Seksualiteit en spiritualiteit

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

 

Lieve mensen,

 

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Ik ben heel blij jullie te zien en met jullie te zijn. Want, ook al ben ik onzichtbaar aanwezig, toch voelt jullie aanwezigheid voor mij heel tastbaar en heel echt. Ik zie jullie van de binnenkant, niet de buitenkant waar jullie zelf zo vaak naar kijken, maar de binnenkant: jullie gemoedsbewegingen, jullie stemmingen, verlangens en angsten. Ik ben bij jullie om jullie tot steun te zijn.

 

Het thema dat ik vandaag wil bespreken, heeft diepe sporen nagelaten in jullie geschiedenis. Het gaat om seksualiteit en de beleving daarvan tussen mannen en vrouwen. Dit is geen gemakkelijk onderwerp. Het is een moeilijk en beladen thema, omdat bijna niets op dat gebied meer vanzelfsprekend is. Bijna al jullie spontaniteit op het gebied van seksualiteit is weggevloeid, omdat jullie boordevol angsten en spanningen zitten met betrekking tot dit thema.

 

Allereerst zal ik iets zeggen over wat seksualiteit betekent vanuit een spiritueel perspectief gezien. Seksualiteit is een dans van energie tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Het is in oorsprong bedoeld als een totale dans waarin alle niveaus in een mens verenigd worden met elkaar. Ik zal vier niveaus onderscheiden die een rol spelen, of zouden kunnen spelen, in deze dans. Dit zijn het lichamelijke niveau, het emotionele niveau, het niveau van het hart en het niveau van het denken. Op al deze niveaus kan er sprake zijn van blokkades, die de dans doen stagneren.

 

1. Het lichamelijke niveau

Het lichaam is onschuldig. Het lichaam kent seksuele lust en opwinding en dit is een spontaan gegeven van het lichaam. Het lichaam zoekt naar een bepaalde bevrediging van die lusten en het is aan de mens, aan de ziel in die mens, hoe hij die stroom vorm geeft en manifesteert. Het lichaam zelf is onschuldig, het neemt deel aan de dans van vereniging en heeft een leiding, een leider nodig daarbij. Idealiter komt die leiding uit het hart en is het hart de sturende factor in de seksuele ontmoeting tussen twee mensen.

 

2. Het emotionele niveau

 

Vorige keer zijn we uitgebreid ingegaan op emoties, waarbij we krachtige emoties zoals angst, woede en verdriet hebben aangestipt. Al deze emoties kunnen werkzaam zijn in de seksuele relatie tussen twee mensen, hoewel ze vaak een niet-seksuele oorsprong hebben. Ze komen echter juist in een situatie van intimiteit naar buiten en kunnen dan (seksuele) problemen veroorzaken. Deze problemen kunnen zich op het fysieke niveau manifesteren als daadwerkelijke lichamelijke symptomen, zoals het niet kunnen of niet willen aangaan van seksuele vereniging.

 

Als de bron van de problemen op emotioneel vlak ligt, ligt ook daar de oplossing. Het is niet liefdevol om op lichamelijk niveau symptomen weg te nemen, zonder te kijken naar de emotionele oorsprong ervan. Daarmee doe je de emoties geen recht en behandel je jezelf en je lichaam niet op een respectvolle manier. Het lichaam geeft signalen die een energetische boodschap in zich dragen, het is belangrijk deze te hóren.

 

3. Het niveau van het hart


Naast de laag van de emoties wil ik het niveau onderscheiden van het hart; dit is de zetel van het gevoel. Vorige keer hebben we een onderscheid gemaakt tussen emoties en gevoelens. Gevoelens behoren tot het domein van de intuïtie, het zachte weten, het innerlijk voelen. Als je vanuit je gevoel contact maakt met een ander in een seksueel samenzijn, kun je een onuitsprekelijk, mystiek gevoel van eenheid ervaren. In het hart maak je contact met elkaar als ziel. De ontmoeting via het hart maakt de seksuele uitwisseling helend en voedend.

