Voorbij de angst in vol vertrouwen naar de nieuwe wereld ♥ Ella Ster ♥ Lichtwerkers Nederland

Het spel aarde is een game, waar wij als ziel voor gekozen hebben. We zijn akkoord gegaan met het wissen van al onze herinneringen om de weg naar de Bron, het licht terug te vinden. En daarvoor maken we gebruik van een lichaam, waarbij ons lagere Zelf oefeningen aangereikt krijgt om een keuze te maken. En deze tijd is de ultieme oefening voor ieder mens individueel om uit vrije wil een keuze te maken.


Daarom heeft het in feite weinig zin om je best te doen om mensen wakker te schudden. Het is wel begrijpelijk, want hoe bewuster je bent, hoe meer je weet dat we allemaal één zijn. Je wilt dus graag de ander ‘redden’, omdat het jouw andere ik is. Maar elke ziel kent een eigen zielenpad. Mogelijk heeft de ziel nog lessen te leren of karma op te lossen uit vorige levens. Ook hier gaat het er dus om met compassie naar je medemens te kijken die volgzaam en angstig is. Die gelooft wat er wordt gezegd en zich laat manipuleren door het duister. Accepteer ieders eigen keuze en laat vervolgens los. In de wetenschap dat we uiteindelijk allemaal samen komen, maar dat de weg naar de Bron voor iedere ziel verschillend is.

Er lopen op dit moment dus meerdere tijdlijnen door elkaar. De hoofdlijn is enerzijds de Kosmische tijdlijn van ascentie van moeder Aarde met alle zielen die kiezen voor een nieuwe Aarde. Een aarde van overvloed, gelijkheid, liefde, harmonie en eenheid, een wereld van 5D bewustzijn en 4D dichtheid. Anderzijds is er de tijdlijn van het duister gericht op controle, transhumanisme, angst en overheersing.

 

De gespleten wereld

 

Wat gebeurt er als twee radiozenders qua frequentie elkaar raken? Dan ontstaat er ruis op de lijn en veel storing, waarbij de ene keer de ene zender en dan de andere zender beter doorkomt. Datzelfde speelt zich op dit moment af in onze wereld, waar hoge en lage vibraties en tijdlijnen elkaar raken. Enerzijds zie je een enorme toename van afgescheidenheid, een enorme dualiteit, anderzijds vormen gelijkgestemden steeds meer hechtere groepen. Enerzijds is er nauwelijks nog vrijheid, anderzijds gaan mensen massaal de straat op. Enerzijds is overal censuur op social media, in kranten en op tv, anderzijds vinden allerlei onafhankelijke media en nieuwe kanalen hun weg om mensen te informeren.

 

Daartussendoor vinden natuurrampen plaats, verschuiven tektonische platen, breken vulkanen uit, zijn er overstromingen; allemaal geboorteweeën van onze moeder Aarde. Zij lost daarmee al het oude karma en oude pijnen op om opnieuw met een hogere trillingsfrequentie geboren te worden. Daar tussendoor spelen nog de verkiezingen in de VS, ook gericht op het afbreken van de oude structuren. Daarbovenop komt nog de toenemende hongersnood in de derde wereld door deze fake pandemie en de chaos is compleet.

 

Het verrotte systeem maakt plaats voor een nieuwe en betere versie.

 

Je kunt dan ook spreken van een chaotisch knooppunt. Als je echter een nieuw huis wilt bouwen, zal de rotte fundering volledig verwijderd moeten worden, anders blijft het een rot huis. Het duister spreekt over “orde uit chaos,” dat is ook juist. Alleen gaat het erom of je intentie een lage trillingsfrequentie heeft, dus bewust chaos creëren om vervolgens de hele mensheid te controleren. Dat is de intentie van het duister. Of je intentie heeft een hoge trillingsfrequentie en je bent bewust dat oude structuren moeten worden afgebroken om daarna een nieuwe orde van licht, vrijheid, gelijkheid, eenheid en liefde te creëren. En die intentie hebben de lichtkrachten en daar kunnen wij allemaal aan bijdragen door onze gedachten die manifestatie te laten verwezenlijken.

