Werken met parallelle levens ♥ Gerrit Gielen ♥ Lichtwerkers Nederland


Maak je een belangrijke keuze in je leven, dan kies je eigenlijk tussen twee mogelijke toekomsten.

 

Zodra je de keuze hebt gemaakt, valt één mogelijke toekomst weg. Toch?

 

 Of bestaat die alternatieve toekomst wel, in een parallelle wereld, en wordt die daar beleefd en uitgewerkt door een ander deel van jou?

 

Volgens de ‘veelwerelden theorie’ in de natuurkunde ontstaat er elke keer dat er een keuzemoment is, een splitsing in het universum: de diverse keuzemogelijkheden bestaan als parallelle werelden naast elkaar. In dit artikeltje staat de volgende vraag centraal: wat is spiritueel gezien de betekenis van parallelle werelden en hoe kunnen we deze betekenis ervaren in ons dagelijks leven?

 

Inleiding

 

In de wetenschap werd in de jaren vijftig de zogenaamde ‘veelwerelden interpretatie van de kwantum mechanica’ geformuleerd. Deze theorie houdt in dat zodra er ergens in het universum een keuzemoment is, het universum zich ‘splitst’. Beide mogelijkheden bestaan dan naast elkaar als parallelle werelden.

Het universum bestaat volgens deze theorie uit een oneindige verzameling werelden. Ons heelal is maar één van die werelden.

Sinds de introductie van de ‘veelwerelden interpretatie’, is de populariteit van deze theorie binnen de wetenschap groeiende. Via science fiction boeken en films werd de theorie ook bij het brede publiek bekend.

 

Hoewel deze theorie spiritueel gezien heel interessante aanknopingspunten biedt, is het een wetenschappelijke theorie: ze laat zich niet uit over de innerlijke betekenis van het bestaan van parallelle werelden. De wetenschap ziet het niet als haar taak te reflecteren over de zin en betekenis van parallelle levens, of over de consequenties daarvan voor onze ervaringswereld.

❥ Wat betekent de veelwerelden theorie betekent voor ons begrip van de ziel?

❥ Wat betekenen parallelle levens voor de ontwikkeling van ons bewustzijn?

❥ Waarom kiest de ziel ervoor om één leven op meerdere manieren te ervaren?

Parallelle werelden bestaan niet los van elkaar, maar zijn - zoals alles in het universum - innerlijk met elkaar verbonden. Ze dienen een doel: ze vergroten het veld van ervaring voor de ziel en versnellen daarom de groei van het bewustzijn.

 

Tijdlijnen

 

De ziel beleeft de fysieke wereld via ons. Wij gaan één mogelijke weg door de tijd.

 

We kunnen in deze context dan ook beter spreken van een ‘tijdlijn’. Ons huidige leven is één zo’n tijdlijn.

 Op het moment dat wij een belangrijke keuze maken in ons leven ontstaat er een splitsing van tijdlijnen.

Er is de lijn waarin je keuze A beleeft en er is een tijdlijn waarin je keuze B beleeft. Van die tweede tijdlijn, die wij niet beleven, zijn wij als mens ons niet bewust, onze ziel echter wel. Voor haar is die tweede tijdlijn net zo reëel als de oorspronkelijke.

 

Het is niet zo dat alle tijdlijnen die gedurende ons leven ontspringen aan onze keuzes, gelijkwaardig zijn. Sommige zijn belangrijker en bepalender dan anderen. We kunnen dit een beetje vergelijken met de dagen van ons leven: sommige dagen – onze trouwdag, de dagen waarop onze kinderen geboren worden – vergeten we niet en zijn belangrijk voor ons. Veel andere dagen verlopen routinematig en worden vergeten. Natuurlijk hebben deze dagen ook hun functie in het geheel: het zijn periodes van stille groei die leiden tot bijzondere momenten. Ditzelfde principe geldt voor tijdlijnen.

 

 Tijdlijnen splitsen zich op het moment van intense keuzemomenten.