 

Op het niveau van het hart kan er echter ook weerstand zijn tegen een volledige vereniging op seksueel gebied. Dit kan voortkomen uit:

 

❥ een verlangen om het aardse te ontstijgen

 

 religieuze dogma’s

 

Het aardse willen ontstijgen


In het hart kan zeer sterk een verlangen leven om opgetild te worden uit deze zware materiële realiteit. Er is dan sprake van een verlangen naar eenwording, dat niet gericht is op seksuele vereniging. Er is in feite sprake van een – subtiele – afwijzing van het aardse, en ook van seksualiteit.

 

In velen van jullie is een verlangen aanwezig om deze realiteit te ontstijgen. Velen van jullie herinneren je de trilling van liefde en harmonie die jullie gekend hebben in sferen waar jullie verkeerden vóór jullie hier op aarde incarneerden. Naar deze trilling gaat jullie hart als vanzelfsprekend uit. Jullie streven ernaar in vormen van meditatie die sfeer te proeven en te voelen. Vaak is het zo dat de hogere chakra’s hierbij sterk geactiveerd worden: het hartchakra en de drie chakra’s daarboven. De onderste drie chakra’s echter, die van groot belang zijn in het functioneren op aarde, worden min of meer verlaten.

 

Op meer onnatuurlijke wijze gebeurt dit ook als je drugs slikt. Als je geestverruimende middelen tot je neemt, wordt ook de bovenste reeks chakra‘s wijd open gezet en kun je extatische gevoelens ervaren die je even de zware aardse werkelijkheid doen vergeten.

 

Deze impulsen om de aarde te ontstijgen kunnen vanuit het hart komen. Er is daar een heimwee en een verlangen aanwezig, die op zich heel begrijpelijk zijn, maar deze kunnen leiden tot een scheiding tussen het onderste deel van het energielichaam en het bovenste deel. Er is dan sprake van een voorkeur voor de gevoelens van het hart en de hoger gelegen chakra’s en er is een subtiele weerstand tegen het lichaam en de energie-uitwisseling die er plaats kan vinden tussen mensen in de onderste drie chakra’s, dat wil zeggen op emotioneel en seksueel gebied. 

 

Religieuze dogma’s

In het hart kunnen ook religieuze dogma’s leven, die mogelijk stammen uit vorige levens. Er kunnen levens geweest zijn, waarin je een kuisheidsgelofte hebt afgelegd of waarin je zeer afstandelijk was ten opzichte van lichamelijk genot en seksualiteit. Echo’s daarvan kunnen doorgalmen in je hart, waardoor je een subtiele weerstand voelt tegen het lichamelijk bijeenzijn en er ook bepaalde negatieve oordelen over hebt.

 

Deze oordelen berusten niet op waarheid. Nogmaals wil ik zeggen dat het lichaam zelf onschuldig is. Lust en opwinding en al die lichamelijke processen die je doen verlangen naar lichamelijk éénzijn, zijn natuurlijke, gezonde processen. De verstoringen die optreden bij seksualiteit, de spanningen en angsten die aanwezig zijn, komen bijna altijd voort uit de bovengelegen (niet louter lichamelijke) niveaus, waarvan ik er nu twee heb besproken.

  

Het niveau van het denken

 

Het vierde en laatste niveau is dat van de geest, het denken.  Er kunnen op dit gebied morele of spirituele overtuigingen aanwezig zijn die je ervan weerhouden om echt van seksualiteit te genieten. Deze kunnen je aangeleerd zijn, en je zo vertrouwd zijn geworden, dat je ze als vanzelfsprekend beschouwt. De meeste van deze overtuigingen zijn religieus in oorsprong.

 

Op spiritueel niveau kan er een bewustzijn aanwezig zijn, dat het gebonden zijn aan de lichamelijke vorm als gevangenschap beschouwt. De niet-lichamelijke realiteit van de hogere sferen (zoals jullie dat noemen, ik niet) wordt dan zo verheerlijkt, dat het lichamelijke ondergewaardeerd raakt. Dit is bij uitstek een karaktertrek van veel lichtwerkers, mensen die zich geroepen voelen een voorbeeld van spiritualiteit neer te zetten op aarde. Juist in hen kan er een verzet zijn tegen het genot en het plezier wat bij seksualiteit hoort. Dat verzet komt deels voort uit morele/religieuze overtuigingen, en deels ook uit pure onwennigheid met dit aspect van het leven.

