Herken jezelf ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

 


Lieve mensen, Ik ben Jeshua, jullie broer en gelijkgestemde.

Er is een diepe hartsverbinding tussen mij en jou. Jullie hebben mij herkend in je hart.

Het Christusbewustzijn is in jullie ontwaakt. In je ziel is er een verlangen en een roep om mee te gaan in het bewustwordingsproces dat nu op aarde plaatsvindt, en dat hoort bij jouw eigen zielspad, bij jouw ontwikkeling als ziel.

Als ziel ben je in dit leven op aarde gekomen om je eigen zielspad te voltooien en om in deze wereld bij te dragen aan een ontwikkeling op grote schaal, een ontwikkeling van angst naar liefde en overgave.

❥ Het is belangrijk om te voelen wie je bent, om je roeping en het verlangen in je ziel goed te verstaan, want dit verklaart veel over de dagelijkse emoties die je tegenkomt in jezelf en de strijd of worsteling die je ervaart met het leven hier.

Velen van jullie bevinden zich in een tweestrijd, een innerlijke strijd


Jouw zielsdeel, het deel dat in contact staat met je ziel, wil vooruit, wil verandering creëren, zowel in jezelf als buiten je. Dit deel van jou is gepassioneerd. Al van jongs af aan was dit aanwezig in jou en voelde het aan als een stuk van jou dat niet paste in deze wereld, dat anders was, niet meedeed of veel moeite had met meedoen, met hoe het hoort op school, in je opleidingen, je werk en je relaties met anderen.

Dit deel van jou voelt binnen in zich een ander bewustzijn en heeft ook heimwee daarnaar. Het is het meest ongeschonden deel van je ziel dat zich herinnert waarom het hier is. Dit deel van jou heeft eigenwaarde en zelfbewustzijn. Het durft te verlangen en te dromen van een andere werkelijkheid, van een ander leven; het is gepassioneerd en voortvarend. Maar een ander deel van jou verlangt ernaar om erbij te horen. Als kind verlang je van nature. Het zit in de menselijke aard om geliefd te worden, om beschermd en geborgen te zijn, om erkend en gezien te worden.

 

Een opgroeiend mensenkind is erg kwetsbaar. Het heeft emotionele steun en bemoediging nodig


Het moet aangemoedigd worden om op zichzelf te kunnen vertrouwen en de roep van zijn ziel te verstaan. Vaak gebeurt dit echter niet, omdat de ouders, de omgeving en de maatschappij als geheel nog vaak in de ban zijn van het ‘oude’, van angst en de noodzaak om te overleven. Daardoor wordt dat deel van het kind ondervoed of zelfs niet gevoed, terwijl het eigenlijk gevoed en gezien moet worden teneinde de ziel te laten ontwaken en het kind tot bewustwording te laten komen van zijn ziel.

❥ Het kind wordt vooral geleerd hoe te overleven in de samenleving, in de maatschappij.

Hoewel er op dit moment verandering gaande is en er steeds meer ruimte komt voor de vrijheid en oorspronkelijkheid in kinderen en jongeren, is er onder hen nog steeds heel veel lijden, omdat zíj juist in deze tijd de roep van hun ziel sterk horen en zich tegelijk een vreemde voelen in deze maatschappelijke werkelijkheid die nog steeds erg gericht is op prestatie, aanpassing aan de bestaande werkelijkheid, en ook op concurrentie met anderen, op hoe dan ook succesvol zijn.

Ook in de welvarende en liberale samenlevingen overheerst de strijd om succesvol te zijn en uit te blinken; dit veroorzaakt in veel kwetsbare jonge mensen pijn en verwarring,

Omdat het zielsdeel in mensen – ook in kinderen en  jongeren – niet wordt gevoed, niet voldoende positief wordt gestimuleerd, gaat dat deel een eigen leven leiden.

Het andere deel dat zich zo goed en kwaad als dat gaat, aanpast, is niet gelukkig


Dat leidt een leven vanuit aanpassing, vanuit erkend, gezien en vooral ook beschermd willen worden, vanuit veilig willen zijn bij de groep, veilig willen zijn bij een ander: bij een geliefde, een partner, een ouder of werkgever.

❥ Zolang je je gevoel van veiligheid zoekt en haalt bij welke autoriteit dan ook buiten jou, verwaarloos je je kern, je oorspronkelijke deel, je vrije zielsdeel.

Dit gebeurt doorlopend bij velen van jullie.

Als je leeft vanuit die drang naar bevestiging van buitenaf, die overigens heel menselijk is, word je op den duur ongelukkig, gedeprimeerd, gefrustreerd. Je voelt dan dat je niet luistert naar je ziel; je weet echter niet hoe dit dan wel te doen, omdat je onvoldoende bekrachtigd bent door je omgeving, onvoldoende gestimuleerd om je goed en op je gemak te voelen bij dat zielsweten, dat zielsdeel in jou.

