Werk, geld en creativiteit: de stroom van vanzelf en de stroom van genoeg

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

Lieve mensen,

 

Het is met vreugde en ontroering dat ik bij jullie ben vandaag. Ik ken jullie goed en voor mij is het net alsof wij elkaar gisteren ontmoet hebben. In de sfeer waarin ik verkeer, is tijd niet zo belangrijk. Ik herken jullie zeer goed ook al is jullie verschijningsvorm, jullie lichamelijke gedaante, anders dan in de tijden dat ik jullie kende.

 

Ik ben Jeshua. Ik ben op aarde geweest in een lichaam, als Jezus. Ik ben onder mensen geweest en ben een mens geweest net als jullie. Niets menselijks is mij vreemd. Het is vanuit deze ervaring met het menszijn, dat ik bij jullie kom om jullie te ondersteunen in jullie eigen groeiproces, of beter gezegd: jullie geboorteproces in een Nieuwe Tijd. Er is een Nieuwe Tijd op handen. Er vindt een transformatie plaats vandaag de dag, waarmee jullie allemaal sterk verbonden zijn.

 

Ik wil nog iets zeggen over mijzelf. Ik was een mens van vlees en bloed op aarde en had een kanaal gevormd met de christusenergie. De christusenergie stroomde door mij heen naar buiten toe en dat was mijn wezensbijdrage aan de aarde op dat moment. Maar de christusenergie is niet van mij, die is van jullie allen. Jullie allen planten een zaadje, brengen een stukje van die energie vandaag hier op aarde en daarin ligt jullie grootste vervulling.

 

Nu heeft de transformatie van de Oude naar de Nieuwe Tijd veel voeten in de aarde. Het gebied van werk en geld speelt daarbij een grote rol, omdat juist op dit gebied heel sterk oude energieën werkzaam zijn die je zou kunnen samenvatten als de energieën van macht of ego.

 

Deze energieën zijn daar zo sterk werkzaam geweest, dat het voor jullie vaak moeilijk is een evenwichtige houding te vinden ten aanzien van het aspect werk en geld. In werk geldt heel sterk dat je de maatschappij ontmoet, in de organisatie waar je werkt of in de mensen die je collega’s zijn. Heel vaak is het voor jullie de vraag: hoe ga ik om met energieën die eigenlijk niet bij mij passen, maar waaronder ik me wel begeef, waarmee ik mij wel omring. Waar dus de ontmoeting plaatsvindt tussen het oude en het nieuwe, willen jullie weten hoe daarmee om te gaan. Dit thema willen we enigszins toelichten aan de hand van de energiecentra in jullie lichaam.

 

In de aura die bij elk mens hoort, zitten zeven chakra’s of energiecentra. In de zonnevlecht, het derde chakra dat bij het middenrif of de maag zit, is de wil gelokaliseerd. Het is in dit centrum van de persoonlijke wil dat macht en ambitie hun zetel hebben. In het tijdperk van de oude energie, het oude menszijn, werd er overmatig vanuit dit centrum geleefd. Dit heeft te maken met een houding van willen winnen, een houding van jezelf voorop stellen en vechten ten koste van anderen. Zo’n houding wordt vaak geboren uit angst en een gevoel van verdwaald zijn. Het gaat er niet om een oordeel te vellen over deze energieën; ik wil hier slechts opmerken dat ze vaak werkzaam zijn vanuit de zonnevlecht, het derde chakra. Eén chakra hoger vinden we het centrum van het hart. Het hart verbindt jullie met jullie hogere oorsprong, met de sferen van licht waar jullie vandaan komen en van waaruit jullie idealen meebrengen die haaks staan op de energieën van macht en ego.

 

Wat er nu gebeurt in de bewustzijnstransformatie die heden plaatsvindt, is een verschuiving van het zwaartepunt van de zonnevlecht naar het hart. Het is niet zo dat de zonnevlecht, het derde chakra, verlaten moet worden of geheel terzijde moet worden geschoven. In die zin kun je ook niet zeggen dat het ego ‘weg moet’. Het is meer een kwestie van een verschuiving van het zwaartepunt naar boven en daarmee het leven gaan baseren op de energie van het hart. Jullie zijn daar allemaal op een bepaalde wijze naar op zoek, of het nu is in jullie persoonlijke leefomstandigheden of expliciet in de sfeer van werk en creativiteit. Allen hebben jullie affiniteit met de verschuiving van de energie naar het hart toe en voelen jullie aan dat op die manier het leven veel lieflijker en vreugdevoller is om geleefd te worden.

