Je bent hier: Home » Lichtwerkerserie I » Van ego naar hart » Deel 1 » Deel 2 » Deel 3

Van ego naar hart III

Pamela Kribbe channelt Jeshua (voor meer informatie over Jeshua zie inleiding en wie is Jeshua). 


Leven vanuit je hart


Wij zullen nu verdergaan met fase 3 in de overgang van een egogecentreerd bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn. Ter herinnering volgt hieronder nog eens een opsomming van de fasen:

❥ 1) Onbevredigd zijn door de werkzaamheid van een louter egogebaseerd bewustzijn, verlangen naar ‘iets anders’: het begin van het einde.

 

❥ 2)  Bewustwording van je bindingen met het egobewustzijn; herkennen en geleidelijk aan loslaten van de daarmee gepaard gaande energieën (emoties, gedachten): het midden van het einde.

 

❥ 3) Sterven ten opzichte van de oude egogebaseerde energieën, je cocon afwerpen, je nieuwe zelf worden: het einde van het einde.

 

❥ 4) Het ontwaken en opbloeien van een hartgedragen bewustzijn, gebaseerd op liefde en vrijheid; anderen helpen met de overgang.

 

Wij beschrijven de overgang van ego naar hart in termen van een aantal fasen, maar we hopen dat jullie begrijpen dat zo'n overgang niet langs rechte en lineaire paden verloopt. Soms zijn er momenten waarop je weer terugvalt naar een vroegere fase. Maar zo'n kronkeling of cirkel in de weg kan later tot een hernieuwd inzicht en een grote stap voorwaarts leiden. Dus omwegen blijken soms short-cuts te zijn.

 

Ook kunnen we de overgang van ego naar hart eigenlijk niet keurig afbakenen in vakjes of tussenstappen. De weg van ieder mens is uniek. Wij stippen een aantal cruciale omslagpunten aan in deze bewustzijnstransformatie. Als wij gebruik maken van schema’s, neem dit altijd met een korrel zout. Het is slechts een hulpmiddel. Wanneer we nu dus overstappen naar fase drie is het gewoon het vervolg van een grove lijn die we uitzetten.

 

Waar ik nu over wil spreken is het hart als zetel van liefde


Met het hart bedoel ik hier ook het hartchakra, het centrum van hartenergie in het midden van de borst. Je kunt het voelen door met je aandacht naar het centrum van je borst toe te gaan. Je kunt dan na een tijdje een trilling voelen, of warmte, of iets open voelen gaan. Als het niet meteen lukt, heb geduld en probeer het een andere keer nog eens.

 

❥ Ik wil spreken over het hartchakra als zetel van liefde en het derde chakra (ook wel de zonnevlecht genoemd) als zetel van de wil en het ego.

Het derde chakra bevindt zich aan de bovenkant van de maag en is het energetisch centrum van de wil en (dus) ook van het ego. De wil en het ego hangen namelijk op een bepaalde manier samen. De wil is een instantie in jezelf waarmee je je energie kan richten en focussen. Meestal richten jullie de focus van je wil op iets in de buitenwereld, maar je kan haar natuurlijk ook richten op processen in de binnenwereld. Je wil is een straal of focus van je bewustzijn waarmee je iets in de werkelijkheid belicht of ‘uitlicht’ en heel veel andere aspecten niet. De keuze voor een bepaalde ‘belichting’ maak je op basis van verwachtingen en verlangens die in jou leven als mens.

 

De activiteit van de wil is éénpuntig: er is een verlangen, en via de wil probeer je dit verlangen te realiseren. Daartoe stuur je met je wil allemaal gefocuste energie in de werkelijkheid en dit leidt dan tot bepaalde resultaten. Omdat er in veel menselijke verlangens verborgen angsten leven, is de wil vaak geladen met de energie van het ego. Het ego drukt zich vooral middels het derde chakra uit in jullie realiteit.

 

Er wordt door het ego via de wil letterlijk een druk uitgeoefend op de werkelijkheid. De door het ego gestuurde wil is per definitie selectief, ze zegt: dit wel en dat niet. Als je je handelen baseert op de energie van het derde chakra, dan zie je de werkelijkheid ook heel selectief: je ziet bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Die laatste wil je ook niet zien, want je wilt recht op je doel af. Het verlangen dat je hebt, zorgt voor oogkleppen. Met die oogkleppen op leef je en neem je indrukken op. Er is geen ruimte voor iets dat niet past in jouw wereldbeeld.

