De jongen en het meisje in jezelf ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

 

Pamela Kribbe channelt Jeshua

 

Lieve mensen,

 

Ik dank jullie voor je komst hier vandaag. Wij vieren samen de nieuwe tijd. Zij is hier al aanwezig. Zij bloeit op onder jullie handen, want jullie zijn de pioniers, de voorlopers, die gestalte geven aan een nieuw bewustzijn op aarde. In deze fase van jullie groei en bewustwording is er nog veel verwarring in jullie.

In feite staan jullie met één been in de nieuwe werkelijkheid, terwijl het andere been er nog een beetje bij bungelt. Het vindt geen vaste grond onder de voeten, omdat het oude niet meer past. Maar tegelijk is het eng om met beide benen geheel in het nieuwe te staan. Het is een onbekend land, een nieuwe bewustzijnswerkelijkheid waarvan de energie nog niet helemaal resoneert met wat je om je heen ziet, in de wereld waarin je leeft.

 

Veel van wat je in de maatschappelijke werkelijkheid ziet, is nog een manifestatie van het oude, van angst en machtsdenken. Dat is aan het afbrokkelen. Er is een roep om het nieuwe, van vele kanten. In de westerse maatschappij wordt dat zichtbaar in het feit dat veel mensen een gebrek aan zin en betekenis ervaren in hun leven. Mensen zijn op zoek naar de innerlijke dimensie van het leven. Ze zijn minder gericht op het uiterlijke. Juist in een weldoorvoede maatschappij ontdekken mensen dat succes en materiële rijkdom niet persé leiden tot waarachtig geluk en een gevoel van vervulling en betekenis.

Succes is iets anders dan vervulling


Vervulling vind je in je leven als je werkelijk in staat bent om jouw ziele-energie te laten uitstromen en te verbinden met de materiële werkelijkheid om je heen. Dát is creativiteit: je eigen ziele-energie op jouw unieke wijze gestalte geven in de buitenwereld. Dat maakt je blij van binnen, warm en stralend. Dan raak je anderen aan en zien zij wie je bent: een engel van licht. Je wordt dan een engel die bewust licht brengt in de aardse werkelijkheid, die maar al te vaak overschaduwd wordt door illusies die jullie het zicht ontnemen op het innerlijk licht dat in ieder mens aanwezig is.

 

Jullie allen hebben ervoor gekozen hier te zijn om je eigen ziele-energie gestalte te geven


❥ Je bent hier om innerlijk te groeien, maar ook om te geven en te delen van wie je bent. Juist in deze periode van de geschiedenis zijn jullie hier niet alleen aanwezig voor jezelf, maar ook om te helpen gestalte te geven aan een nieuwe tijd, een nieuwe bewustzijnswerkelijkheid.


In deze fase hangt er planetair en mondiaal veel in de lucht. Ingrijpende energetische veranderingen vinden plaats. Wanneer mensen op aarde hun bewustzijn transformeren en ontwikkelen, als zij anders gaan denken over dingen, nieuwe vragen stellen, twijfelen aan het oude, dan nodigen zij een nieuwe energie uit in hun leven.

Deze nieuwe dynamiek zal je leven ingrijpend veranderen


Een deel van jou wil dat heel graag en streeft daar bewust en voortdurend naar. Maar tevens zijn er oude delen in je, die zich verzetten en niet zo gemakkelijk meegaan met het nieuwe. Dit veroorzaakt innerlijk een splitsing, een gespletenheid, die ervoor zorgt dat je tegelijk met de ontwikkeling van een nieuw bewustzijn ook veel oude angsten, overtuigingen en barrières in jezelf tegenkomt. Dit gebeurt tevens op mondiaal niveau, en kan ervoor zorgen dat er soms veel zwaarte en weerstand in de lucht hangt. Het is de weerstand tegen het nieuwe, die in vrijwel ieder mens leeft. Ook als je heel bewust leeft, kun je mee-resoneren op deze zwaarte, omdat die ergens aanhaakt op angsten en twijfels die je zelf nog niet hebt los gelaten.

 

Hoe om te gaan met die innerlijke gespletenheid en hoe voort te gaan in het proces van loslaten van het oude?


❥ Hoe maak je contact met jouw eigen ziele-energie en vind je een manier om die te manifesteren op aarde?

Vandaag wil ik hier wat over zeggen door in te gaan op de rol van de mannelijke en de vrouwelijke energieën in jezelf.