 

Met betrekking tot de vraag: hoe ga ik om met egogebaseerde energieën (in jezelf en anderen) is de wezenlijke stap die van jullie wordt gevraagd om vanuit het hart verbinding te maken met de energieën van de zonnevlecht (de wil en het ego) en er op een liefdevolle manier sturing aan te geven. Het is de verbinding tussen het hart en de zonnevlecht (meer in het algemeen tussen de hogere chakra’s en de lager gelegen chakra’s) die zorgt voor overvloed op het gebied van werk, creativiteit en geld.

 

Hoe weet je nu of je vanuit je hart handelt of vanuit je angst of ego? Ik wil jullie nu een aantal handvaten geven hoe je de energie van het hart kunt herkennen temidden van een omgeving waarin die energie niet dominant is. Jullie zijn gewend om te moeten strijden en te moeten vechten voor je hachje. Zeker in de wereld van werk, is er veel sprake van competitie en het moeten laten gelden van jezelf. Vaak moeten jullie je in allerlei bochten wringen om erkenning te vinden, terwijl dit volgens je hart niet zo zou moeten zijn. Het hart verlangt naar een veel natuurlijker soort van aanwezig zijn en dit verlangen is in jullie allen sterk aanwezig. Daarom wil ik jullie uitleggen wat de energie van het hart doet en hoe ze herkenbaar is.

 

De energie van het hart legt geen dwang of druk op en is van nature zeer vloeiend en zacht. Ze spreekt tot jullie via de intuïtie. Het hart geeft zachte duwtjes en suggesties en zal nooit je iets influisteren wat beladen is met angst of dwang.

 

Als eerste energiestroom van het hart wil ik aangeven de stroom van ‘vanzelf’.

 

Je kunt heel goed merken in je dagelijkse leven of dingen min of meer vanzelf vloeien en hun weg vinden of dat je steeds weerstanden ontmoet in iets wat je probeert neer te zetten. Als dat laatste het geval is, dan betekent het dat je niet volledig in overeenstemming bent met je hartenergie. Het geheim van de hartenergie is dat zij wonderen kan verrichten, maar dat zij dat niet doet met kracht maar met zachtheid.

 

Je intuïtie durven volgen is een van de belangrijkste manieren om in overeenstemming te raken met de energiestroom van het hart, die ik de ‘stroom van vanzelf’ noem. Je intuïtie volgen in de context van werk en creativiteit, waarin deze energie niet vanzelfsprekend is, schept mogelijkheden en kansen die je niet verwacht, maar die je veel meer Thuis kunnen brengen, dat wil zeggen op plaatsen waar jij thuis hoort met jouw energie.

 

Als er problemen zijn, als er conflicten zijn op het gebied van werk en je voelt dat je op een bepaalde manier niet thuis hoort op de plek waar je zit, neem dan een moment van stilte. Ga helemaal naar binnen toe, maak contact met het licht in jezelf, je innerlijke weten, en vraag je intuïtie je toe te fluisteren wat op dat moment de juiste handelwijze is.

 

Probeer je handelwijze niet te baseren op oordelen van buiten, op gewoontes of op verwachtingen, die, zeker op het gebied van werk, massief op je af kunnen komen. Het maatschappelijke of collectieve bewustzijn dat daar heerst, is heel sterk gebaseerd op angst: angst voor miskenning, angst om te falen, angst voor gebrek aan geld of materiele overvloed. Al die angsten kunnen je intuïtie overschaduwen en toch is er een innerlijke stem die je vertelt wat goed is voor jou te doen nu op dit moment. Het gaat er om daarnaar te luisteren en de antwoorden echt toe te laten.

