De scheppende mens en de kracht van het onbewuste ♥ Annet Hoeijmans - Boon ♥ Lichtwerkers Nederland

 

In deze tijd herontdekken we onze liefdevolle Natuur, onze Aard van Zijn. 

 

De wisselwerking hiermee bekrachtigt de transformerende, uitstralende, hartverwarmende energie van het onvoorwaardelijke Liefdeslicht dat we Zijn en waaruit we voortgekomen zijn. Als gevolg daarvan wordt alles lichter, ruimer, luchtiger.

 

 

Tegelijkertijd kunnen we ook waarnemen dat de chaos steeds groter wordt.

 

 

Mensen lijken te verdwalen in deze chaos en innerlijke verwarring. Welke richting te kiezen? 

Het verlangen van de inwonende Ziel naar de onvoorwaardelijke liefde van ‘Thuis’ wordt steeds meer gevoeld en herkend.

 

Een uitnodiging om angst en lijden te overstijgen op weg naar een andere wereld. Deze wereld is al volop aanwezig in hogere, verfijndere bewustzijnsfrequenties. De wisselwerkingen daarmee worden steeds intensiever. Ons innerlijk Weten als kompas stuurt altijd aan op een evenwicht tussen aardse wanhoop, ontreddering, pijn én geestelijk inzicht. 

 

Het zijn parallelle werelden die elkaar in evenwicht houden. Ze lijken tegenstrijdig. Toch stellen ze ons in staat om via inzicht en ervaren verschillen te overbruggen tussen het fysieke bestaan en het geestelijke bestaan.

 

Deze brugverbinding wordt symbolisch ook wel antahkarana genoemd. Een aloud multidimensionaal helingssymbool.

 

Verbeeldingskracht en gedachtekracht zijn twee belangrijke kernfuncties van de menselijke psychische dieptestructuur.

 

Nu het domein en het werkveld van de psychologie zich langzaam steeds meer opent voor de transpersoonlijke, spirituele psychologie krijgt ook de stem en de instroom van de Ziel steeds meer ruimte. Ze wordt herkend als een aansturing en een kompas vanuit een ruimer referentiekader (Hogere Zelf genoemd) gefundeerd in de werkzaamheid van kosmische wetten. 

 

De kracht van gedachten vanuit het hartbewustzijn is vooral gericht op ontmoeting en verbinding. 

 

Na de ontwikkeling van ons Zelfbewustzijn in de afgelopen periode worden we ons steeds bewuster van een andere ruimte waarin de scheppingskracht in ons een steeds bewustere invloed heeft.

 

We worden kosmisch bewust.

Dit verruimt en transformeert het collectieve menselijke historische Zelfbeeld. De poort naar de transpersoonlijke ruimte van de Ziel opent zich - via grenservaringen - die niet langer psychologisch verklaard kunnen worden. 

Het is de ruimte van ons innerlijke Weten.

 

Jung heeft ook veel onderzoek gedaan naar de scheppende kracht van het onbewuste aan de hand van zijn herinneringen, dromen en gedachten. Innerlijke beelden geven ons directe informatie. Ze nodigen ons uit om contact te maken en in dialoog ermee te gaan. Liefde kent hierin geen logica. Verrassing, verwondering, humor en heelheid zijn hier kosmisch leidende principes.

 

Innerlijke ontdekkingsreis

 

Het ontdekken van de kracht van het beeldend vermogen begint met de ervaring en ontdekking dat innerlijke beelden een grotere impact hebben dan we hebben ‘geleerd’ te denken.

 

Het zijn met name onze (onbewuste) zelfbeelden, culturele en religieuze beelden en het wereldbeeld van deze tijdsgeest waarin we geboren zijn, die voortdurend onze gevoelens, gedrag en gedachten beïnvloeden. Vanuit grotere bewustzijnsperspectief valt steeds weer een ander licht op de wijze waarop we hier op aarde hebben geleerd te denken en te handelen. Het denken wordt hiermee niet ontkend. Wél ontstaat er een wisselwerking met gedachten vanuit dit grotere perspectief die binnen kunnen vallen en gaandeweg een andere balans tot stand brengen waarbij de hoogste trilling altijd de laagste optilt. Andere bronnen van wijsheid kunnen nu instromen én steeds bewuster aangesproken worden. Dit proces van omvorming, van evolutie en creatie, vraagt vertrouwen, focus en gerichte aandacht. 

 

Het toepassen van deze bewustwording tot in je dagelijkse handelingen is verbonden met de omvorming van gedrag

 

Vóór te leven wat we in woorden en gedrag uitdragen.

 

De taal van de Ziel is anders dan de taal van cognitie. 

 

Van emoties kunnen wij veel leren. De emotionele energie zet ons innerlijk in beweging. 