Stel je besluit na een diepe innerlijke strijd om je baan op te zeggen en je leven te wijden aan je passie: je wordt schilder. Er is echter ook een tijdlijn waarin je dit niet doet en je in je kantoorbaan blijft. Het leven als schilder is emotioneel heftig, gepaard gaand met angst en onzekerheid aan de ene kant, en diepe inspiratie en creatieve vervulling aan de andere kant. De tijdlijn waarin je op kantoor werkt en niet teveel risico’s neemt, is emotioneel minder intens, maar ook hier doe je waardevolle ervaring op.

 Deze tijdlijn is vergelijkbaar met een minder uitgesproken dag in je leven, terwijl de tijdlijn als kunstenaar vergelijkbaar is met een opzienbarende, gedenkwaardige dag.

 

De werkelijkheid van de aarde

 

Vanuit het perspectief van de ziel is de aarde is geen ‘ding’, geen klomp materie, maar een ervaringssfeer, een veld van oneindig veel mogelijkheden waarin de menselijke geest zichzelf kan ontdekken.

De ziel is nieuwsgierig en wil zich met de ervaring van meerdere tijdslijnen verrijken. Het zou zonde zijn om de schitterende aardse persoonlijkheid, met al zijn potentieel – jij dus – maar te gebruiken voor één mogelijkheid. Het zou een enorm verlies van verrijkende mogelijke ervaringen betekenen.

 De aardse werkelijkheid - de aarde zelf dus - is gemaakt om al deze mogelijkheden te realiseren.

Nogmaals: de aarde is geen ding. Op een bepaald niveau van de ziel worden alle mogelijke tijdlijnen tegelijkertijd beleefd. De aarde is de ervaringsruimte waarbinnen dit geheel van tijdlijnen kan plaatsvinden.

 

Om dit te begrijpen moeten we ons realiseren dat de geest – het innerlijk - in het universum fundamenteler is dan de materie.

Materie is in werkelijkheid niet zo materieel. Ze wordt geschapen voor de geest om zichzelf te ontdekken in al zijn oneindige facetten.

 Het doel is dat de geest door zichzelf te beleven in de materiele wereld zich volledig bewust wordt van zijn innerlijk potentieel. Dat potentieel is oneindig, daarom is de materiele werkelijkheid oneindig en veel rijker en complexer dan we ons kunnen voorstellen.

 

Wij hebben hier op aarde het idee dat de materie ons beperkt. Wij zouden bijvoorbeeld willen vliegen als vogels maar kunnen dit niet terwijl we dit in onze dromen wel kunnen. In werkelijkheid zorgen deze beperkingen ervoor dat we bepaalde dingen juist heel intens kunnen beleven.

 Om een voorbeeld te noemen: als we alles kunnen, zullen we nooit onze moed ontdekken.

Er zijn juist beperkingen voor nodig om deze kwaliteit in onszelf te ontdekken


In de woorden van Goethe: ‘In de beperking toont zich de meester’. Door de beperkingen van de materiële wereld worden we ons bewust van onze innerlijke kwaliteiten. We kunnen dit een beetje vergelijken met het spelen van een spel. Een spel is gebonden aan regels. Die regels zijn aan de ene kant beperkingen, aan de andere kant maken ze het spelen van het spel, met alle vreugde en spanning die daar bij hoort, mogelijk.

 

In andere tijdlijnen van ons leven worden weer andere aspecten beleefd, die tot de bewustwording van andere innerlijke kwaliteiten leiden. Het spel wordt hier op een andere manier gespeeld, en de ziel verrijkt zichzelf door daarvan kennis te nemen.

 

 De aardse werkelijkheid is als een huis met oneindig veel kamers.

Iedere kamer toont ons weer een ander aspect van de innerlijke werkelijkheid, is ontworpen om tot bewustwording van een bepaald facet van onze innerlijke werkelijkheid te leiden. Het bestaan van parallelle werelden is zo bezien een instrument van de ziel dat bewustzijnsgroei bevordert.

 

De betekenis voor ons

 

Het tegelijkertijd beleven van parallelle mogelijkheden is niet alleen een verrijking voor onze ziel, het heeft ook betekenis voor ons dagelijks leven. Onze ziel ervaart al die tijdlijnen en wij staan als aards mens in contact met onze ziel.

 Daarom staan we op een diep niveau ook in contact met andere levens van ons zelf.

