Over aura’s, chakra’s en auralezen

 

Inleiding

 

In deze tijd staan steeds meer mensen open voor de gedachte dat wij van binnenuit bezield worden door een kracht die niet uit de materie voortkomt. Terwijl de wetenschap lang de materie als het fundament zag van het leven, ook van ons innerlijk leven, groeit ook daar nu het vermoeden dat ons bewustzijn niet reduceerbaar is tot materiële processen. Misschien is het eerder andersom: dat onze fysieke wereld een manifestatie is van een innerlijke dimensie, die we ook ziel of God kunnen noemen.

 


Het lijkt er op dat in deze tijd meer mensen, zeker jonge mensen, spontaan contact maken met deze innerlijke, niet-materiële dimensie.

Zij vangen bijvoorbeeld informatie op van anderen, die ze niet via hun fysieke zintuigen binnen krijgen. Informatie over gevoelens of gebeurtenissen uit het verleden dient zich aan in de vorm van kleuren of beelden. Via hun intuïtie maken deze mensen contact met het energieveld om een ander mens heen. Dit veld wordt ook wel de aura genoemd.

 

Het energieveld rondom de mens

Ieder mens wordt omgeven door een energieveld, dat niet waar te nemen is met onze zintuiglijke ogen. Je zou kunnen zeggen dat dit energieveld, de aura, gemaakt is van heel subtiele materie. Deze subtiele materie, die door auralezers meestal wordt waargenomen als een palet van kleuren, bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid. Over onze gemoedstoestanden, onze talenten en onze psychische blokkades.

 

De opbouw van een aura: de zeven hoofdchakra’s

Binnen het energieveld van de mens kunnen we zeven hoofdcentra of “chakra’s” onderscheiden, die corresponderen met bepaalde lichaamsgebieden en bepaalde levensthema’s. Een chakra kun je je voorstellen als een trechtervormige draaikolk van energie. In die draaikolk kunnen zich allerlei kleuren bevinden, die op een bepaalde manier door elkaar heen stromen of in beweging zijn. Die kleuren vertegenwoordigen psychische ladingen of gemoedstoestanden, die werkzaam zijn op het levensgebied dat bij dat specifieke chakra hoort.

 

Waarom trechtervormig? Chakra’s zou je kunnen zien als trechters die psychische energie vertalen of transformeren naar een subtiele materiële vorm: het energieveld dat om en door ons lichaam heen loopt. Chakra’s laten psychische energie dus een vastere vorm aannemen (de trechter loopt naar onder smal toe), maar nog niet zo vast dat we haar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Uiteindelijk manifesteren psychische energieën zich wel in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, namelijk als lichamelijke verschijnselen of als gebeurtenissen die je overkomen. Chakra’s vormen eigenlijk een soort brug tussen psychische energie (ons innerlijke gevoels- en gedachteleven) en de materiële werkelijkheid (de uiterlijke wereld).

 

Op het plaatje staan de voornaamste chakra’s schematisch afgebeeld, in de kleuren waarmee ze doorgaans geassocieerd worden. Elk chakra correspondeert met een bijbehorend levensgebied, met bepaalde thema’s die in ieder mensenleven een rol spelen. Over deze levensgebieden en over de symptomen van een goed of minder goed functionerend chakra zal verderop in dit artikel meer worden verteld. Naast de zeven hoofdchakra’s zijn er nog tal van kleinere chakra’s, bijvoorbeeld in je beide handen en voeten.

 

De individualiteit van de aura

De aura rondom een mens is heel individueel. In de aura bevindt zich namelijk, naast informatie over je aardse persoonlijkheid, ook jouw specifieke ziele-energie. Daarmee wordt gedoeld op het tijdloze, bovenaardse deel van jouw Zelf, dat altijd aanwezig is in jou als mens, maar waarmee jij als aardse persoonlijkheid niet altijd bewust in contact staat. De ziele-energie van elk mens is uniek. Elke ziel is bezig een lange weg te bewandelen naar een volledig bewustzijn, naar een volledig gelukkig, vrij en heel zijn. Volledig bewustzijn houdt in dat je heel diep in jezelf de eenheid kunt ervaren die er is tussen jou en de mensen om je heen, de dieren om je heen, de natuur die je omgeeft. Dit gevoel van eenheid, dat we ook Liefde kunnen noemen, is de sleutel tot waarachtige ontspanning, creativiteit en vreugde.

 

Hoewel ‘bewustwording’ het uiteindelijke doel is van elke ziel, is de weg waarlangs het doel bereikt wordt net zo uniek als de ziel zelf. Elke ziel ervaart de dingen op de eigen wijze en maakt op basis daarvan eigen keuzes. Deze eigenheid van de ziel leidt tot een specifiek patroon van karaktertrekken, gevoeligheden, talenten en valkuilen. Dit unieke karakter van je ziel komt tot uiting in je aura. 