 

Veel lichtwerkers hebben zo vaak teruggetrokken levens geleid op aarde, en zich zo toegelegd op het geestelijke aspect, dat het gebied van seksualiteit werd verwaarloosd. Er kan dus op dit geestelijke niveau ook gewoon sprake zijn van een zekere onwennigheid, die je ervan weerhoudt seksualiteit met plezier en genot te ervaren.

 

Bij spiritueel gerichte mensen ontbreekt soms het pure respect voor het lichaam en haar uitdrukkingsvormen. Dat is jammer, omdat juist het zich uitdrukken van de ziel in de materie van onze kant uit als het heiligste wordt beschouwd dat je als ziel kunt doen. Om je licht, je goddelijke kern, zo ver weg van huis te zaaien en te oogsten in de materie, in de materiële werkelijkheid waarin jullie leven, is voor ons een heilige onderneming. Het is een goddelijke, scheppende daad van de hoogste orde.

 

Misschien ben je wel eens aanwezig geweest bij een geboorte of een sterfbed. Op die momenten gaat de ziel de dans aan met de materie of ze neemt er afscheid van. Beide momenten zijn omgeven met een sfeer van heiligheid. Je kunt dit voelen als een moment van diepe, intense stilte en eerbied dat het vertrek of de aankomst van een ziel bereidt. God zelf en alle lichtwezens die er zijn, buigen in respect voor dat wat jullie aangaan in het moment van jullie geboorte en dood. De dans met de materie is heilig en jullie verfoeien haar zo vaak!

 

Seksualiteit in de ware betekenis is een dans in de materie, waarin tegelijkertijd het puur materiële ontstegen wordt. Je ontstijgt de materie, maar zonder haar te negeren of onderdrukken, zonder de onderste chakra’s te verlaten en louter vanuit de hogere chakra’s licht en extase te zoeken. Seksualiteit is totale éénwording. Seksualiteit is een brug tussen materie en geest.

 

Als twee mensen in liefde lichamelijk bijeen zijn, gaan alle cellen van hun lichaam een beetje sneller trillen, een beetje dansen. Er ontstaat een gevoel van extase of vloeibaarheid. Je zet de poort open naar een energetische werkelijkheid waarin alles net wat sneller trilt en waarin je je letterlijk lichter voelt. Na een seksuele vereniging waarin je op alle niveaus met elkaar hebt durven delen, voel je je vredig en vreugdevol tegelijk. Er is een stille extase, je lichaamscellen hebben de energie van liefde geproefd en de bewustzijnswerkelijkheid van liefde heb je op dat moment een stukje dichterbij gebracht. Je bent op dat moment even kanaal geweest voor een goddelijke stroom van liefde die graag bij jullie wil komen en die buitengewoon veel respect heeft voor seksualiteit.

 

Als er sprake is van een samenvloeiing van energieën op alle vier de niveaus, is seks werkelijk een goddelijke daad. Dat hieruit kinderen geboren kunnen worden is eigenlijk alleen natuurlijk. Als deze dans op zo vreugdevolle wijze wordt uitgevoerd, kan er niets dan goeds en liefs worden aangetrokken. Wordt er op deze manier een kind verwekt, dan komt het kind binnen via een glijbaan van liefde en licht uit de hemel. Het is de mooiste ontvangst die je als mens kunt krijgen hier op aarde.

 

Omwille van de kostbaarheid van deze energieën, vragen wij jullie: ga altijd respectvol om met de seksualiteit in jezelf. Ook als het moeilijk gaat, ook als er problemen zijn, angst of spanningen, veroordeel niet de seksualiteit zelf, zij is een mooi gegeven. 

 

Geschiedenis van strijd tussen man en vrouw

 

Ik wil nu ingaan op de geschiedenis van seksualiteit en daarna iets zeggen over de specifieke problemen die vrouwen en mannen tegenwoordig ervaren in het uitwisselen van seksuele energie.

