Het pad van de lichtwerker

Pamela Kribbe channelt Jeshua (Voor meer info over Jeshua zie Inleiding en  Jeshua, wie ben jij?)

Lieve vrienden,

 

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen vandaag en ik ben nauw verbonden met jullie vanuit mijn hart. Er is een niveau waarop we één zijn. Het is het ene, ongedeelde bewustzijn dat ons verenigt en dat je kunt voelen als een energie van vrede, creativiteit, warmte en vreugde. Dit is je ware oorsprong en thuis. Jij bent nu gemanifesteerd in een fysieke vorm, gefocust in tijd en ruimte, maar je bent zoveel meer dan dat. Ik vraag je nu dit grootse en onbegrensde bewustzijn, waar jij deel van uitmaakt, te voelen. Voel God ín je en voel hoe eenvoudig deze energie is. God staat niet aan de top van een hiërarchie terwijl hij van bovenaf op jou neerkijkt. God is een stroom van energie de door alles heen stroomt, door jou heen, doorheen alles wat leeft op aarde, zelfs door zogenoemde onbezielde dingen in je materiële omgeving. God is overal.

 

God is niet gebonden aan vorm. God is puur, creatief bewustzijn dat zich verbindt met materiële vormen in tijd en ruimte om het leven te ervaren op veel verschillende manieren. Voel eens wie je bent in deze grootse, goddelijke stroom:  een vonk van licht in een oceaan van levend bewustzijn, een onverwoestbare vonk die een unieke bijdrage levert aan het grote geheel. Voel die onverwoestbare kracht in jou, deze is er altijd. Jij bent een onvervreemdbaar deel van God.

 

Als deel van God heb je jouw levenspad en ervaringen zelf gekozen. Ook al voelt het voor jou als mens niet altijd zo aan, toch is er diep binnenin jou een creatieve kracht die de cruciale gebeurtenissen in je leven aantrekt. Vanuit je ziel wil jij die gebeurtenissen doormaken om meer te gaan begrijpen, innerlijk te groeien en je bewustzijn uit te breiden. In wezen ben je nooit slachtoffer van deze wereld. In de kern van wie je bent, ben je nooit machteloos. Want in je kern is er de vonk van God die ‘ja’ zegt tegen de ervaringen die je beleeft in fysieke vorm. Iets in jou weet dat je in staat bent om te leren van deze ervaringen en dat je bewustzijn zich daardoor zal verruimen en nog liefdevoller zal worden.

 

Omarm de creatieve kracht in jou die aantrekt wat je nu ervaart in je leven. Omarm het leven met alle ups en downs. Jij hebt de kracht om te leven. De grootste vervulling die je hier kunt vinden is je te herinneren wie je bent, te midden van de uitdagingen van het leven op aarde. Door je te herinneren wie je bent en de vonk van goddelijk licht toe te laten in je hart, kan je ziel zich verbinden met je aardse werkelijkheid. Je overgave aan deze onbegrensde vonk, het creatieve licht in jou, zal je leven veranderen én het zal de levens van anderen veranderen.

 

Jij, die dit leest en je aangetrokken voelt tot de Christusenergie, bent iemand die ernaar verlangt je innerlijk licht in de wereld te laten schijnen. Je verlangt ernaar je te manifesteren als lichtwerker, wat betekent dat je het verlangen hebt om licht te verspreiden, om het bewustzijn op aarde te helpen groeien.  Jouw passie is zuiver en echt; deze komt vanuit je kern, vanuit je ziel. Het is de vonk van God in jou die je toeleidt naar dit verlangen, want het ligt in de aard van God om vreugde, licht en compassie verder te verspreiden. Wanneer jij je gelukkig voelt omdat je uitdrukking geeft aan wie je echt bent, voel je Gods vreugde, omdat jij en God in werkelijkheid één zijn!

 

Wat is het verschil tussen een hulpverlener en een lichtwerker?