 

Emoties raken ons en maken ons zo bewust van onbewuste basisaannames over onszelf en de (gedachten) wereld. 

 

Een persoonlijke cognitieve ontwikkeling verbonden met zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. 

 

Zelfkennis en zelfinzicht zijn belangrijk om niet steeds het verleden in het heden te herhalen via de scheppende kracht van “oude” aannames. De mogelijkheden die het leven vandaag (aan)biedt worden op de ‘oude’ manier benaderd waardoor het slechts een variatie of aanvulling kan zijn op dat wat al is en gekend is! Dat leidt tot stagnatie.

Innerlijk onderzoek en dialoog via beelden biedt een mogelijkheid om situaties ongeremder en authentieker onder ogen te zien dan met praten ‘erover’ mogelijk is.

 

Intuïtie, de taal van onze Ziel via ons hart, leert ons veel over het bestaan van een ander referentiekader en wijst ons daarin de weg. Een transpersoonlijke ontwikkeling eveneens verbonden met vertrouwen. Nu echter gevoeld vertrouwen in onze overgave aan het grotere Zelf en het innerlijk Weten. Een wisselwerking die door de toepassing ervan steeds krachtiger wordt.

 

Wanneer een situatie of een inspiratie zich aandient die ‘buiten het raamwerk van onze condities’ valt stuit dat makkelijk op onbewust gevoelde weerstand voor het nog onbekende. Deze gevoelde weerstand is soms moeilijk te herkennen en te accepteren als een mogelijkheid! Juist dán kan de input van verbeelding een vrolijke noot brengen voorbij de angst voor het onbekende en de strijd om gelijk.

 

De openheid en speelse nieuwsgierigheid om te onderzoeken wat de beweegreden is van je afwijzing / weerstand kan via deze route ineens een hele andere verrassende blik geven!

 

Altijd weer zullen zich situaties en gebeurtenissen voordoen die (nog) niet binnen een nieuwe visie of perceptie passen! 

 

Het is vooral een uitnodiging en een uitdaging om te nuanceren en dieper in het vertrouwen te zakken van dit – eeuwenlang voorbereide – evolutionaire proces van co-creatie.  

 

Stilte(s) zijn essentieel om te kunnen en durven aftasten, waarnemen en voelen wat er innerlijk, subjectief, gebeurt

 

Onze meest pure menselijke belevingen van verbinding en afscheiding vonden en vinden immers plaats in de eerste uren, maanden en jaren van ons leven toen we nog geen woorden ter beschikking hadden. Dáár liggen Bronnen van Wijsheid te wachten. Wanneer we die aanboren, daar contact mee maken, laten we de wereld van ‘lijden’ achter ons en scheppen we mee aan een wereld van vreugde en verbondenheid. Saamhorigheid.

 

Met behulp van je beeldend vermogen kun je deze innerlijke krachten mobiliseren én leren kanaliseren. Een nieuwe ‘bedding’ scheppen. Een nieuw kanaal waar doorheen deze nieuwe informatie tot expressie kan komen. 

 

Verbeelding geeft ruimte en vrijheid aan wat er in je leeft, wat je nodig hebt en wat je ziel verlangt. In onze taal zie je dat vaak in ‘beeldspraken’ terug. 

 

“ ik voelde dat ik vleugels kreeg”; “het was alsof ik boven mezelf uitsteeg”; “ik voelde me geborgen en gedragen”.

 

Ze worden (vaak onbewust) gebruikt om situaties en de beleving ervan te beschrijven. Zo kunnen ze ook een doorgang vormen naar een andere bewustzijnsfrequentie. Een ruimte verbonden met een groter en ruimer bewustzijnsperspectief.

 

Metaforisch vergelijkbaar met een drone, die vanuit grote hoogten andere beelden laat zien dan wanneer je op de grond staat!

 

Of met de rups die, eenmaal getransmuteerd in een vlinder, in de lucht kan leven en bewegen en een andere ruimte kan verkennen én tegelijkertijd ook nog op aarde leeft. 

 

We hoeven niets meer te ontkennen, alles mag zijn zoals het is, en we gebruiken het licht van onze geest en de liefde van onze Ziel en aandachtige hart om mee te bewegen. Mee te groeien in deze ontwikkeling in een natuurlijk en harmonieus ritme

Een zich ontvouwend proces wat steeds weer opnieuw het verfijndere gevoelde vertrouwen aanspreekt in een grotere universele en interstellaire ontwikkeling met behulp van menselijke bewustwording van de Ziel. 

 

Verrassend, verwonderend, ruimtelijk, licht, en altijd gericht op ontvouwing van mogelijkheden!

 

© Annet Hoeijmans-Boon

www.ennoia.nl