Wat er dan gebeurt bij velen van jullie, is dat je wel je passie en je verlangens nog in je voelt, maar ontmoedigd raakt door de onmogelijkheid om hier echt iets mee te doen in je leven. Je kunt de drang gaan voelen om je terug te trekken, om een soort veiligheid te creëren door je terug te trekken uit deze wereld.

❥ Je kunt ook psychische problemen ervaren: onrust, verwarring, je niet goed voelen over jezelf; je kunt in verslavingen terecht komen.

Juist jullie tot wie ik mij richt hebben een intense roep van je ziel in je.

In dit leven heeft jouw ziel een dringend verlangen om de overgang te maken van ego naar hart, omdat de tijd daar rijp voor is; niet alleen in jou, ook in de wereld om je heen. Maar voor jouzelf is het vooral je eigen innerlijke proces dat om aandacht vraagt en jou roept.

Heel veel van wat je als een probleem ervaart, of het nu psychisch is – spanningen, onrust, verwarring, verdriet, eenzaamheid – of lichamelijk – spanningen die zich omzetten in lichamelijke klachten – heeft te maken met het niet verstaan van je zielsverlangen, of met de angst, het wantrouwen, het gebrek aan vertrouwen dat je hier echt naar kunt leven, dat het mogelijk is om in je dagelijkse werk en relaties jezelf te zijn, je oorspronkelijke zelf.

Om hierin verandering aan te brengen, om weer contact te maken met je oorspronkelijke kern, vraag ik je om je bewustzijn over jezelf te veranderen.

Herken het deel van jou dat heel dichtbij jou is, dat alles wat ik hier nu zeg al weet


Er is een deel van jou dat alles wat ik nu zeg al snapt en weet. Voel dit bewustzijn! Voel dit deel van jou! Als je dit echt doet, treedt er een energieverschuiving in je op. Je bent dan niet langer meer het zoekende, afhankelijke, kleine deel van jezelf dat zich vaak ontredderd voelt in dit leven op aarde te midden van oude energieën van strijd, angst en vooral ook van twijfel aan jezelf. Maak contact met dit bewustzijn in jou; dat is al volgroeid. Het is niet iets wat je nog op moet bouwen of moet leren via een opleiding of uit boeken. Jij wéét dit in je hart. Ook in je geest wéét je dit.

Laat dit bewustzijn tot je doordringen en maak contact met je grotere zelf, het Zelf, dat deel in jou dat buitengewoon krachtig is en helder, en dat de energieën van angst om je heen heel goed begrijpt en doorziet. Roep dit bewustzijn in je op! Er zijn momenten in je leven geweest dat je heel helder iets besefte, dat je een oud patroon doorbrak, een keuze maakte vanuit het diepst van je wezen, dat je eenvoudig wíst hoe het zat. Dit ben jíj! Dat stille diepe weten is steeds bij jou en maakt je, als je het voelt, ontspannen en rustig. Je beseft dan ook dat je een eeuwenoud wezen bent, dat vanuit moed en kracht de sprong in deze incarnatie heeft genomen en dat vanuit deze moed en deze kracht de angst en de oude energieën kan weerstaan en zichzelf kan blijven.

 

Ik zeg je één ding: dit bewustzijn heb je nodig!


Dit diepste besef van je eigen helderheid, van je eigen kracht en moed heb je elke dag weer nodig. Want het deel van jou dat zich gedwongen zag tot aanpassing en zichzelf klein of onzichtbaar maken, dringt zich elke dag op. Het is een gewoonte geworden om van daaruit te denken en te voelen.

Het is als een kind dat bij jou is; het heeft jouw steun en bekrachtiging nodig.

Je zou het zo kunnen zien: er was in jou toen je opgroeide een aards kind dat beïnvloed werd en ook verward raakte door alle tegenstrijdige informatie om zich heen, het gebrek aan wezenlijke bekrachtiging en steun, en dit aardse kind in jou is nog steeds bang en in de war, weet niet goed waar het ‘t moet zoeken, waar het veiligheid of zekerheid kan vinden.

❥ Maar er is in jou ook een zielekind: het kind in jou dat contact heeft met jouw oorsprong, met jouw kracht, met je wijsheid. Dit kind kun je nu onder je hoede nemen. Het is het deel dat door de maatschappij en je opvoeding verwaarloosd is en ten gevolge daarvan ondervoed is gebleven. Maar je kunt het nú voeden.

 

Ik wil je vragen om op dit moment in jezelf een kind te voelen of te zien


Zie het maar voor je als een gewoon aards kind dat jij in het verleden was; zie in dit kind de angst, ontreddering en onveiligheid die het heeft ervaren; zie dat het niet gezien werd. Maak contact met dit angstige deel in jou dat verdwaald is geraakt. Kijk het aan. Kijk het aan met ogen die zíen, met ogen van wijsheid en mededogen. Dankzij dit kind ben jij hier.

