om lijden wat je niet kan aanzien, vraag ik jullie om een stapje terug te zetten en in het centrum van jezelf te gaan staan. Kom in de stilte en aanvaard dat het is zoals het is, dat alles zijn eigen cyclus afloopt en zijn eigen ontwikkeling kent, ook je naasten en de personen die je lief hebt. Laat ook hen los. Het volstaat er gewoon te zijn voor hen, niet meer en niet minder.

 

2. Spirituele depressie

 

Een tweede valkuil waarover ik wil spreken is die van depressie of zwaarmoedigheid. Zonet heb ik een geschiedenis geschetst waarin jullie allen als lichtwerkerzielen ten prooi zijn gevallen aan weerstand, vervolging, geweld. Deze hebben littekens achtergelaten in jullie ziel. Dit kan zo ver zijn gegaan dat je de moed hebt verloren om hier in deze wereld je licht nog te laten schijnen. Je voelt je dan regelmatig terneergeslagen en het leven voelt aan als zinloos. Je hebt het gevoel niet welkom te zijn in deze wereld, hier niet te passen met jouw soort energie, anders te zijn.

 

De emotie van terneergeslagenheid of somberheid is het resultaat van een gebrek aan zelfvertrouwen. Aan de ene kant voel je wel dat je een spiritueel licht bij je draagt, dat je een gevoelig, innerlijk rijk mens bent, die veel weet. Aan de andere kant is er een gewond kind in je, dat vraagt om erkenning van buiten, om uiterlijke veiligheid en aandacht. Maar juist dat krijg je onvoldoende, doordat je anders bent. Vaak herkent jouw omgeving je niet als diegene die je ten diepste bent, en daarom zal ze jou ook niet kunnen bevestigen en voeden.

 

Het gewonde, innerlijk kind in je heelt nooit door iets van buiten, maar alleen doordat jij je eigen bron van kracht aanspreekt. Door jezelf te ontfermen over je eigen pijn en verdriet, door in jezelf te geloven ook wanneer niemand anders dat doet, creëer je echt zelfvertrouwen. Als deze bron van kracht eenmaal in je is geopend, zal je een andere omgeving aantrekken, eentje die wel jouw diepste verlangens en aspiraties weerspiegelt.

 

Allen die lijden aan deze vorm van zwaarmoedigheid of depressie, ervaren een sterk verlangen om deze aardse wereld te ontstijgen en terug te gaan naar een sfeer van harmonie en licht, waarin er rust en veiligheid is. Aan al diegenen vraag ik…. ik bid tot jullie ziel om het licht van binnen weer aan te steken. Het licht dat liefde en veiligheid geeft, is er hier-en-nu voor jou. Het brandt in jouw eigen hart en het vraagt er alleen om je blik er weer naar toe te keren. Hoe graag zouden wij jou in het licht willen zetten, maar niemand kan jou helpen als je niet zelf gelooft in je eigen licht en het in jezelf ontsteekt.

 

Het is uitermate belangrijk jezelf niet te laten wegzakken in gevoelens van moedeloosheid en depressie. Dit is een diepe valkuil waarin je helemaal de weg kwijt kan raken, omdat je het contact verliest met wie jij wezenlijk bent: de engel, het wezen van licht dat in jou woont. Het kan helpen om op momenten van terneergeslagenheid en heimwee heel stil bij jezelf te zijn en louter te ademen. Je kunt de beweging van het ademen door je lichaam voelen en bij elke ademhaling hardop of in jezelf zeggen: ik ben wie ik ben, ik ben goed zoals ik ben.

 

Ik omring jullie met mijn licht. Zodra je de poort maar op een kier zet naar meer zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde dat werkelijk helemaal vanuit jezelf komt, dan schijnt het licht naar binnen. Het licht van je eigen grotere zelf, het licht van de christusenergie en het licht van alle helpers, gidsen en engelen die vanuit sferen om de aarde heen jullie steunen en liefhebben. De tijd van transformatie is gekomen.

 

Juist nu, wanneer het erg moeilijk is, vraag ik jullie met geheven hoofd door te gaan en je blik te vestigen op de horizon van de Nieuwe Tijd. Er ligt daar een sfeer van harmonie en liefde die jullie erfdeel is en velen van jullie zullen daarvan nog tijdens dit leven kunnen proeven. Het draait om een innerlijke stap die je moet maken, het draait om geloof in jezelf en geloof in de toekomst. Vrees de duisternis niet, het licht is sterker. Het licht wordt nooit verslagen. Het licht wacht in liefde en geduld tot jij je hand uitsteekt en de poort opent.

 

3. Angst voor je eigen kracht

 

Tot slot wil ik een ander obstakel noemen dat veel onrust veroorzaakt in jullie emotionele lichaam. Ik praat hier steeds over energieën die je ervan weerhouden innerlijke rust en helderheid te vinden. Het kan boosheid zijn, het kan somberheid zijn, maar ook angst en dat is het derde obstakel.

 

Angst heeft sterk te maken met niet meer kunnen vertrouwen op je eigen ingevingen, je eigen gevoel, je eigen intuïtie. Als je twijfelt aan je eigen gevoel, ga je heel veel piekeren en zet je daarmee een boel emoties in gang die je steeds verder wegtrekken van je centrum. Bij angst is je intuïtie geblokkeerd. Het intellect en de emoties nemen de overhand en creëren een paniekerig geheel, een chaotische situatie. Want het intellect en de emoties hebben de intuïtie, het hart, het gevoel nodig als basis, dan pas kunnen zij je op nuttige wijze van dienst zijn.