 

Vaak spelen in dit verband gevoelens van zelftwijfel een rol, waardoor je niet volledig vertrouwt op het spirituele pad dat voor jou uitgestippeld ligt. Met het spirituele pad bedoel ik het pad van ervaringen dat jou in contact brengt met jouw hoogste creatieve bron, met de creatieve energieën die door jou naar buiten willen vloeien. Deze energieën zijn al in je aanwezig. Het gaat er om werkelijk te luisteren naar je eigen gevoelens en verlangens, en de hints op te pikken van je hart die je vertellen hoe je die het beste kunt realiseren.

 

Jullie zijn in het gebied van de zonnevlecht aan het einde van de angst gekomen. Jullie willen loskomen van deze manier van zijn en jullie zijn allen zeer gemotiveerd om vanuit het hart je creativiteit neer te zetten. Ik vraag jullie in dit stadium te vertrouwen op jezelf en voort te gaan op deze weg, want jullie brengen een nieuwe energie in deze wereld, die van grote waarde is. Deze energie vindt vaak op een ondoorgrondelijke weg haar bestemming, dat wil zeggen op een manier die niet altijd zichtbaar is voor jullie maar wel degelijk effectief. Twijfel dus niet aan jezelf en ga zo voort.

 

De energie van het hart is veel stiller, rustiger en zachter dan de vaak brute of grove energieën die op het gebied van werk een rol spelen. Daarom vraagt het om moed en kracht om temidden daarvan toch in je hart te blijven geloven. Maar ik zeg je: de stroom volgen van het hart brengt je uiteindelijk vanzelf naar creatieve mogelijkheden die heel reëel en praktisch zijn, en die jou tot bloei brengen. Het is een daad van vertrouwen je aan deze stroom over te geven.

 

Hierop aansluitend wil ik iets zeggen over geld.

 

Over geld worden veel problemen gemaakt in jullie maatschappij. Er lijkt een besef van zondigheid te kleven aan het element geld. Dit komt omdat jullie geld zijn gaan associëren met macht en rijkdom ten koste van anderen. Geld en macht zijn vrijwel synoniem geworden voor jullie. Dit is één van de redenen waarom de stroom van overvloed in materiële zin soms geblokkeerd raakt in jullie energieveld.

 

Maar geld is onschuldig. Geld is een energiestroom die eigenlijk alleen zuivere potentie is. Geld geeft mogelijkheden, geld is potentie, daar zit op zich niets zondigs of slechts of negatiefs aan. Het is ook niet zo dat het ontvangen van geld ten koste hoeft te gaan van een ander. Met geld kun je iets scheppen wat een ander weer ten goede komt. Meer ontvangen in dit verband creëert nieuwe creativiteit, waardoor je meer kunt geven. Wees dus niet bang om geld te ontvangen.

 

Het kan zijn dat je op bewust niveau niet weet dat je geldstromen tegenhoudt, dat je er onbewust een afkeer van hebt. Het is dan belangrijk te gaan onderzoeken in je emoties en je onbewuste, waarom de geldstroom niet zo krachtig bij jou aankomt als je zou willen. Vaak is er een element in jezelf dat je het jezelf niet gunt, dat er oordelen aan vastzitten over wat geld is en waar het mee te maken heeft.

 

Zeker door lichtwerkerzielen, zielen met een uitgesproken spirituele motivatie, wordt geld vaak geassocieerd met het lagere, het banale, dat wat je moet ontstijgen. Er spelen hier vele overtuigingen een rol die vaak teruggaan op levens van ascese en onthouding, van strengheid naar het materiële toe. Hiervan klinken nog steeds echo’s door in jullie energie. Dit is niet de bedoeling.

 

Overvloed op het gebied van geld en materie, is ook gewoon: houden van de aarde, je prettig voelen bij mooie, schone dingen om je heen, het genieten van wat de aarde je te bieden heeft. Liefde voor de aarde schept een stroom van overvloed: de aarde wil jou graag geven wat je nodig hebt om je hier te ontplooien in je menszijn. De aarde wil jou ondersteunen in het verwerkelijken van je spirituele doelen, je creativiteit, maar ook gewoon in je menszijn, in het persoonlijk genieten van alles wat de aarde te bieden heeft.