 

Aura's lezen

Sommige mensen kunnen spontaan aura’s en chakra’s waarnemen. Anderen hebben enige oefening nodig in het ontwikkelen van die vaardigheid. Het zien van kleuren om mensen heen is nog geen ‘aura lezen’. Bij auralezen gaat het erom dat je de waargenomen kleuren ook kunt begrijpen en interpreteren. Op zo’n manier dat je degene van wie je de aura leest een psychologisch beeld kunt schetsen waarin hij/zij zich herkent en waaruit positieve handreikingen volgen voor het dagelijks leven. Een auralezer beschikt naast helderziende vermogens ook over kwaliteiten als begrip, mededogen en inzicht in menselijke drijfveren.

 

Aangezien het energieveld van elk mens uniek is, kan het niet door middel van algemene regels of kleurschema’s geïnterpreteerd worden. In auralezingen kun je aan de kleuren die je waarneemt niet zomaar een vaste betekenis toekennen. De betekenis van een bepaalde kleur kan verschillen per context. Het is de taak van een auralezer om intuïtief aan te voelen wat de psychische lading is van een bepaalde kleur binnen het geheel van iemands aura. De kunst van aura’s lezen is dus niet alleen om kleuren waar te nemen maar ook om de betekenis ervan intuïtief te doorgronden en te benoemen in een taal die verhelderend en bemoedigend is voor de ander.

 

Om duidelijk te maken op welke wijze onze aura informatie bevat over de verschillende aspecten van ons leven, wordt hieronder meer verteld over de zeven chakra’s en de bijbehorende levensthema’s.

 

Het wortelchakra

 

Het wortel- of stuitchakra bevindt zich helemaal onderaan je ruggengraat, ongeveer op de plaats van je stuitje. Dit chakra heeft vooral te maken met de manier waarop jij – als ziel in een lichaam – je met de aarde hebt verbonden. Het wortelchakra is gerelateerd aan thema’s zoals werk, lichaamsverzorging, voeding, woonomgeving, financiën, kortom alle thema’s die te maken hebben met ‘aards overleven’.

 

Gaat het vinden van werk en/of het verdienen van geld je gemakkelijk af, of ondervind je hierbij vaak weerstanden? 

 

 Voel je je in het algemeen veilig in je lichaam, of voel je je vaak angstig of onzeker en vind je het ‘vervelend’ om lang in het ‘hier en nu’ te zijn? 

 

 Kun je waardering opbrengen voor je lichaam, of voel je je regelmatig onzeker over je uiterlijk of over je gezondheid?

 

❥ Hoe voel je je in je huis of directe woonomgeving; heb je het gevoel dat je zelf vorm kunt geven aan jouw manier van wonen, of heb je het gevoel hierin afhankelijk te zijn van anderen?

 

Al dit soort basiskwesties worden weerspiegeld in het wortelchakra.

 

Een goed functionerend wortelchakra zorgt ervoor dat je met beide benen op de grond staat en dat je het leven doorgaas met een gevoel van vertrouwen tegemoet treedt. Ook laat het zien dat je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat er op je pad komt en dat je er redelijk goed in slaagt om je wensen en verlangens te manifesteren in de concrete, aardse werkelijkheid.

 

Een minder goed functionerend wortelchakra leidt ertoe dat je je vaak niet helemaal veilig voelt in je aardse lichaam, dat je je bijvoorbeeld geregeld opgejaagd of nerveus voelt zonder aanwijsbare redenen. Ook wijzen structurele problemen met geld, werk of wonen vaak op een blokkade in het eerste chakra. Mensen die niet helemaal goed ‘geaard’ of ‘gegrond’ zijn kunnen door anderen worden ervaren als dromerig, zweverig of makkelijk beïnvloedbaar. Vaak hebben deze mensen een rijk innerlijk gevoelsleven, en kunnen ze bijvoorbeeld vrij makkelijk contact maken met het spirituele of artistieke. Het is echter belangrijk deze innerlijke rijkdom goed te verankeren in een solide aardse basis. Neuroses, verslavingen of andere vormen van instabiliteit kunnen anders het gevolg zijn.