 

Dat wereldbeeld, het stelsel van overtuigingen dat je hebt, wordt gevormd door de onderliggende verlangens die je hebt. Zolang je vanuit een egogebaseerd bewustzijn leeft, is je wereldbeeld niet op objectieve feiten gebaseerd, maar op de onbewuste verlangens die jouw leven besturen. Als je bijvoorbeeld erg uit bent op macht of erkenning, dan zal je wereldbeeld zodanig zijn ingevuld dat het jouw daden rechtvaardigt. Je zult (deels onbewust) kiezen voor een wereldbeeld dat het jou makkelijk maakt om recht op je doel af te gaan.

 

Wanneer je leeft vanuit je hart, heb je geen ‘wereldbeeld’. Je hebt geen stelsel van overtuigingen, door middel waarvan je de feiten rangschikt. Je hebt weinig sterke meningen over wat dan ook, je bent meer een waarnemer geworden. Je staat open voor het nieuwe en weigert je vast te leggen op een idee of een principe. Je stelt je oordeel over situaties uit, want je houdt de mogelijkheid open dat er iets is wat je nog niet begrepen hebt. Oordelen hebben altijd iets definitiefs in zich; een hartgebaseerd kijken naar de wereld heeft geen behoefte aan definities.

 

Als je opmerkzaam bent op jezelf, kun je heel goed nagaan wanneer je je bedient van egomatige wilsenergie.

Je kunt dat voelen bij je zonnevlecht, in je maagstreek, waar je derde chakra zit. Je kunt daar waarnemen wanneer je met je wil druk uitoefent op de werkelijkheid. Het is namelijk een energetische gebeurtenis als je dat doet. Op het moment dat je iets wilt vanuit het ego, dan stuur je gefocuste energie naar de werkelijkheid. Met die energie duw je iets opzij in de werkelijkheid, er wordt iets vervormd. Het moet op jouw manier, niet anders.

 

Als je vanuit je hart handelt, ga je mee met de stroom van de werkelijkheid, je duwt of wrikt niet. Als je heel erg je best doet voor iets, maar het lukt steeds maar niet, vraag je dan eens af vanuit welk centrum in jezelf je handelt. Stem je eens af op je hart en vraag waarom dit steeds niet lukt of waarom het zoveel moeite kost.

 

Vaak komt het voor dat je iets graag wilt, en dat je dan aan de slag gaat om het te realiseren, zonder eerst goed naar de stille stem van je hart te hebben geluisterd. Luisteren naar de stille stem in je hart wil zeggen: luisteren naar de stem in jou die is afgestemd op jouw diepste waarheid, jouw diepste creatieve stroom.

 

Het hartchakra staat in wisselwerking met de werkelijkheid door haar mate van openstaan. Terwijl de wil gefocust naar buiten straalt, als een laserstraal, is het hartchakra vergelijkbaar met een poort die je kunt openzetten om iets te ontvangen. Dat ontvangen is niet selectief; de energie van het hart is wezenlijk accepterend. Als je de poort van je hart openzet, accepteer je alle ervaringen die langs komen. Je zet er geen spotlicht op dat zegt: dit wel en dit niet. Het is er allemaal en dat is goed. Als je vanuit het hartchakra leeft, is er een wezenlijk andere manier van omgaan met de werkelijkheid. Er wordt geen druk uitgeoefend op de ervaringswereld die jouw dagelijks leven is. Kun je je voorstellen wat een innerlijke rust dit brengt? Je laat de werkelijkheid zijn, in plaats van haar te willen bedwingen.

 

❥ Als de energie van het hart het brandpunt van jouw bewustzijn wordt, zal het ego of de wil zich daarnaar schikken.

De wil wordt niet opgeheven want deze heeft een heel natuurlijke functie: het transformeren van innerlijke- of bewustzijnsenergie naar de materiële werkelijkheid. Als dat gebeurt vanuit het hart, dan stroomt de wilsenergie moeiteloos naar buiten, zonder te duwen of te wrikken. Dit noemen jullie dan synchroniciteit: een wonderbaarlijk samenvallen van gebeurtenissen. Dat wonderbaarlijke is niets anders dan een afgestemd zijn op de stille stem van je hart, waardoor je bepaalde gebeurtenissen in de buitenwereld moeiteloos aantrekt.