 

Elke ziel heeft de beschikking over zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie. In de kern heeft de mannelijke energie te maken met het je manifesteren in de materie, in de buitenwereld. Mannelijke energie heeft ook te maken met daadkracht, grenzen stellen, en je ik laten zien. De vrouwelijke energie is van nature naar binnen gericht, naar de innerlijke werkelijkheid. Het is een zachte, vloeiende, ontvankelijke energie, die in combinatie met mannelijke energie tot de hoogste vorm van creativiteit leidt.

Het evenwicht tussen beide brengt de hoogste creaties voort

 

De vrouwelijke energie is in zekere zin de energie van het ongemanifesteerde. Ze heeft te maken met de innerlijke belevingswereld van de mens, de gevoelsstromen die nog geen vaste vorm in de buitenwereld hebben gevonden. Zij  is ook de bron van levende inspiratie – inspiratie die voortkomt uit je ziel. Je vrouwelijkheid is de brug naar je ziele-energie. Deze is in wezen vormeloos. Ga maar na. Op dit moment beschik je over een lichaam waarmee je van alles waarneemt en ervaart. Je hebt ogen, handen. Je bent man of vrouw. Maar hoewel jij dit bent, val jij er niet mee samen. Jij bent dat wat het lichaam, de vorm bezielt. Zelf ben jij ten diepste vormeloos, één en ongedeeld bewustzijn. Voel de vrijheid en verrukking hiervan!

 

Voel dat jij als bewustzijn onafhankelijk bent van je lichaam en dat je het vrijwillig gekozen hebt. Je bent tijdelijk samengevloeid met je lichaam om een reden. Je bent hier omdat je hier wilt zijn. De vloeiende, ongebonden vrouwelijke energie in jou is een dans aangegaan met de mannelijk energie van manifestatie en vorm. De mannelijke energie helpt de ziel om ervaring op te doen en verbinding aan te gaan met een specifieke, lichaamsgebonden realiteit. Hij helpt de ziel zich scheppend uit te drukken binnen de specifieke, gedefinieerde realiteit van de aarde. De mannelijke en de vrouwelijke energieën zijn de bouwstenen van de schepping en als beide in vrede met elkaar spelen, leidt dit tot schoonheid en vervulling.

 

Echter, in velen van jullie zijn het mannelijke en het vrouwelijke enigszins los van elkaar komen te staan en verkeren ze soms in regelrechte strijd met elkaar


Grof gezegd kun je teveel mannelijke energie hebben of teveel vrouwelijke energie. Als er een overschot aan mannelijke energie is, wordt de vrouwelijk energie onderdrukt en ligt er teveel nadruk op manifestatie in de buitenwereld en op uiterlijke normen van succes en erkenning. Je bent afgesneden van je ziele-energie, de levende gevoelsstroom die je steeds tracht te inspireren met suggesties en hints. Als je teveel in de mannelijke energie staat, ben je meer gericht op wat anderen van je vinden en wat er van jou verwacht wordt. Je leeft in wezen vanuit onzekerheid en gaat van daaruit proberen je eigen gedrag zo te beheersen dat je voldoet aan andermans eisen. Je voelt je niet geborgen vanuit je eigen vrouwelijke kant en zoekt die geborgenheid in de buitenwereld. Je probeert deze zogezegd af te dwingen door te presteren en succesvol te zijn, liefst de beste van allemaal. Zo ontstaat een gespannen en angstig ego dat voortdurend bevestiging nodig heeft en de dingen onder controle wil houden. Het zet een vals beeld van kracht neer, waar de ziel onder lijdt.

 

Mensen die overgebalanceerd zijn naar het mannelijke ervaren het als eng om zich over te geven aan de stilte en vormeloosheid van de vrouwelijke energie.


In jullie maatschappij, waarin over het algemeen sprake is van een dominantie van de mannelijke energie, blijkt die angst bijvoorbeeld uit het feit dat mensen het doorlopend heel druk hebben. Ze nemen weinig tijd voor zichzelf, in het bijzonder tijd die doelloos en onbestemd is. Alles lijkt geordend te moeten zijn en er is een haast dwangmatige doelgerichtheid, een neiging om ideeën of plannen heel snel in het handelen om te willen zetten. Vaak nemen jullie niet echt de tijd om ideeën of verlangens uit te broeden in je leven. De innerlijke processen, die in gang worden gezet zodra je iets wilt of verlangt, kennen een eigen dynamiek, een natuurlijk ritme wat je niet kunt afdwingen.

 

❥ Door een dominante, beter gezegd ontwortelde mannelijke energie, ben je geneigd om te veel te denken, te piekeren en je zorgen te maken.