 

Er is veel gebeurd op het gebied van seksualiteit. In het wezen van seksualiteit ligt potentieel veel licht en juist daarom ligt er ook de potentie van veel donker. De geschiedenis waarover ik spreek is er één van een machtsstrijd die zich vaak heeft geuit in een seksuele strijd tussen mannen en vrouwen. Deze geschiedenis is oud en begint eigenlijk op het moment dat de buitenaardse, galactische rijken zich gingen bemoeien met de aarde en het leven daar. Voor die tijd was de aarde min of meer een paradijs, een tuin van Eden waarin onschuld en schoonheid de toon zetten. Wij hebben hierover uitvoeriger geschreven in deel II van dit boek. Wij zullen hierover nu niet verder uitweiden, maar het is van belang te benadrukken dat jullie in het staartje zitten van een machtsstrijd, die veel ouder is dan de 5000 jaar van jullie geschiedschrijving.

 

In deze laatste fase heeft de man duidelijk de rol gespeeld van heerser en onderdrukker, maar dat was niet altijd zo. Er zijn ook tijden geweest waarin de vrouw een veel machtiger rol speelde, zowel maatschappelijk als privé. Zij heeft in die rol mannelijke energie onderdrukt op een wijze die wreed en sadistisch kon zijn. De vrouw is niet van nature de onderdrukte sekse, netzomin als zij van nature de meer liefhebbende sekse is. Jullie stereotypen over vrouwen als lief en zacht maar krachteloos en over mannen als sterk en hard maar gevoelloos vertellen meer over de laatste fase van bovengenoemde geschiedenis (de laatste 5000 jaar) dan over de man en de vrouw op zich.

 

Er is een tijd geweest die voorafgaat aan jullie geschiedschrijving, waarin materialistische samenlevingsvormen de norm waren en als volstrekt vanzelfsprekend werden ervaren. In die tijden heeft de vrouw haar energie op destructieve wijze gebruikt, met weinig respect voor de levensstroom en de creativiteit die in elk mens aanwezig is. Er is een tijd geweest waarin vrouwen macht hadden over mannen. Een vrouw is in staat via de weg van de emoties en het gevoel, waarmee zij van nature affiniteit heeft, een sturende, manipulatieve invloed uit te oefenen op mannen. Vrouwen konden ook hun intuïtieve, paranormale vermogens inzetten om mannen te beheersen en in bedwang te houden. Er werden bijvoorbeeld offers en rituelen gehouden waarbij mannen werden gemarteld en ter dood gebracht.

 

Wij vinden het belangrijk dit te benadrukken, omdat jullie door de bekende geschiedschrijving vaak een eenzijdig beeld hebben gekregen van de verhouding tussen man en vrouw. Daarin is steeds de onderdrukking door de man van de vrouw heel evident geweest. Maar de haat en wrok die er in mannen kan leven ten aanzien van vrouwen is niet uit het niets geboren. Behalve traditie en gewoonte zitten er ook diepe wonden die stammen uit een tijdperk ouder dan de jullie bekende tijdperken.

 

Zonder in meer details te treden over dat tijdperk, wil ik jullie voorstellen om zelf eens innerlijk te voelen of je je hierbij iets kunt voorstellen. Voor vrouwen is het dan de vraag: kun je je voorstellen dat er in jou een energie werkzaam is geweest waarin je macht uitoefende die specifiek was gericht op mannen en het beheersen van hun energie? En aan de mannen wil ik vragen: kunnen jullie je voorstellen dat dit eens op grote schaal is gebeurd en dat jullie de zwakkere sekse waren? Misschien krijg je hier bepaalde voorstellingen of fantasieën bij. Laat je daar eens in meevoeren en zie welke emoties er boven komen. Dit kan verrassend zijn.

 

In de mannelijke collectieve ziel is als gevolg van die oude geschiedenis een gevoel van haat en wrok ontstaan jegens de vrouwelijke collectieve ziel. Dit heeft zich geuit in eeuwenlange onderdrukking op politiek vlak maar ook bij uitstek op religieus gebied door de Kerk. De gedachte dat lichamelijke lust en seksualiteit zondig zijn of ten hoogste een noodzakelijk kwaad, komt voort uit een mannelijke lijn van denken die beïnvloed is door gevoelens van haat en wrok over een episode waarin de mannelijke seksualiteit wreed werd onderdrukt.