 

❥ Synchronistisch scheppen is een vorm van 'ontspannen inspanning' waarnaar jullie allemaal verlangen. Het is het type inspanning waarbij je je geïnspireerd en energiek voelt. Je spant je in maar je ontvangt tegelijk energie.

 

Deze voedende cirkel of spiraal van inspiratie kun je in gang zetten door contact te maken met wat er leeft in je hart aan verlangens en behoeften. Erken ze en omarm ze en laat ze zijn. Dit laten zijn is de kern van het scheppen vanuit het hart. Zodra je je verlangens wilt gaan realiseren, plannen bedenkt om ze waar te doen worden, ga je weer vanuit je wil, vanuit je ego, opereren. Je kiest dan voor één bepaalde weg of manier en je sluit jezelf af voor andere wegen, die misschien wel een veel rijker resultaat zullen geven.

 

Scheppen vanuit het hart is veel krachtiger en makkelijker dan scheppen vanuit het ego


Je hoeft je niet druk te maken over allerlei details, je hoeft alleen maar open te staan voor alles wat er op je af komt, zowel van binnenuit als van buitenaf. Je moet je inspannen om niet selectief te zijn, om alles te laten zijn.

 

❥ Als je in fase drie bent aanbeland van de overgang naar een hartgedragen bewustzijn, dan besef je dat de weg naar innerlijke rust en werkelijke vrede gelegen is in het openen van de poort van je hart.

Het kan je dan nog heel veel moeite kosten om de wil, het ‘beter weten’, los te laten. Het idee dat jij, met behulp van jouw denkbeelden en jouw wil, de dingen het beste kunt overzien en beheersen, is zo’n denkgewoonte geworden, dat je aanvankelijk heel sterk tegen je impulsen moet ingaan om dat los te laten. Als je dat doet, ervaar je aanvankelijk een soort leegte.

 

Is het écht zo, hoef ik niets te doen? En zo is het: er valt niets te doen. Zolang je het idee hebt dat je iets moet doen, vernauw je je perspectief op de werkelijkheid en daarmee creëer je ook een vernauwende werkelijkheid voor jezelf. Je hoeft alleen maar te zijnen alles over te geven.

 

Dit betekent niet dat je in een toestand van passiviteit vervalt. Je beaamt en erkent wat er is, en je neemt dat in je bewustzijn op zonder het in een vakje te stoppen van goed en fout, zonder iets eraan te veranderen. Je laat je eigen stemmingen en gemoedstoestanden gewoon heersen. Je omringt ze met je bewustzijn, verder niets.

 

Dit kost jullie ongelooflijk veel kracht


Het vraagt om een heel actieve, alerte houding, maar niet om het soort activiteit dat jullie gewend zijn. In veel van jullie activiteit zit een soort doe-verslaving die in feite gepaard gaat met bewustzijnsverlies. Je vergeet jezelf, en laat je meevoeren door driften en emoties die vaak uit angst geboren zijn en die daardoor leiden tot de drang om de werkelijkheid te beheersen (egogebaseerd handelen).

Als je dit loslaat en volledig bij jezelf blijft, met je bewustzijn volledig aanwezig in het hier-en-nu, dan gaat er een wereld van licht voor je open. Het scheppingsproces stroomt moeiteloos, het is vrij, creatief en sprankelend. Je staat in contact met je goddelijke kern en de energie stroomt vanzelf naar buiten, naar je omgeving, naar je creaties. Het is niet iets waar hard aan gewerkt moet worden. Dit is het geheim van succes.

 

Klamp je niet vast aan één methode, één idee, maar sta open voor alle mogelijkheden. Laat je meedrijven met het leven en handel alleen wanneer je intuïtie dat aangeeft; doe vooral niet teveel, eerder te weinig.

 

Jullie levens zijn zo gevuld met alles wat voortvloeit uit een overmaat aan wilsenergie: alles wat jullie moeten regelen in je leven en alle details waarvoor gezorgd moet worden. Jullie hebben daardoor zo’n tijdgebrek dat je er niet aan toekomt om met een bepaalde distantie te kijken naar de worsteling die je voert met de werkelijkheid.