Er is dan een angstig heen en weer springen van gedachten in je hoofd. Het leidt tot rusteloosheid, een gevoel van leegte en het ontbreken van bezieling in de dingen die je doet. In wezen vertrouw je de vrouwelijke energie in jezelf niet. Die lijkt vaak een heel andere kant op te willen dan jij. Je gevoel zegt je bijvoorbeeld dingen los te laten, tijd voor jezelf te nemen en opener te communiceren met anderen. En op een gegeven moment kun je deze roep van de ziel niet meer negeren, aangezien je op een crisis afstevent als je louter vanuit de mannelijke energie je leven probeert vorm te geven. Deze crisis, in de vorm van ziekte of tegenslag, zal je een hernieuwde kans bieden de vrouwelijke energie in jezelf te verbinden met de mannelijke.

 

Wat gebeurt er als de vrouwelijke energie teveel op zichzelf opereert?


❥ In tegenstelling tot een krampachtig ego, ontstaat er dan eerder een zwak en uitgeput ego. Dingen zijn je snel te veel en er is sprake van een hypergevoelig reageren op prikkels.

Het is moeilijk om grenzen te stellen omdat de elementaire mannelijke kracht van het “ik zeggen” je ontbreekt. Je vindt het moeilijk nee te zeggen en raakt gemakkelijk meegesleept in bepaalde emotionele stemmingen.


Overgebalanceerd zijn naar het vrouwelijke betekent dat je je vaak gemakkelijk kunt inleven in anderen, je vrij diep in je eigen gevoelens kunt verzinken, maar dat je je onmachtig voelt jezelf echt “neer te zetten” in de buitenwereld. Er is sprake van een onvoldoende verbinding met de mannelijke energieën van zelf-bewustzijn, voor jezelf opkomen en gecentreerd zijn in jezelf. De vrouwelijke energie, die van nature vloeiend en ontvankelijk is, heeft het nodig om een anker te hebben in het eigen ik.

❥ Dit is wat de mannelijke energie haar kan geven, als het vrouwelijk deel bereid is hem te vertrouwen en haar angst op te geven een afgescheiden ik te zijn met eigen behoeftes en duidelijke grenzen.


Dit wordt gevreesd door de vrouwelijke energie omdat het veel vrouwen is aangeleerd is dat het goed is om gevoelig, lief en meegaand te zijn (terwijl mannen werd aangeleerd dat het goed is om stoer en competitief te zijn). Maar als zij het nalaat de mannelijke ik-kracht te ontwikkelen, zal haar creatieve energie verspild raken. Haar ziele-energie zal zich onvoldoende kunnen uitdrukken en dit leidt tot een diepe droefheid in de ziel, tot melancholie en depressie.

 

Deze tijd vraagt om een nieuwe balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke 


En daarbij is het belangrijk te beseffen dat het vrouwelijke op een bepaalde manier primair is. Niet in de zin van beter en slechter of hoger en lager. Het mannelijk een vrouwelijke verhouden zich als in het yin-yang symbool: beide zijn gelijkwaardig en aanvullend. Maar het vrouwelijke in jou slaat de brug naar je ziel, je vormeloze essentie. Door vertrouwd te zijn met de vrouwelijke kant van jezelf, open je je voor je diepste inspiratie en maak je contact met wat je hier wezenlijk wilt doen.

 

Stel je maar even voor dat je contact maakt met het vrouwelijke in jezelf.

Stel je voor dat zij in je hart zetelt. Voel een zachte, warme energie in je hart die heel vertrouwd is, heel vanzelfsprekend. Je voelt de energie in je hart en je voelt hoe ze achter in je rug een opening maakt en verbinding vindt met het licht. Het licht van de Bron, het licht van je ziel. Hierbij kan je misschien gidsen of engelen zien. Het maakt niet uit wat je ziet. Maar achter je rug voel je de aanwezigheid van kosmische, liefdevolle hulp. Je voelt de verbinding met thuis. Zo ben je een kanaal voor je eigen ziel. En voel even de lichtheid en de verfijning van die energie.

Ze stroomt je hart binnen en merk op hoe dichtbij we eigenlijk zijn. Wij “van de andere kant” vertegenwoordigen een realiteit die dwars door jullie heen loopt. Jij maakt ook deel uit van die andere realiteit. Jouw grotere of hogere zelf is daar nu ook en haar of zijn energie vermengt zich met jou op aarde.

 

❥ En stel je nu eens voor dat je de mannelijke energie in jezelf oproept.