 

Je kunt je afvragen wat lichtwerk eigenlijk is en wat  het betekent  om ‘licht te verspreiden’ of heling en bewustzijnsgroei aan andere mensen aan te bieden. Op deze vraag wil ik graag ingaan. Eerst wil ik graag duidelijk maken dat de relatie tussen de gever en de ontvanger van lichtwerk een heel andere is dan de relatie tussen ‘dokter’ en ‘patiënt’, of zelfs ‘therapeut’ en ‘cliënt’.  Laten we eens kijken wat er gebeurt met de relatie tussen twee mensen zodra de een de ander gaat helpen, bijvoorbeeld als arts of therapeut. Er ontstaat al heel snel een afhankelijkheidsrelatie. Het begint ermee dat er een onderscheid wordt aangebracht gezond en ziek, of op geestelijk niveau tussen heel en (emotioneel) gebroken. Als je naar een dokter gaat met een medisch probleem ben je opeens een ‘zieke patiënt  die een behandeling nodig heeft’. Dokters worden verondersteld iets te weten wat jij niet weet. Zij zijn de experts en vanwege het aureool van deskundigheid dat ze uitstralen, kun je er gemakkelijk in gaan geloven dat jouw gezondheid in hun handen ligt. Dit gebeurt ook al snel wanneer je aan psychische problemen lijdt en daarvoor een psycholoog of therapeut raadpleegt. Wanneer mensen een arts of therapeut bezoeken, gaan velen er stilzwijgend vanuit dat deze experts over superieure kennis en vakkundigheid beschikken, waardoor zij hun problemen kunnen oplossen.

 

Door de speciale manier waarop de relatie tussen patiënt en dokter, therapeut en cliënt, vorm krijgt, gebeurt er iets met de wijze waarop beiden naar zichzelf kijken. De valkuil van macht versus afhankelijkheid ligt al snel op de loer. De aard van deze relatievorm is maar al te vaak gebaseerd op het idee dat de ene persoon meer kennis en inzicht heeft dan de ander, en dus dat cliënten de hulpverlener nodig hebben om iets te krijgen wat hen ontbreekt en wat zij zichzelf niet kunnen geven. Vaak wordt ervan uitgegaan dat de arts of therapeut zelf heel en gezond is, en zijn licht en genezing vanuit een soort voorsprong aanbiedt aan iemand die ziek of emotioneel uit evenwicht is.

 

Spiritueel gezien is deze zienswijze onjuist en vervormend; ze zet je op het verkeerde been. Toch is deze houding diep geworteld in jullie samenleving, zowel in de lichamelijke als in de geestelijke gezondheidszorg. Merk op hoe gemakkelijk het is je kleiner te voelen dan de persoon die je opzoekt voor medisch en/of spiritueel advies. Jij bent degene met het probleem en de ander is degene met de oplossing. Dit is niet alleen een veel voorkomende valkuil voor mensen die hulp zoeken, maar netzogoed voor mensen die hulpverlener zijn. Zodra je je gaat identificeren met je rol als helper, kun je die rol nauwelijks meer loslaten. Je voelt je verloren wanneer je die rol niet kunt spelen, en dat maakt je even afhankelijk van je cliënten of patiënten als zij van jou.  De cliënt kan het gevoel hebben een helper nodig te hebben om te genezen; maar netzogoed heeft de helper een behoeftige cliënt nodig om zijn rol als helper te kunnen blijven spelen. Hij kan gebeuren dat iemand erg gehecht raakt aan zijn identiteit als hulpverlener en zo steeds mensen nodig heeft die hem/haar nodig hebben. Dan  ontstaan er ongelijkwaardige relaties die gebaseerd zijn op macht en afhankelijkheid.