 

Als je de overgang maakt naar de derde bewustzijnsfase, ontstaat er voor het eerst zielerust in jezelf. Je beseft dat je vooral onrustig wordt van het willen bedwingen en onder controle krijgen van de werkelijkheid waarin je leeft. Je gaat de controle opgeven, je laat de magie van het leven zelf haar werk doen. En dan kan je pas echt ontspannen gaan leven. Omdat je weet dat er niets fout kan gaan. Alles is zoals het is, en elke ervaring geeft je de mogelijkheid om dieper door te dringen tot de werkelijkheid. Alle ervaring maakt rijker. Er zijn dan geen zorgen meer. Je hoeft je geen zorgen te maken over jezelf.

 

Dat doe je wel als je vanuit je wil leeft


Dan móeten bepaalde dingen, en als die niet lukken ben je bang of teleurgesteld. De werkelijkheid is dan iets waarmee je aan het vechten bent, iets dat jou kan kwetsen, en dus zijn er zorgen. Er kunnen dingen mislukken, heel anders uitpakken dan je gewild hebt.

 

❥ De wil blokkeert jullie op vele manieren.

Leven vanuit het ego is leven vanuit de gedachte dat jij tegenover de werkelijkheid staat, dat de wereld om je heen iets is wat je moet beheersen en controleren, en dus is er strijd en angst. Je kunt wel een tijdje doen of je macht hebt via je gedachten over de werkelijkheid, maar uiteindelijk zal je uitkomen op de vraag wat daaraan ten grondslag ligt. Het antwoord is: een behoefte om controle en macht uit te oefenen over het leven. En dat zal zich uiteindelijk tegen je keren, en je creaties te niet doen. Het leven laat zich niet controleren. Macht en controle hebben de neiging om dingen te verstarren. Liefde stroomt en maakt juist alles weer open, dus uiteindelijk zal de werkelijkheid die je dan hebt geschapen in elkaar storten als een zandkasteel waar een golf overheen spoelt. En dan zijn velen van jullie gedesillusioneerd en lijkt het alsof je totaal geen greep hebt op het leven en een speelbal bent van het lot.

 

Misschien denk je nu: goed, ik ga vanuit liefde scheppen en niet vanuit het ego. Het paradoxale is echter dat de liefdesenergie helemaal niet bezig is met de toekomst. Liefde is, ze is wat ze is op elk moment. Liefde is zeer creatief en scheppend en ze schept continu allerlei mogelijkheden en vormen. Maar liefde is niet selectief in de zin van dat ze het ene beter acht dan het andere. En hierin zit een wezenlijk dilemma voor jullie. Jullie associëren scheppen met ‘iets doen’, terwijl liefde’s manier van creëren meer een ‘laten gebeuren’ is.

 

❥ Ontvankelijk zijn, open staat voor het nieuwe is de houding van een schepper. Niets doen (een zuiver ontvankelijk bewustzijn hebben) is de sleutel tot ware creativiteit. Alleen door niet te weten, kun je ruimte scheppen voor iets nieuws.

Dit is belangrijk in verband met de uitvoerige spirituele literatuur die bestaat over het onderwerp: ‘je creëert je eigen werkelijkheid’.

Deze stelling is waar:


❥ Je bewustzijn is scheppend, of je daar nu bij stil staat of niet. Je wereld is een afspiegeling van je innerlijke bewustzijnstoestanden.

Als je nu echter, zoals veel boeken aanraden, je eigen werkelijkheid bewust wil gaan creëren, is het essentieel je te realiseren dat de meest krachtige vorm van creëren niet gebaseerd is op de wil (actieve daad), maar op zelfbewustzijn (een vorm van alerte passiviteit).

 

Verandering in je materiële wereld, en daarmee bedoelen we dus ook verandering van baan, relatie, huis, etcetera, is altijd een effect van een innerlijk transformatieproces.

Pas als deze bewustzijnstransformatie een feit is, kan de uiterlijke fysieke wereld zich daarnaar voegen


Als die innerlijke transformatie niet heeft plaatsgevonden, en je tracht te creëren vanuit je wil, roep je iets kunstmatigs in het leven. Je creëert niet vanuit de diepte van je ziel. De diepte van je ziel spreekt tot je in momenten van stilte en deemoed. Het spreekt tot je in momenten van overgave en het niet meer weten. Vooral dat laatste is zo belangrijk. Alleen wanneer je door de fase van ‘het niet meer weten’ gaat, kun je open staan voor iets nieuws. Zolang je ‘precies weet wat je wilt’, beperk je vaak de mogelijkheden die er zijn (op energetisch vlak). Het nieuwe waarnaar je zoekt (baan, relatie of wat dan ook) ligt niet op het vlak van het bekende, maar op het vlak van het onbekende. Om iets echt waardevols te creëren in je werkelijkheid is zelfacceptatie vele malen belangrijker dan het focussen van je gedachten of je wil. Je kunt niet iets creëren dat je niet bent. Ook al reciteer je duizenden mantra’s en creëer je talloze positieve beelden in je voorstellingsvermogen, als deze niet aanhaken bij je ware innerlijke gesteldheid, creëren ze niets dan verwarring en twijfel (‘ik doe zo mijn best maar het lukt maar niet’).