 

Onze parallelle levens kunnen ons inspireren en kracht geven. Ze zijn de verklaring voor onvermoede talenten, maar kunnen ook de oorzaak van onbegrepen angsten zijn.

 Tussen de verschillende tijdlijnen vindt voortdurend een energetische uitwisseling plaats. We vormen als het ware een team dat werkt aan hetzelfde project.

 

Sommige keuzes leiden tot een rustig en stabiel leven waarin weinig opvallende dingen gebeuren. Zo’n tijdlijn kan een bepaalde rust uitstralen naar andere tijdlijnen waarin het leven turbulenter verloopt. Ook kan het zijn dat in een tijdlijn bepaalde talenten ontwikkeld worden. Iemand kan er bijvoorbeeld voor kiezen om in één bepaalde tijdlijn in Frankrijk te gaan wonen en daar Frans te leren. In andere tijdlijnen zal er dan een natuurlijk gevoel zijn voor de Franse taal en cultuur.

 

 De werkelijkheid is veel rijker en complexer dan we denken.

 

Contact maken


Voor het maken van contact met andere tijdlijnen kan de volgende techniek gebruikt worden.

 

❥ Breng jezelf in een rustige gemoedstoestand door je lichamelijk te ontspannen op een rustige plaats. Ga dan in gedachten terug naar een moment in je leven waarop je een belangrijke keuze maakte. Laat alle oordelen die je hebt over die keuze los. Zie het gewoon als twee mogelijkheden, de ene is niet beter dan de andere. Voel vrede bij beide mogelijkheden.

 

Accepteer hun beider bestaan.

 

❥ Stel je dan voor dat je omhoog zweeft. Bekijk het moment van bovenaf. Probeer je innerlijk te verheffen tot het niveau van je ziel. Zie vanuit dat moment twee wegen ontspringen. Iedere weg met zijn eigen ervaringen. Het ene is het leven dat je gekozen hebt, het andere is het alternatief. 

 

❥ Focus je op het alternatief. Voel de energetische lading. Wat straalt dat uit? Hoe voel je je daar? Wat voor ervaringen doe je daar op?

 

❥ Laat die ervaringen toe; zeg er innerlijk ja tegen. Voel hoe die ervaringen jou kunnen verrijken, en maken dat je anders in het leven gaat staan. Duik eventjes helemaal in die andere lijn.

 

❥ Kijk naar de energie uitwisseling tussen jouw huidige tijdlijn en de alternatieve tijdlijn. Wat kun jij van die andere tijdlijn leren, en wat heb jij voor boodschap voor die andere tijdlijn?

 

Zoals bij alle geleide meditaties geldt, ga ermee door als het je helderheid, inspiratie en kracht geeft. Als het een onprettig gevoel geeft, laat het los en probeer het eventueel op een ander tijdstip nog eens.

© Gerrit Gielen 

 

www.gerrit-gielen.nl
In het gebied van je buik zetelt energetisch je ik-kracht, de kracht om vanuit jouw unieke zielskern te leven, te verbinden en te scheppen. Kwaliteiten als onafhankelijkheid, autonomie en trouw aan jezelf horen hierbij.

In De Verboden Vrouw Spreekt gaat Maria Magdalena in op een emotionele wond die veel mensen (vrouwen maar ook mannen) innerlijk meedragen en die ze omschrijft als een leegte in de buik. Hiermee doelt ze op gebrekkige ik-kracht, onvermogen om zich duidelijk te manifesteren en de neiging zichzelf te verliezen in relaties of meer algemeen in verwachtingen van buitenaf.

Deze keer spreekt Maria Magdalena over het ontwikkelen van buikkracht, het helen van oude wonden en gaan leven vanuit de oorspronkelijke stroom van je ziel. Ze neemt je mee op een innerlijke reis waarin je onderzoekt in hoeverre jouw zielsenergie kan doorstromen naar je onderste chakra’s, waar het blokkeert en wat daar gezien en getransformeerd wil worden.

BUIKKRACHT


 Zondag 3 juli 2022 om 20:00 uur
 Beschouwing en inleidende meditatie van Gerrit Gielen
 Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.