 

Lichtwerk als het wekken van de ziel

 

Lichtwerk is iets heel anders. Om te begrijpen wat lichtwerk of spirituele heling werkelijk betekent,  moet je het traditionele beeld loslaten van ‘een therapeut die een cliënt helpt’ of ‘een dokter die patiënten geneest’.  Je moet het idee loslaten dat helpen bestaat uit ‘iets geven aan iemand anders’.  De gedachte dat het een ander aan iets ontbreekt is in feite schadelijk voor zijn helingsproces. De waarheid is dat de enige manier om iemand te helpen is om hem bewust te maken van de eigen kracht en mogelijkheden om zichzelf te helen en te genezen. Het is het kenmerk van een goede therapeut dat hij zichzelf overbodig kan maken. Ware leraren nodigen je uit om je innerlijke kracht terug te vinden en zij suggereren niet dat jij klein, hulpeloos en afhankelijk bent van iemand anders. Echte leraren presenteren zich nooit als autoriteit. Het ware geschenk dat je van een lichtwerker ontvangt is dat je je bewust wordt van je eigen innerlijke autoriteit, het feit dat je een vonk van God bent en alle kennis die je nodig hebt, zelf tot je beschikking hebt.

 

Echte heelwording is in wezen eenvoudig.


Het vereist geen ingewikkelde methodes of kennis.

 

Ik spreek hier over heling voor de ziel.  Het is zeker verstandig om voor lichamelijke problemen medische experts te raadplegen die zich gespecialiseerd hebben op dat gebied. Hun vakkennis kan van grote waarde zijn. Maar genezing op het niveau van de ziel vereist iets anders. Als je naar de kern van een geestelijk of lichamelijk probleem gaat, zul je bij veel mensen de overtuiging aantreffen dat ze machteloos, onwaardig, niet geliefd, eenzaam of tot ondergang gedoemd zijn.  De kernoorzaak is dat mensen zich afgescheiden voelen van hun ware wezen, van de vonk van goddelijk licht die ze werkelijk zijn. Heling op zielsniveau aanbieden aan mensen doe je door hen te herinneren aan wie ze echt zijn, door hen te herinneren aan hun innerlijke schoonheid, kracht en onschuld.

 

Hoe doe je dit? 

Allereerst is er geen vaststaande methode of medicijn. Er is geen pasklare oplossing. Het gaat om een energie-overdracht die op velerlei manieren kan plaatsvinden. Hier kom ik nog op terug. Het tweede is dat niemand kan genezen zonder zélf het besluit te nemen zich open te stellen voor genezing. Je kunt heelwording op het niveau van de ziel niet afdwingen of forceren. Het is iemands eigen keuze. Echte heling is als een wonder: iemand bereikt op een gegeven moment een omslagpunt waardoor hij of zij wakker wordt voor wie hij/zij werkelijk is. Het is niet voorspelbaar wanneer dit gebeurt. Dit is een moment van overgave en verlossing, waarin de ziel vrij wordt van het verleden en er een nieuw bewustzijn wordt geboren. Een bewustzijn met meer liefde en minder angst. Zo’n doorbraak vloeit voort uit een innerlijke bereidheid van de betreffende persoon, die niet door anderen kan worden afgedwongen.

 

In ieder mensenleven zijn er momenten waarop je de keuze tussen donker en licht onder ogen moet zien. Het donker vertegenwoordigt het toegeven aan zelfveroordeling, zelfhaat, negatief denken en angst. Het licht vertegenwoordigt je openstellen voor zachtheid, vergeving, bewustzijnsgroei en vreugde.  Deze energieën zijn het ware kenmerk van goddelijkheid. Maar je moet ze wel kunnen herkennen. Zelfs wanneer de mooiste engel je wenkt om het verleden los te laten en binnen te gaan in Gods koninkrijk, dat wil zeggen weer samen te smelten met de vonk van Licht die je bent, kun je het onmogelijk vinden om het aanbod aan te nemen. Als je ondergedompeld bent in negatieve beelden over jezelf of anderen, als je in de greep van angst of woede leeft, zul je de engel misschien niet eens opmerken. Toch is de engel van heling altijd om je heen. Jouw hogere of ware zelf, jouw goddelijke kern, probeert je altijd te herinneren aan wie je werkelijk bent.