 

Probeer niet te creëren vanuit een defensieve houding: ‘het moet anders’, ‘het moet beter’. Creëer vanuit liefde en zelfacceptatie: voel je eigen energie, voel hoe mooi en oprecht je bent, nú al. Dat is alles. Creëren is het licht in jezelf erkennen en het daarmee laten ontkiemen in jouw psychische én materiële werkelijkheid.

 

❥ De essentie van werkelijke creativiteit is: je afstemmen op het liefdesbewustzijn.

Dit is niet ‘iets doen’ maar ‘iets laten’, iets loslaten (je plannen, je verwachtingen, je overtuigingen). Het is een daad van openstaan en luisteren naar iets dat groter en wijzer is dan je eigen, in dualiteit gevangen denken. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste levensdoelen.

 

Een bevredigende werkelijkheid creëren is je voortdurend afstemmen op de liefdesstroom in je hart. Je maakt daarmee contact door je innerlijke stilte op te zoeken. In je overgave aan liefde schuilen immense krachten. De krachten die je leven gaan bewegen als je je openstelt voor liefde, kunnen wonderen teweeg brengen. Deze wonderen onderscheiden zich van prestaties van het egogebaseerde bewustzijn door hun kracht, eenvoud en natuurlijkheid.

Lees verder

❥ Van Ego naar Hart IV

Maandelijkse channelings

❥ Door Pamela Kribbe en Gerrit Gielen iedere eerste zondag van de maand in het Nederlands (agenda) en derde zondag in het Engels (agenda).

In deze tijd vindt een intense transformatie plaats van ego naar hart. We laten angst gebaseerd denken en voelen los en bewegen toe naar een bewustzijn van overvloed en lichtheid. Tijdens deze overgang ontstaat er veel verwarring, onduidelijkheid en soms wanhoop.

Belangrijkste is dat je de stem van je eigen ziel gaat erkennen en voelt dat je bent opgenomen in een veld van gelijkgestemden. De maandelijkse boodschappen willen hierbij ondersteunen. Ze geven informatie over actuele thema’s in het leven van lichtwerkers nu.


Elke maand zijn de gechannelde boodschappen afgestemd op de energie van het huidige moment, maar er zal regelmatig worden ingegaan op centrale lichtwerkersthema's zoals:

 Emotionele heling van oude pijn

 Eenzaamheid en anders zijn

 Hooggevoeligheid

 Zielsontmoetingen

 Destructieve versus helende relaties

 Het werk van je hart vinden

 Angst voor zelfexpressie

 In je kracht komen en je zielspad ontdekken


Elke keer wordt de door Pamela Kribbe gechannelde boodschap aangevuld door een meditatie van Gerrit Gielen, die aansluit bij de informatie op dat moment.

Behalve het overbrengen van actuele informatie hebben de maandelijkse boodschappen ook tot doel je te verbinden met gelijkgestemden die een vergelijkbaar pad bewandelen als jij.

De boodschappen worden elke eerste zondag van de maand vrijgegeven door Lichtwerkers Nederland en gezamenlijk beluisterd, hetgeen een veld creëert van herkenning en liefdevolle verbinding.

Bekijk de agenda voor al onze online evenementen


Deze zijn te volgen vanuit je eigen fijne plek: lekker thuis

Webshop: hoe werkt het?


Informatie over je downloads en toegang


Meer...

Pamela's boeken

Contact met spirituele gidsen • De aarde spreekt • Nacht van de ziel • Bezield leven • Gesprekken met Jeshua • De verboden vrouw spreekt.


Door op de boeken te klikken en te bestellen, ontvangen wij van bol.com een extra percentage van de verkoopprijs en daarmee steun je ons werk ;-)

Zie hier ook alle boeken op een rij

En lees een klein stukje over elk boek
Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.