 

Er zijn veel mensen klaar met wat zich afspeelt en die zeggen dat ze terug willen naar het oude normaal. Maar dat normaal komt niet meer. Met name in het Westen kijkt men dan naar relatieve vrijheid, maar uiteindelijk ben je altijd slaaf geweest. En hoe mooi is die wereld eigenlijk van het oude normaal? Met alle oorlog, armoede, honger, ziekte, kindermisbruik, enzovoort? En altijd hard moeten werken om te kunnen bestaan, zoals voor de meeste mensen geldt?

 

Met de juiste intentie kunnen wij allemaal bijdragen aan een betere wereld door met onze gedachten die manifestatie te laten verwezenlijken.

Botsende tijdlijnen

 

De tijdlijnen die nu botsen zijn een tijdlijn voor een Gouden Tijd voor de mensheid met een herboren moeder Aarde en een voor ons ongekend paradijs op aarde, zoals wij nog nooit hebben ervaren, of ons in ieder geval op dit moment herinneren. Er vindt een uitbreiding van ons DNA plaats, waarmee ons potentieel enorm toeneemt. We zullen leren hoe we daar mee kunnen om gaan. Denk aan telepathie, zelfheling, helderziendheid, helderwetendheid, et cetera.

De andere tijdlijn is die van de Orwelliaanse maatschappij, met een beperkt aantal transhumanistische mensen die als slaaf dienen voor de elite, geconcentreerd wonen in speciaal daarvoor gebouwde kampen en volledig gecontroleerd en gehypnotiseerd zijn, afgesloten van elk gevoel en volledig technocratisch zijn.

In dit chaotisch knooppunt van botsende tijdlijnen, gaat het er om dat een ieder voor zich de gelegenheid krijgt om zich te ontdoen van beperkende gedachten en overtuigingen. Om uit vrije wil een keuze te maken voor de eigen tijdlijn. Dat is uiteindelijk een individueel proces, wat samen tot een collectief leidt. Een belangrijk aspect is het overwinnen van de angst. Angst is zo diep in ons mensen geworteld en op dit moment wordt het zo ongelooflijk aangewakkerd bij velen, dat het een hele uitdaging is om dit onder ogen te zien en je af te vragen of deze emotie van jou is of in jouw systeem is gebracht.

 

Overwinnen van angst door te richten op liefde

 

Ook kan je je afvragen of je de angst BENT of angst HEBT en je dus ook kunt besluiten angst los te laten. Angst is gebaseerd op gedachten die je hebt, maar je BENT niet je gedachten, dus kan je ook besluiten die gedachten niet te geloven en ze te laten gaan. Dat is geen makkelijk proces, de frequentie van angst waart enorm op onze aarde rond en iedereen wordt daardoor geraakt.

 

 

De tegenpool van angst is Liefde en de kosmos is Liefde.

Toch is het de uitdaging jezelf daartegen te weer te stellen en je frequenties hoog te houden. De tegenpool van angst is Liefde en de kosmos is Liefde. En als jij jouw trillingsfrequentie hoog houdt, heeft het duister nooit vat op je. De kunst is dus de angst los te laten en uit vrije wil te kiezen voor de tijdlijn die een nieuwe wereld realiseert. Door te kiezen voor liefde en daarmee te ontsnappen aan de frequenties van angst.

Dat kan je bijvoorbeeld al doen door geen aandacht meer te besteden aan het nieuws en aan persconferenties van het kabinet, door kranten op te zeggen en leuke dingen te doen. Ga dansen in huis,  luister naar of maak muziek in huis, ga de natuur in, besteed extra aandacht aan je huisdieren, doe creatieve dingen. Moeder Aarde gaat gewoon door, dat is een autonoom Kosmisch proces. Wij als mensheid zullen het echter zelf moeten doen. Hoe groter de groep die de angst verlaat, de gedachten richt op een nieuwe aarde en vanuit liefde de wereld beschouwt, hoe sneller die groep door dit chaotisch knooppunt heen komt. Wij creëren dan zo’n energieveld van hoge trilling dat zich dit ook manifesteert in onze tijdlijn, voor degenen die daarbij aansluiten.