 

Mannelijke seksualiteit werd in die tijd beschouwd als een instrument voor voortplanting, zonder dat er liefde en respect werd getoond voor het mannelijke gevoelsleven en de emotionele band die een vader heeft met zijn kind. Vaak werden de kinderen apart opgevoed door de moeder en deed het er niet of nauwelijks toe wat de mannen ervan dachten en vonden. Belangrijke waarden werden door de moeder doorgegeven en de minderwaardigheid van de man behoorde daartoe. De man was meer werkpaard dan gelijkwaardige partner.

 

Naast de Kerk als mannelijk bolwerk van macht vind je ook in de wetenschap vijandigheid ten aanzien van de vrouwelijke energie. De wetenschap en de Kerk mogen op gespannen voet staan, maar zij verenigen zich in hun weerstand tegen het vloeiende, intuïtieve aspect van de vrouwelijke energie. De kerkelijke dogmatiek is rigide, star en dor, maar de wetenschappelijke methodiek is dit op een andere manier ook! Terwijl de impuls achter het ontstaan van de moderne wetenschap vernieuwend en verlichtend was (namelijk het verlangen om valse autoriteiten te onttronen), loopt zij nu vast in een benadering die in wezen vrouwvijandig is. Het wetenschappelijk denken is ordenend en analytisch, maar vertrouwt te weinig op de verbeelding en buitenzintuiglijke bronnen van waarneming. De aversie van de wetenschap tegen ‘het paranormale’ en alles wat niet berust op rationeel, logisch denken, is echter voor een deel te herleiden tot een zieleherinnering van pijn, toegebracht door vrouwelijk misbruik van deze vermogens. Omdat paranormale vermogens toen een instrument van manipulatie waren, worden zij nu gezien als per definitie verdacht.

 

Ik spreek over deze oude geschiedenis omdat ik duidelijk wil maken dat er in de machtsstrijd tussen de seksen uiteindelijk geen slachtoffers en daders zijn, omdat jullie het allebei zijn geweest. Het is een strijd geweest tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie, waarin deze energieën tegenover elkaar kwamen te staan, terwijl ze eigenlijk bedoeld zijn als aanvulling op elkaar. In deze tijd ligt er de uitnodiging aan mannen en vrouwen om weer samen te werken en de oorspronkelijke dans van mannelijke en vrouwelijke energie in ere te herstellen.

 

In wezen is de vrouwelijke energie leidend en inspirerend en is de mannelijke energie dienend en beschermend. De vrouwelijke energie vormt de inspiratiebron achter elke creatie, de mannelijke energie draagt zorg voor de uitvoering, de manifestatie in vorm en daad. Deze beide energieën zijn in elke mens, in elke man en vrouw afzonderlijk, aanwezig. Het feit dat je man of vrouw bent is van minder belang dan de verhouding en samenwerking van deze beide energieën in jezelf als mens.

 

Blokkades in de vrouwelijke seksualiteit

 

Ik zal nu overgaan tot het bespreken van blokkades op het gebied van seksualiteit, die specifiek van toepassing zijn op vrouwen.

 

Als je kijkt naar de blokkades die er tegenwoordig optreden in de seksuele stroom tussen mannen en vrouwen, dan kun je zeggen dat in de vrouwelijke energie het eerste chakra (bij het stuitje) en het tweede chakra (onder de navel) zeer zwaar gehavend uit de strijd zijn gekomen.

 

Het is eeuwenlang gebruikelijk geweest dat vrouwen een ondergeschikte rol vervulden en dit geldt nog steeds voor veel plekken op aarde. Dit heeft zich op seksueel gebied gemanifesteerd in allerlei vormen van misbruik, in aanranding en verkrachting op grote schaal. Deze gebeurtenissen hebben zeer diepe emotionele wonden achtergelaten in vele vrouwen en in de collectieve vrouwelijke ziel. Er is daar nog steeds heel veel pijn aanwezig die slechts geleidelijk aan zal kunnen helen.