 

Soms ontmoet je mensen in je leven die een poosje de rol van helende engel voor jou spelen. Zij beseffen dit niet altijd, maar zij herinneren jou aan wie je werkelijk bent. Door hun manier van luisteren of met je praten, door het licht dat uit hun ogen straalt, ontspringt er plotseling een vonk van waarheid in je bewustzijn en je voelt  vreugde en inspiratie na de ontmoeting. Hun aanwezigheid kan je stimuleren om vanuit jezelf te kiezen voor het licht en keuzes te maken die jou echt ten goede komen, die je passie en je liefde voor het leven ondersteunen. De komst van zo’n engel in je leven, in welke vorm dan ook, is een aansporing en misschien het beslissende duwtje naar daadwerkelijke verandering in je leven. En toch blijft het jouw beslissing om de sprong te wagen. Een lichtwerker die je tegenkomt op je pad, herinnert je aan je mogelijkheden. Jij bent degene die ze verwerkelijkt. Alleen jij kan het wonder laten geschieden.

 

Op je levensweg zal ieder van jullie meer dan één keer een engel van heling tegenkomen. Heel waarschijnlijk ben je ook zo’n engel geweest voor anderen, vaak zonder dat je het wist. Lichtwerk kan op vele manieren gestalte krijgen. De energie-overdracht kan plaatsvinden in een fractie van een seconde. Een blik, een lach kan voldoende zijn. Lichtwerk gaat niet om het ‘helpen van  mensen’ in de zin van het oplossen van hun problemen. Het gaat ook niet om kennisoverdracht, waarbij de lichtwerker iemand onderwijst over de juiste levenswijze of over spirituele ge- en verboden. Het willen helpen of onderwijzen van mensen veronderstelt al gauw dat die ander onwetend en hulpbehoeftig is. Spirituele heelwording gaat precies van het omgekeerde uit.

 

Wat je iemand aanbiedt als lichtwerker is een nieuw perspectief op zichzelf. In de manier van kijken en aanwezig zijn bij de ander, straalt een lichtwerker uit dat de ander zelf de kracht en het inzicht heeft die nodig zijn om te veranderen. Innerlijk concentreer je je als lichtwerker op de vonk van licht in de ander, zijn of haar ware essentie, de heelheid in de ander. Je focust je juist niet op hun problemen, de destructieve gewoontes die zijn gegroeid en de gevoelens van machteloosheid die er kunnen zijn. Door je te concentreren op het licht in de ander, breng je dit tot schijnen. Als je als lichtwerker al iets geeft aan de ander, dan is het wel de gave van het juiste perspectief. Wanneer je in staat bent om verder te kijken dan iemands pijn, angst, woede of zelfdestructieve gedrag, en de engel van licht in hun hart kunt waarnemen, geef je de ander iets heel kostbaars. Door de ware kern van de ander te zien, roep je deze als het ware naar voren en nodig je de ander uit zichzelf te zien in het licht van zijn of haar ware gedaante.

 

Als iemand jouw goddelijke kern ziet en contact maakt met je ziel, op een moment dat jij dit zelf tijdelijk niet kunt, dan voelt dat voor jou alsof je wordt geroepen bij je echte naam. Niets is zo bekrachtigend en helend als te worden genoemd bij je eigen naam. Het betekent dat iemand jou ziet zoals je bent, naar je ware aard: stralend, krachtig en oprecht. Iemand kunnen aanroepen bij zijn ware naam, de essentie van iemand wakker roepen, is wat een lichtwerker doet. Je biedt de ander het juiste perspectief aan, namelijk dat hij of zij een krachtige engel is in plaats van een machteloos slachtoffer.   