 

Vrije keuze en grenzen stellen

 

Voor iedere individuele ziel komt er een keuzemoment en dat is voor ieder individueel een ander moment. Sommigen hebben gekozen geen mondkapjes te dragen, niet mee te doen aan 1,5 meter en gewoon mensen thuis te ontvangen. Voor anderen komt dat moment bij verplicht testen of verplichte vaccinatie. Maar het moment breekt een keer aan dat je een keuze moet maken. Een keuze tussen angst en zorg of liefde en vertrouwen.

 

Vraag je dan eens af of degenen die niet buigen voor het duister, juist degenen zijn die passen in een wereld van 5D bewustzijn, een nieuw paradijs op aarde? Want zij kiezen bewust voor Licht, Liefde en Waarheid!!

De angst wordt er in gebracht dat als je niet meedoet, je een tweederangsburger wordt. Echter als je beseft dat alles op deze planeet bestaat uit misleiding, leugens en bedrog en alles omgekeerd en dus geen Waarheid is … vraag je dan eens af of juist die zogenaamde tweederangsburgers, die hun ziel niet verkopen aan de duivel, die niet buigen voor het duister, of dat mogelijk juist degenen zijn die passen in een wereld van 5D bewustzijn, een nieuw paradijs op aarde? Want zij kiezen bewust voor Licht, Liefde en Waarheid!!

 

En dan is er nog een andere gewetensvraag: stel dat je wel kiest voor het pad dat het duister voor ogen heeft en dus uit angst meedoet. Is dan een transhumanistische wereld, met robotmensen zonder ziel, volledig gecontroleerd en zonder enige vrije wil, de wereld en het leven dat je dan verkiest voor je zelf, je kinderen en je kleinkinderen? Is dat überhaupt nog leven?

 

De onzichtbare lichtkrachten

 

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen in meer of mindere mate wakker. Ook in Nederland praten we over honderdduizenden zo niet een paar miljoen mensen. Alleen zie je dat niet en hoor je het niet, omdat de mainstream media in handen van het duister zijn. Zie het als een soldaat die door het bos tijgert, die heeft geen enkel overzicht hoe de stand van zaken is. Een generaal in een helikopter boven het slagveld heeft volledig overzicht. Zo is het ook voor onze situatie, wij verkeren zogezegd op het slagveld, de lichtkrachten en buitenaards bestaan overzien het geheel op aarde en zien een enorme hoeveelheid licht. In feite heeft het licht al gewonnen, alleen is dit in onze manifestatie nog niet zichtbaar.

 

In feite heeft het licht al gewonnen, alleen is dit in onze manifestatie nog niet zichtbaar.

Als iedereen die wakker is en ook werkelijk leven wil naar Licht, Liefde en Waarheid een eenheid vormt en solidariteit toont, komen we wel door deze tijd heen met elkaar. Dat betekent kleine groepen gelijkgestemden vormen en elkaar helpen, dat kan met van alles zijn. Het delen van voedsel, onderdak of financiële middelen als dat binnen je vermogen ligt, maar ook door een luisterend oor te bieden. En vooral plezier maken met elkaar!

 

Daarmee bouwen we vast aan een voorportaal van een nieuwe wereld. Het zal best nog wel even heftig kunnen worden, het gaat niet zonder slag of stoot. Het is een hele bijzondere kosmische gebeurtenis. Echter als we vertrouwen op ons innerlijk weten, op onze goddelijke afkomst, op de Bron en dat combineren met de nodige kennis, zullen degenen die daar klaar voor zijn samen het pad naar 5D realiseren, bewandelen en binnen treden.