 

Er is in vrouwen vaak een verlangen aanwezig naar seksuele eenwording dat vooral in het hart wordt gevoeld, of op spiritueel niveau. Maar er kunnen zich blokkades voordoen, die bijna altijd in het gebied van het eerste en tweede chakra huizen. Er bevinden zich hier (ziele)herinneringen aan een opgedrongen seksualiteit en de vernedering die daarmee samengaat. Deze zijn zo pijnlijk geweest dat de vrouw zich heeft teruggetrokken uit dit gebied en het verhard is geraakt. De lichaamscellen willen daar niet zo maar meer vloeibaar worden en dansen. Zij willen zich afkeren en een harnas vormen, een bescherming tegen nog meer indringing en opdringing. Dit is een heel begrijpelijke reactie die uiterst zorgvuldig moet worden tegemoet getreden en nooit met dwang mag worden opgeheven.

 

Het is belangrijk als vrouw om met je bewustzijn naar die gevoelens toe te gaan: er kan boosheid zitten, er kan weerstand zijn, er kan angst zitten ten aanzien van lichamelijke intimiteit. En al die emoties kunnen en zullen vaak ouder zijn dan de relatie waarin je je op dat moment bevindt, zelfs ouder dan je huidige leven. Er kunnen in die chakra’s heel oude emoties een rol spelen, die erg veel pijn oproepen. Het is altijd belangrijk die pijn de ruimte te geven en haar serieus te nemen.

 

Heel concreet wil ik vrouwen die deze gevoelens herkennen het advies geven kennis te maken met hun daderlevens, of de daderenergie in jezelf. Dat klinkt heel paradoxaal, maar de reden is dit. Als je als vrouw slachtoffer bent geweest van seksueel geweld, dan is er heel veel woede ontstaan in je energieveld. De woede blokkeert je en houdt je gevangen in een gevoel van machteloosheid en slachtofferschap. Om woede los te laten is begrip nodig: begrip van het waarom, van de betekenis, van het grotere verband. Als je in staat bent jezelf voor te stellen als dader, als een vrouw die macht uitoefende over mannen en die ook wreedheden en verschrikkelijke daden heeft begaan, dan kan de woede zich gaan oplossen. Er kan een doorvoeld begrip ontstaan, het inzicht dat jij deel uitmaakt van een groter karmisch verband waarin jij zelf zowel dader als slachtoffer was. Het is bijna niet mogelijk om gevoelens van slachtofferschap, machteloosheid en pijn los te laten, zonder te kijken naar de andere kant van de médaille, de donkere kant van jezelf.

 

Je hoeft hiervoor niet persé terug te gaan naar vorige levens; je kunt die energie ook zelf in je oproepen of haar in het dagelijkse leven in jezelf herkennen. Op zulke momenten kan je voelen dat je niet alleen willoos slachtoffer bent van omstandigheden die jou schade berokkenen. Er is een karmische verbintenis tussen slachtoffer en dader, beiden weerspiegelen aspecten in jezelf. Als je je eigen donkere kant kent en accepteert, kun je vrijer gaan staan tegenover je eigen innerlijke verwondingen en kun je gaan vergeven. Als er begrip is, kan de woede oplossen, en dan kom je aan een laag van emoties toe die van groot belang zijn: het verdriet, het gekwetst zijn, de pijn die er is op meerdere lagen, tot in je lichaam toe.

 

Het is heel belangrijk voor vrouwen om het daderaspect in zichzelf te onderkennen en ermee te gaan werken. Als er haat in je leeft aangaande seksuele zaken, besef dan dat hoe meer haat en woede je voelt, hoe meer je jezelf in de positie van slachtoffer wringt, hoe verder je jezelf van je vrijheid berooft. Probeer te voelen in jezelf dat er op het gebied van seksualiteit een karmisch spel wordt uitgespeeld waarin je beide rollen hebt gespeeld. Van daaruit kun je tot vergeving komen voor wat er gebeurd is: vergeving aan jezelf, vergeving aan de ander. Niets gebeurt om niks. Er is in die zin geen zinloos geweld. Wel laat geweld, zeker seksueel geweld, altijd diepe sporen na op alle vier niveaus in het menselijk wezen.