Het aardse kind in je wacht op jou. Het heeft veel geïncasseerd. Het kan niet zonder jou; het heeft jouw bezieling en wijsheid nodig.

Kijk wat er gebeurt als je dit kind aankijkt vanuit je wijsheid, vanuit je eeuwenoude kracht, vanuit je ziel. Je kunt het aanraken. Je kunt je voorstellen dat je zijn handen in die van jou legt.

❥ Nu zie je het kind veranderen. Het verdwaalde kind wordt gevonden, komt thuis bij jou. Jij bent de ouder, de gids, de leraar van dit kind. Het is niet iets of iemand buiten jou. Jíj bent het.

Jouw kind voelt zich nergens zo thuis als bij jou, omdat jij wéét. Jij weet wat het nodig heeft. Zo wordt het aardse kind in jou, het angstige en verwaarloosde deel in jou, een zielekind. Het wordt jóuw kind, niet meer overgeleverd aan energieën van angst en strijd vanuit de wereld buiten je, maar thuis in jouw hart. Jouw hart is oud en wijs. Ontvang het kind in je hart en zie hoe het transformeert, hoe zijn ogen gaan stralen en er een last van het kind afvalt. Het mag weer vrij zijn. Het mag híer zijn vanuit zijn oorspronkelijkheid. Het is niet gek of vreemd; het is juist heel echt en authentiek wat dit kind jou te brengen heeft. Voel het in je hart. Voel hoe dit zielekind levend wordt in je hart en eindelijk mag uitrusten en ontspannen, ingebed in jouw bekrachtiging en innerlijke wijsheid.

Laat alle spanningen en angsten die zich in jou hebben opgestapeld van je af stromen.

Het is nu tijd voor verandering


❥ Jouw kind, jouw ziel is welkom hier op aarde.

Als het licht van je ziel gaat stralen in jóu, heeft dat effect op anderen en zul je ook andere situaties, mensen en mogelijkheden aantrekken. Daar hoef je je niet echt actief voor in te spannen, het gebeurt vanzelf. Want het licht van de ziel straalt van nature naar buiten, het verbergt zich niet. Niet iedereen zal dit waarnemen, maar er zijn er bij wie dit wel gebeurt.

Er vinden op dit moment in het bewustzijn op aarde overal ter wereld belangrijke openingen, verschuivingen plaats. Naast een drang en een roep in veel mensen is er echter ook veel pijn en lijden in deze wereld.

Maar juist wanneer het lijden toeneemt, is er ook een kans op verandering, omdat men dan op zoek gaat naar iets nieuws. Men weet alleen niet precies naar wát. Men is op zoek naar het nieuwe licht voorbij de bekende en vertrouwde horizon. Daarom vraag ik ieder van jullie wat je doet op je eigen weg.

Het vraagt heel veel moed en doorzettingsvermogen, juist omdat je je op het terrein van het nieuwe en nog onbekende beweegt.

Je stapt uit het collectieve bewustzijn


❥ Je bent een vernieuwer, een pionier. Eer jezelf daarom!

Ik dank jullie voor je toewijding en je moed, en ben bij jullie. Je bent niet alleen. Er is een veld van liefde, herkenning en broeder- en zusterschap dat jullie allen omgeeft. Voel dit veld. Voel je gesteund.

Dank je wel voor je aandacht.

© Pamela kribbe
www.pamela-kribbe.net


 

De aankomende channeling...

 


In deze channeling zal Maria Magdalena ingaan op de manier waarop vrouwen, en ook steeds meer mannen, naar zichzelf en hun lichaam leren kijken als ze opgroeien. Langzaamaan wordt hun lichaam iets uiterlijks, iets wat door anderen beoordeeld wordt, en aan dat oordeel hechten vrouwen en mannen veel waarde.

Hoewel het feminisme zich uitdrukkelijk heeft verzet tegen het benaderen van vrouwen als lustobject, blijft het objectiveren van het eigen lichaam iets wat vrouwen hardnekkig doen. Deze neiging lijkt in mannen nu ook sterker te worden, onder invloed van wijd verspreide schoonheidsidealen. Dit alles leidt tot psychische schade die zich uit in bijvoorbeeld eetstoornissen, een vertekend lichaamsbeeld en het onvermogen schaamteloos te genieten.

In de channeling wil Maria Magdalena weer ruimte maken voor het lichaam als zetel van het ik: het bewustzijn dat van binnenuit door het lichaam heenstraalt. Ze zal spreken over bezielde lichamelijkheid en hoe je de maatstaf voor wat ‘mooi’ en ‘gezond’ is kunt verleggen van buiten naar binnen.

Je lichaam is onvervreemdbaar ‘eigen’: hoe meer je je lichaam ‘terugneemt’ uit het oordelend en vergelijkend kijken, hoe meer het de bron wordt van een licht dat jou vreugde en zelfvertrouwen brengt, en de ander uitnodigt ook ongedwongen zichzelf te laten zien.


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.