 

Het wonder van een nieuwe geboorte van de ziel

 

Toen ik op aarde was, verrichtte ik in de ogen van mensen soms wonderen. Sommige mensen genazen van schijnbaar ongeneeslijke ziektes. Wat ik deed was niet iets bijzonders, niet iets bovenmenselijks. Ik maakte innerlijk contact met de stralende, goddelijke lichtkern van iemand. Het waarnemen van die vonk was genoeg. In mensen die open stonden voor mij, kon er dan plotseling een openbaring optreden, een moment waarin zij zich ten volle realiseerden dat zij één waren met God, één met het licht waarvan het hele universum is gemaakt. In zo’n moment kon een wonder gebeuren. De godsvonk in die persoon zelf werd zo sterk wakker, dat dit een helende invloed had op diens totale geest en lichaam. Ik maakte mensen niet beter. Zij deden het zelf. Het was hun eigen diepe zelfherinnering die hen krachtiger maakte in zowel geestelijk als lichamelijke opzicht.

 

Lichtwerk in de boven bedoelde zin leidt niet altijd tot ogenblikkelijke heelwording of lichamelijke genezing. Spectaculaire wonderen trekken altijd de aandacht, maar het wonder kan ook gespreid in de tijd geschieden. Het duurt vaak een tijd voordat iemand zich werkelijk opent voor zijn of haar eigen licht, voor heelwording op het niveau van de ziel. Als je je bezighoudt met lichtwerk, met bewustzijnsverandering in welke vorm dan ook, is het belangrijk geen directe resultaten te verwachten. Laat het los. Je weet niet welke weg de ander precies bewandelt. Je weet niet wanneer de tijd rijp is voor een doorbraak.  Eigenlijk is het niet eens jouw zaak. Jij hoeft je alleen bezig te houden met jezelf. Doe wat goed voor je voelt, wees jezelf trouw. Dat is genoeg.

 

Als lichtwerker heel of genees je niemand. Echte heelwording komt van binnenuit.  Als lichtwerker schep je een ruimte van openheid en oordeelloosheid, waarbinnen een ander zichzelf opnieuw kan ontdekken. In plaats van je te concentreren op de uiterlijke problemen, en die te helpen oplossen, reik je uit naar de kern van iemand, zijn of haar ziel. Je zoekt de bron van kracht in de ander en moedigt de ander aan deze zelf te voelen en erop te vertrouwen. Dit is de weg van de lichtwerker. Je gaat uit van de grootheid en heelheid van de ander, niet zijn kleinheid of hulpeloosheid. Zodra je mensen benadert vanuit het niveau van de ziel, geef je hen de ruimte verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Omdat je dit doet vanuit een houding van liefde en vertrouwen, zal deze verantwoordelijkheid niet als een last voelen. Het wordt bekrachtigend en bevrijdend om verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer jij werkelijk gelooft in de spirituele kracht en het zelfhelend vermogen van iemand, straal je dit uit via je ogen en woorden. Doordat jij haar of zijn diepste waardigheid erkent, wordt deze ook zichtbaar en voelbaar voor die ander.

 

Deze energie-overdracht kan alleen plaatsvinden wanneer je werkelijk gelooft in de ander. Als je tot op zekere hoogte toch twijfelt of zij zelf hun problemen kunnen oplossen, bevestig je hun gevoel van zwakte of minderwaardigheid in plaats van hun kracht. Als lichtwerker ben je op je krachtigst wanneer je volledig vertrouwt op het vermogen van andere mensen om hun eigen problemen op te lossen, wanneer je dus elke suggestie los laat dat de ander van jou afhankelijk is. In relaties die je na staan, bijvoorbeeld met je ouders, je kind of je liefdespartner, kan dit een moeilijke opdracht zijn.

 

Jullie denken soms dat het teruggeven van verantwoordelijkheid inhoudt dat je de ander in de steek laat. Maar als je jouw relaties bevrijdt van elementen van afhankelijkheid en macht, bén jij er nog steeds voor de ander. Niet meer als ‘hulpverlener’ of ‘redder’. Je geeft je energie niet meer weg en je probeert niet meer tegen heug en meug in die persoon te veranderen. Je bént er als lichtwerker voor de ander als je steeds oog houdt voor diens kracht en zelfhelend vermogen, en niet meegaat met zijn negatieve zelfbeelden. Ook wanneer je niets zegt, zul je door je uitstraling iets kunnen aanraken in de ander. Je biedt de ander een open ruimte aan, de mogelijkheid zichzelf in een nieuw en wijder perspectief te zien. Of deze persoon die ruimte ook zal gebruiken, is zijn of haar keuze.