Je vraagt deze energie je te helpen om je hartenergie op een rustige manier helemaal verbinding te laten maken met de aarde. Voel maar de kracht van je mannelijke energie stromen in je armen en je benen. Voel hoe een heldere steunende kracht door je armen en benen stroomt, die je diep verbindt met jouw lichaam en met de aarde. Voel de focus en het zelfbewustzijn in die energie. Het geeft je onderscheidingsvermogen en daadkracht. En besef dat het mannelijke in jezelf het heerlijk vindt om zich op deze manier te verbinden met de vrouwelijke energie.


Het mannelijke dient het vrouwelijke. Hij stelt de vrouwelijke essentie in staat zich te belichamen in ruimte, tijd en materie. Beschermd en omhuld door de mannelijke energie, voelt de vrouwelijke energie zich gerustgesteld en veilig. Voel hoe hemel en aarde zich verbinden in jou.

 

❥ We gaan verder op onze innerlijke reis.

Stel je maar voor dat je in een prachtig bos bent. De lucht is diepblauw. Het is herfst en de bomen beginnen hun blaadjes te verliezen. Maar toch schijnt de zon nog warm op je huid. En terwijl je door het bos loopt, valt je oog op een mooie plek om even te gaan zitten. Misschien zie je een bankje of zacht plekje onder een dikke boom. Je gaat daar zitten en je komt tot rust. Je ademt bewust en laat de spanningen los die zich in je lichaam hebben opgeslagen. Je voelt hoe de aarde je draagt. Je wordt stil en vredig van binnen. En dan hoor je het geluid van lachende kinderstemmen verderop. Het raakt je hart, het ontroert je. Dan komen er twee kinderen op je af. Het zijn een jongen en een meisje. En ze lopen heel trefzeker op jou af, want ze willen je iets geven.

 

Ze staan nu vlak bij je en kijken je blij en onbezorgd aan. Dan stapt het meisje op je af en ze geeft je iets. Je bedankt haar daarvoor en je kijkt wat het is. Het kan een ding zijn maar het hoeft niet perse. Het kan ook zijn dat ze jou iets geeft met haar uitstraling, met haar ogen. Dat zij jou aan iets herinnert. Wat zij energetisch op je overbrengt is nog belangrijker dan wat ze je geeft in fysieke zin.

❥ Waar doet zij jou aan herinneren?

❥ Welke kwaliteit brengt ze over met haar lachende aanwezigheid?

Laat het op je inwerken en laat haar dan lekker naast je gaan zitten aan je linkerkant. Vervolgens richt je je op de jongen, die jou ook iets wil geven. Je kijkt hem aan en hij geeft je iets. Het is een energie of een ding of misschien raakt hij je gewoon aan. En je voelt zijn boodschap. Je neemt die in ontvangst. Je bedankt hem daarvoor en nodigt hem uit te gaan zitten aan je rechterzijde.

 

Voel hoe deze kinderen deel zijn van jou


Ze zijn altijd aan je zijde om je te herinneren aan wie je bent. Hun oorspronkelijke kwaliteiten zijn deel van jou. En pak nu even hun handen beet, zodat ze op je schoot liggen, en laat alles in jezelf wat oud aanvoelt en moe, los. Angsten, gepieker, oude emoties, stel je maar voor hoe de aarde ze voor je opneemt en neutraliseert. Laat de nieuwe, frisse energie van de kinderen naar binnen stromen en je nieuwe moed en zin in het leven geven. En als wij zo dadelijk terugkomen naar het hier en nu, dan hoef je deze kinderen niet los te laten. Ze zijn een deel van jou, een levende, bruisende bron van inspiratie. Elke keer dat je je in het dagelijks leven onprettig, onbevredigd of gespannen voelt, kun je contact maken met deze kinderen. Ze kunnen je een boodschap geven over hoe  weer in balans te raken. Het kan zijn dat de ene keer spontaan het meisje naar voren springt en de andere keer de jongen. En het kan soms om kleine dingen gaan. Maar zij vertegenwoordigen de oerenergie van het mannelijke en het vrouwelijke.

 

Jullie allen zijn bezig een nieuwe balans te vinden tussen deze twee energieën, die zo uit hun verband zijn gerukt in jullie samenleving. En telkens wanneer je innerlijk de verbinding maakt en het evenwicht herstelt, straal je dit ook uit naar anderen en help je mee, een  liefdevoller en lichter bewustzijn op deze aarde geboren te laten worden. Wij danken jullie daarvoor. Wij hebben jullie zeer lief.

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.netBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.