 

Respecteer ieders persoonlijke rol en levenspad

 

Zoals gezegd bepaalt iedere ziel het eigen pad en dus ook de eigen tijdlijn. Dat kan een ander nooit bepalen, omdat het te maken heeft met de te leren lessen en met karma. Het mooie is, dat alles goed is, want je bent daar waar je zijn moet. Zoals aan het begin gezegd, licht en duister horen beide bij de Bron.

 

Elke ziel heeft een lichaam gekozen om die oefeningen te krijgen die nodig zijn om te kunnen groeien.

 

Er zijn vele nuances en uitzonderingen, maar kort gezegd komt het op het volgende neer. Er zijn zielen die gekozen hebben om de weg van het duister te volgen en langs die weg het licht willen terugvinden. Er zijn echter ook zielen die uit hogere dimensies (5e, 6e, 7e) komen en bewust in een lichaam zijn geïncarneerd om een duistere rol op zich te nemen en de mensheid daarmee te helpen wakker te worden. In wezen hebben deze zielen zich uit liefde voor de mensheid opgeofferd om deze rol op zich te nemen en af te dalen naar onze dimensie. Zij zullen zelf het hier opgebouwde karma opnieuw moeten uitwerken.

 

Ook zijn vele zielen de weg kwijt geraakt in deze door het duister gemanipuleerde planeet en hebben de weg terug niet meer kunnen vinden. Daar kan je alleen compassie mee hebben. En laten we niet de mensen vergeten die zijn gezwicht voor geld, macht en status en zich onbewust vanuit het ego hebben laten verleiden door het duister. Om vervolgens in veel gevallen in chantabele situaties terecht te komen. Uit angst voor ontdekking hebben zij geen weg terug meer gezien en zijn steeds verder in de greep van het duister gekomen.

 

We zijn allemaal goddelijke wezens die voor we naar het spel Aarde kwamen dachten de klus wel even te klaren. Maar met het wissen van onze herinneringen zijn velen vergeten wie ze werkelijk zijn.

Veel muziekteksten gaan hierover; een mooie zin is: “I sold my soul to the devil, but the devil came back for more”. De angst heeft deze mensen voortgedreven om te blijven doen wat ze doen en het duister te dienen. Daar kan je een oordeel over hebben, maar is het op dit moment niet voor een ieder juist de uitdaging diezelfde angst te overwinnen? Iedereen die nu volgzaam is, doet dit toch ook vanuit angst? Daarmee hoef je het niet te bagatelliseren; iedereen blijft verantwoordelijk voor de eigen daden en deze mensen hebben hun eigen karma uit te werken voor hetgeen ze anderen hebben aangedaan. Als je echter een lage trillingsfrequentie van haat, boosheid, wrok, vergelding, woede naar deze mensen voelt, heb je mogelijk binnen in jezelf nog iets op te ruimen.

 

Compassie en vergeving

 

Het is niet makkelijk, maar door je bewust te zijn en elke dag een stap te maken, evolueer je in je bewustzijn en kan je steeds beter beschouwen en de emoties loslaten. Je word je steeds bewuster dat je zelf de co-creator bent van jouw leven en ook van een nieuwe wereld.

 

We zijn allemaal goddelijke wezens die voor we naar het spel Aarde kwamen dachten de klus wel even te klaren. Maar met het wissen van onze herinneringen zijn velen vergeten wie ze werkelijke zijn. En zijn verdronken in de manipulatie van het duister. Daar kan je alleen compassie voor hebben, zij zijn jouw andere ik. Voor degenen die zich wel her-inneren of bezig zijn met dat proces, laat de angst achter je, weet dat je Licht, Liefde en Waarheid bent en dan klaren we samen met Moeder Aarde en de Lichtkrachten deze geweldige kosmische klus!

 

Vergeving en liefde zijn de ingrediënten van 5D bewustzijn, angst en boosheid van 3D bewustzijn. Welke tijdlijn kies jij?

 

Door Tara

www.ellaster.nl