 

Het lijden van de ander loslaten

 

Ik weet dat het voor velen van jullie heel moeilijk is anderen te zien lijden, vooral als het je dierbaren zijn. Het lijkt dan onmogelijk om te stoppen met ‘helpen’, om hen los te laten en je energie in iets anders te steken. Maar neem eens een moment voor jezelf om te overdenken of je hen werkelijk helpt door met hen mee te lijden en hen te zien als iemand voor wie je moet zorgen. Als mensen afhankelijk zijn geworden van jouw energie om zich goed te voelen, hoe zullen ze dan gemotiveerd raken om zelf verantwoordelijkheid te nemen en in hun eigen kracht te gaan geloven? Vanuit het niveau van de ziel gezien, versterk je hun zwakheid in plaats van hun ware, innerlijke kracht. Uiteindelijk zal dit jullie beiden negatief beïnvloeden.

 

Lichtwerker zijn betekent dat je je verbindt met een ander van ziel tot ziel. Op zielsniveau is iedereen gelijk en is niemand verder dan de ander. Jullie zijn allen een vonk van de eenheid, van God. Op menselijk niveau kan het lijken alsof de ene persoon meer ontwikkeld of wijzer is dan de ander. Vanuit het perspectief van de ziel is dit soort oordelen betekenisloos. Elke ziel maakt een unieke reis door het oneindige universum en beleeft doorlopend nieuwe cycli van ervaring en groei. Het is mogelijk dat jij op dit moment iemand bijstaat die lijdt aan een hevig emotioneel trauma, ontstaan door moeilijke omstandigheden in het leven van die persoon. Misschien ben jij nu een engel van heling voor die persoon. Maar als die persoon later zijn kracht heeft herwonnen, is het heel goed mogelijk dat hij door wat hij uitstraalt een lichtwerker wordt voor jou. In het algemeen geldt dat iedere mens je op onverwachte momenten een wijsheid en compassie kan laten zien, die je verrassen en diep raken.

 

Om je weg als lichtwerker te vinden, is het belangrijk je steeds te herinneren dat je gelijk bent aan anderen op het niveau van de ziel. Het is essentieel je eigen menselijkheid te erkennen en te weten dat alle mensen in hetzelfde schuitje zitten. Je mag een houvast zijn voor anderen door hen een ruimte van licht en compassie aan te bieden, maar dat maakt je niet ‘verder’ of ‘verhevener’ dan zij zijn. Identificeer jezelf niet met het lichtwerker zijn. Als je in jezelf het verlangen voelt om mensen te helpen hun ware innerlijke kracht te ontdekken, volg dan je passie, je hart, en doe wat je graag doet. Lichtwerk kan allerlei vormen aannemen; het is zeker niet beperkt tot het aanbieden van therapie. In het algemeen geldt dat als je doet wat je graag doet,  je anderen inspireert hetzelfde te doen.

 

Wat je doet met hart en ziel, geeft je een gevoel van eenheid met de godsvonk in je hart. Dit straalt vreugde en inspiratie uit en het zal je vanzelf toeleiden naar de juiste baan, relatie of woonplek.  Leven vanuit je hart is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat erom te vertrouwen op wat je hart je ingeeft en daarnaar te leven en handelen. Wat de weg van de lichtwerker kenmerkt is niet zozeer dat je ‘andere mensen helpt’, alswel dat je durft te leven vanuit overgave aan het hart. Jouw licht straalt dan van nature naar buiten. Je hoeft je niet te pijnigen met de vraag ‘hoe je licht kunt verspreiden in de wereld’. Je hoeft niet te proberen ‘goed’ en ‘behulpzaam’ te zijn. Wees jezelf. Leef vanuit je eigen ziel, je eigen inspiratie, dát is waar de wereld beter van wordt.

© Pamela Kribbe 

www.pamela-kribbe.net