 

Daarom wil ik jullie vragen jullie opvattingen over geld op het diepste niveau te herzien en te voelen dat deze stroom jullie mogelijkheden biedt waardoor je juist kan bouwen aan een nieuwe aarde, aan een nieuwe werkelijkheid. Het is nu niet de tijd om je af te zonderen van de maatschappij, om alleen te gaan mediteren op die berg. Het is tijd voor participatie. Het is tijd om je energie te laten stromen in deze wereld en om de overvloed die dat teweegbrengt terug te ontvangen. Wees niet bang om te ontvangen. Het hoort bij in je kracht staan om genoeg terug te ontvangen.

 

En over dat woordje ‘genoeg’ wil ik nog wat zeggen.

 

Ik zei dat de hartenergie gekenmerkt wordt door ‘de stroom van vanzelf’. Wanneer de dingen vanzelf lukken en op je levenspad verschijnen, dan sta je in de stroom van je hart.

 

Een andere energiestroom die bij het hart hoort is de stroom van ‘genoeg’. Genoeg wil zeggen: alles wat ik hier en nu nodig heb is er voor mij en ik geniet ervan. In de stroom van genoeg leven wil zeggen dat je regelmatig kunt voelen: het is mij genoeg, ik ben tevreden en ik ben dankbaar voor alles wat ik om mij heen heb verzameld, alles wat bij mij is op materieel vlak, op menselijk vlak, op geestelijk vlak. Als je dat kunt voelen, sta je in contact met je hart.

 

Het punt met materiële rijkdom is dat het in wezen niet gaat om hoeveel je hebt of hoe weinig, maar om het plezier en genoegen wat je er in ervaart. Het gaat er dus om die hoeveelheid of soort van rijkdom te ontdekken, die jou voldoening geeft, die voor jou vervullend is. Voor de een kan dit zijn een eenzaam hutje op de hei, waarin je volop kan genieten van de natuur. Voor een ander betekent dat een luxe appartement in de stad waarin je kan genieten van de drukte en levendigheid die daar aanwezig zijn. Er is hierover geen oordeel vanuit onze kant, vanuit God of vanuit je ziel.

 

Het gaat er om die stroom te vinden die jou geluk schenkt, die jou het gevoel geeft dat je volledig leeft. Dat is de stroom van genoeg. Als je die stroom mist, als je het gevoel hebt daarmee niet in contact te staan, kun je beginnen te kijken naar wat je nu omringt en dat op te vatten als energie die jou een boodschap brengt, die jou nu iets vertelt over jezelf. Je kunt de energie van jouw huidige omgeving, of het nou in de vorm is van mensen of werk, toetsen aan wat jij innerlijk zelf wilt, vergelijken met jouw diepste doelen, en je kunt je dan bewust worden van aspecten die je wil aantrekken in je leven. Dit bewustzijn is voldoende.

 

Het gaat er niet om te ‘pushen’ en te zoeken. Het gaat erom heel diep te voelen waarnaar jij verlangt en dan dit verlangen in de handen van je hart te leggen. Geef het over en vertrouw. Je kunt er gerust van uitgaan dat hetgeen je mist vanzelf op je pad zal verschijnen. Jouw grotere bewustzijn en je vertrouwen in de stroom van het hart, zullen de ‘werkelijkheid van genoeg’ bij je brengen.

 

Er is genoeg voor jullie, genoeg is de natuurlijke staat van zijn. Jullie zijn hier allemaal om genoeg te ervaren, de stroom van genoeg is voor jullie allen aanwezig. Het heeft geen enkele zin om met minder genoegen te nemen. Het is niet zo dat je van onthouding of opgelegde armoede beter wordt, geestelijker of spiritueler. Er kunnen juist gevoelens van bitterheid of vijandigheid ontstaan uit zo’n onthouding en ik raad je daarom niet aan daar een soort spirituele rechtvaardiging voor te vinden. Jullie zijn hier allemaal om te genieten, om jullie creatieve energie te laten stromen in de wereld en daar genoeg voor terug te ontvangen.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net