 

Als je het hart eruit wegneemt, draait het intellect dol en de emoties vinden geen rust. Dan slaat de angst toe en dat kan op allerlei vlakken gebeuren. Je kunt gaan twijfelen aan dingen die je normaal kunt, aan dat wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn; je kunt overal problemen gaan zoeken die er niet zijn. Er heerst dan een nervositeit in je, die het onmogelijk maakt om stil en rustig bij jezelf te komen.

 

De sleutel hier is: loslaten van het gepieker en teruggaan naar je hart, naar je gevoel. Wat voel jij onder al die gedachten en die warrige emoties door? Teruggaan naar je basis kun je doen door rustig te ademen naar je buik. Dan kun je een ruimte gaan voelen in jezelf, een stiltepunt dat buiten je gedachten en emoties staat. En je kunt de gedachten en de emoties die je voelt, dan gaan ervaren als een wolk die om je heen hangt, waar jij je aandacht van af kunt halen. Je krijgt dan je vrijheid terug om te kiezen voor een bepaalde gedachte of emotie.

 

Als je gelooft dat je gedachten waar zijn of dat je emoties waar zijn, dan word je er volledig door opgeslorpt en blijf je het spoor volgen van die gedachten en emoties. Maar je kunt een stap terugnemen en zeggen: stop, ik laat deze gedachten en deze emoties voor wat ze zijn en ik ga terug, ik ga dieper in mezelf zitten en voelen, voelen wat er aan de hand is. Op het moment dat je die stap terugzet, sta je in je kracht, kan het zelfvertrouwen weer gaan stromen. De donkere wolken kunnen oplossen en de rust en helderheid kan terugkeren. Deze stap is er één die je steeds moet herhalen, omdat het intuïtieve zijn, het leven vanuit je hart nog niet vanzelfsprekend is geworden voor jullie. Daarom ervaren jullie veel angst.

 

Jullie zijn oude zekerheden aan het loslaten. Je vertrouwt niet meer blindelings op wat je vader en moeder je vertelden, op wat je onderwijzers tegen je zeiden of wat je bazen je voorhielden. Je vertrouwt niet meer zomaar op de normen en waarden van jullie maatschappij. Je vertrouwt niet zo maar op de resultaten van het intellect, of van de wetenschap. En je weet hoe instabiel je emoties kunnen zijn en dat ook zij niet altijd de waarheid spreken. Omdat jullie al deze zekerheden hebben losgelaten – en dat is een teken van kracht – kunnen er angsten vrijkomen en kunnen jullie het gevoel hebben alleen rond te dobberen op een wilde zee. Juist deze toestand, echter, dwingt je om werkelijk naar binnen te gaan en te gaan voelen vanuit je buik, vanuit je diepste basis: wie ben ik, waar sta ik? Ik laat mij niet leiden door de buitenwereld maar door mijn eigen kompas. Het is dit kompas waardoor je de nieuwe wereld binnenvaart.

 

Steeds wanneer je contact maakt met deze innerlijke kern en een stap terugzet, vind je een hernieuwde helderheid in je wezen. Je kunt dan kijken naar je emoties zonder er helemaal door in beslag te worden genomen. Je kunt kijken naar je woede en er liefde naar toe sturen. Je kunt kijken naar je somberheid en een hand naar jezelf uitsteken. Je kunt kijken naar je angst en daar de energie van verlossing naar toe zenden. Jij bent je eigen Messias, er is geen Messias buiten je. Er zijn duizenden messiassen die jou de hand willen reiken, maar jij bent degene die de poort van je hart opent en het licht toelaat. Dit is in wezen de komst van de Nieuwe Tijd: jullie die je harten open zetten. Jullie zijn degenen die hier aanwezig zijn op aarde, wij zijn de helpers. Jullie zijn degenen die het doen en daarvoor kunnen wij alleen het diepste respect opbrengen. Wij zijn altijd beschikbaar voor jullie om jullie te laten delen in onze liefde en ons licht.

 

Jullie zijn moedig, jullie zijn dapper, jullie zijn de krijgers van de Nieuwe Tijd. Ik vraag jullie te geloven in jezelf en in je missie en steeds wanneer je je overmand voelt door zware emoties, door duistere gedachten, neem een moment voor jezelf: maak contact met je innerlijke kern, je centrum, het stiltepunt in jezelf. Dat is het anker van de Nieuwe Tijd. Dit anker is al geslagen, het leeft in jouw hart. Het enige wat je hoeft te doen, is er steeds naar terugkeren. Jezelf steeds opnieuw verankeren in dat punt van rust en helderheid. Geloof niet in de onrust, ze brengt je geen waarheid. Geloof niet in drama, in intense emoties. Geloof in de rustige, zachte, heldere stem van je hart en weet dat je niet alleen bent. We staan naast jullie, elke stap die je gaat op deze weg. Ik houd van jullie, en vraag jullie mijn energie van liefde te aanvaarden in jullie midden. Het is mijn grootste wens, jullie op dit moment van de geschiedenis van dienst te zijn en jullie te ondersteunen in jullie soms moeizame weg naar het licht.

 

Aanvaard mijn liefde.

Einde lichtwerkerseries.


© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net