 

Blokkades in de mannelijke seksualiteit

 

In de mannelijke beleving van seksualiteit ligt de blokkade vaak op het niveau van het hart of het hoofd. Er is daar een angst voor overgave, voor diepgaande emotionele intimiteit. Deze angst gaat meestal verder terug dan je bewust kunt nagaan. Het heeft ook te maken met het tijdperk waarin vrouwen macht uitoefenden over mannen. Hierdoor werd het spel van het seksuele, dat eerst onschuldig was en impulsief, bedreigend. Het was gevaarlijk om je gevoel daarin vrijelijk te tonen en je hart open te zetten.

 

Bij mannen zijn hier diepe angsten aanwezig die zich niet persé hoeven te uiten op lichamelijk vlak, maar die ertoe kunnen leiden dat er innerlijk een scheiding optreedt tussen het gevoel en de seksuele daad. Het kan zijn dat een man seksueel aanwezig is op lichamelijk vlak maar dat zijn gevoel niet of niet helemaal meedoet. De gevoelsmatige overgave is dan in bepaalde mate afgesloten en dat komt voort uit een angst om volledig open te staan. Dit brengt namelijk een kwetsbaarheid met zich mee die oude herinneringen oproept van emotionele pijn en in de steek gelaten zijn.

 

Geduld en liefde

 

Over het algemeen liggen de blokkades bij mannen en vrouwen op ietwat andere plekken en het is daarom heel belangrijk samen te communiceren over wat je voelt en meemaakt in het bij elkaar zijn. Als je elkaar echt vertrouwt, kun je tijdens intiem contact bij jezelf nagaan waar de seksuele stroom hapert. Dit kun je doen door als je samen bent en er een stroom tussen jullie ontstaat van opwinding en intimiteit, te voelen in hoeverre die stroom er vrijelijk mag zijn tussen jullie. Kijk of er iets stokt of waar je weerstand voelt en kijk dan niet alleen naar wat je lichaam je vertelt maar ook naar je emoties en de gevoelens in je hart. Voel je een warme gloed in je hart ontstaan als je samen bent? Voel je een geestelijke openheid naar de ander, wil je de ander in zijn of haar totaliteit helemaal voelen?

 

Het klinkt gek, maar jullie zijn bang voor echte intimiteit. Jullie verlangen sterk naar een vervullende relatie. Op straat verwijst zo’n beetje elk reclamebord naar het ideaal van een emotioneel en seksueel vervullende relatie. Maar voor werkelijke intimiteit zijn jullie vaak bang. Wanneer de ander heel dichtbij komt en je wordt gevraagd al je maskers af te leggen, dan komen er allerlei weerstanden aan het licht waarvan je niet wist dat ze er zaten.

 

Het feit dat ze aan het licht komen, is niet iets om te veroordelen. Het vormt juist een gelegenheid om die weerstanden en blokkades in jezelf te onderzoeken. Het is voor vrijwel niemand vanzelfsprekend dat seksualiteit leidt tot die vorm van extatisch bij elkaar zijn die ik in het begin heb geschetst. Daarom wil ik jullie allemaal vragen om met liefdevolle aandacht te kijken naar de stroom van seksuele energie in jezelf, alleen of in contact met een ander, en met de verstoringen die je voelt voorzichtig en respectvol om te gaan. Dwang is de slechtste raadgever op het gebied van seksuele problemen. Geduld en liefde zijn werkelijk van levensbelang hier.

 

Houd het verlangen naar een ware beleving van seksualiteit levend! Je hoeft het kind niet met het badwater weg te gooien. Het verlangen is goed. De weg naar een volledige en spirituele beleving van seksualiteit kan lang zijn en allerlei omwegen kennen. Maar in die weg kan je veel liefde en sympathie opbouwen zowel naar jezelf als naar anderen en juist dat is van onschatbare waarde in jullie menselijke zijn.

 

Jullie zijn bezig een oude geschiedenis te helen van strijd tussen man en vrouw. De mannelijke en vrouwelijke energieën willen weer samenkomen in een dans van vreugde en creativiteit. Alles wat jullie daar individueel aan bijdragen heeft effect op de collectieve ziel van man en vrouw. Jouw zelfheling maakt de energie van een liefdevolle seksualiteit voor anderen meer beschikbaar.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net