Het navelchakra

 

Het navelchakra bevindt zich in je buik, ongeveer twee centimeter onder je navel. Het is het centrum van emoties en emotioneel geladen relaties met andere mensen. Vanuit je navelchakra beleef je op een heel directe wijze je gevoelens, voordat die door je verstand of je geweten worden geïnterpreteerd of ‘stuk geredeneerd’. In dit centrum ligt je vermogen tot ‘instinctief weten’, een vermogen dat we bijvoorbeeld kennen in situaties van crisis of grote bedreiging. Maar ook eerste indrukken, die je spontaan van mensen of omgevingen opdoet, vallen onder de categorie ‘instinctief weten’. Het navelchakra geeft dan ook heel belangrijke informatie over hoe je je eigenlijk voelt in bepaalde situaties of bij bepaalde mensen. Ook laat het zien hoezeer je deze gevoelens tot je bewustzijn toelaat en ernaar handelt.

 

Vanuit het navelchakra wordt ook seksualiteit en geslachtelijkheid beleefd. 

 

Kwetsuren op het gebied van contact met de andere sekse, of geweld op seksueel gebied, laten hun sporen na in dit centrum. Seksueel geweld hoeft overigens niet altijd fysiek te zijn. Ook maatschappelijke beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, die je bijvoorbeeld in je opvoeding meekrijgt, kunnen een bepaalde gewelddadigheid in zich dragen. Het op een natuurlijke wijze aanvaarden van je eigen lichaam en seksualiteit is iets wat vandaag de dag zeker niet vanzelfsprekend is. Veel emotionele problemen vinden hier hun oorsprong.

 

In het navelchakra ligt ook het vermogen tot het aanvoelen van andermans stemmingen of emoties. Dit vermogen kan variëren van empathie – emoties van de ander spontaan mee kunnen voelen – tot helderwetendheid – emoties van de ander neutraal en onbevooroordeeld innerlijk kunnen waarnemen.

 

Je hebt een goed functionerend navelchakra als je in het dagelijks leven steeds contact weet te houden met je gevoelens, ook de negatieve, en deze eerlijk onder ogen durft te zien en te beleven. Dit is een hele kunst, omdat onze spontane gevoelens vaak niet overeenkomen met wat er sociaal van ons verwacht wordt. Vaak zijn we dan ook geneigd ons instinctieve, gevoelsmatige weten een tijdlang te negeren, meestal om harmonie te bewaren. Geef je echter wel gehoor aan je gevoelens, hoe confronterend dit ook kan zijn, dan zal dit je steeds meer greep geven op je eigen leven. Door je innerlijk weten te volgen, ontwikkel je namelijk je vermogen tot bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen, hetgeen je gevoel voor eigenwaarde enorm versterkt.

 

Iemand met een goed ontwikkeld navelchakra kan op een rustige en trefzekere manier zijn eigen grenzen aangeven: hij/zij kan ‘nee’ zeggen zonder zich daarover schuldig te voelen en goed inschatten waar de eigen verantwoordelijkheid eindigt en die van de ander begint. Iemand met een minder goed functionerend navelchakra heeft een gebrek aan bewust contact met de eigen gevoelens. Zo iemand weet niet goed wat er gevoelsmatig in hem/haar leeft. Het is dus ook moeilijk voor zo iemand om echt voor zichzelf te kiezen en de eigen unieke gaves te ontplooien.

 

Gebrekkig contact met je gevoel kan voortkomen uit een sterk ontwikkelde ratio, of een sterk ontwikkelde moraal over wat wel of niet hoort. Beide leiden er vaak toe dat gevoelens worden weggeredeneerd of als niet echt waardevol of ‘geldig’ worden beschouwd. Het overmatig waarderen van intellectuele capaciteiten is hier vaak onderdeel van.

 

Het is ook mogelijk dat iemand juist heel makkelijk emotioneel wordt, maar niet goed onderscheid kan maken tussen de eigen emoties en de emoties van directe naasten zoals ouders, kinderen, vrienden of collega’s. 

 

Mensen die zich bijvoorbeeld steeds heel behulpzaam of zorgend opstellen, kunnen zich zo sterk bewust zijn van andermans gevoelens en behoeften, dat ze het contact met hun eigen gevoelens en behoeften verliezen. Zo’n persoon kan dus emotioneel heel begaafd zijn, terwijl het navelchakra toch niet goed functioneert. Problemen met assertiviteit of eigen grenzen stellen zijn hier bijna altijd aan de orde.

De zonnevlecht

 

Het derde chakra bevindt zich ter hoogte van je maag/middenrif. Het vormt je bron van levensenergie en creativiteit en het is de zetel van de wil. De energie van het derde chakra stelt je in staat om gedachten, verlangens en wensen via het handelen te verwerkelijken in de materiële werkelijkheid. De levenskracht die bij het derde chakra ontspringt, is op zich neutraal, dat wil zeggen noch goed noch slecht. Deze creatieve energie kan geïnspireerd worden door de verlangens of idealen van het hoger zelf (het hart), of ze kan louter in het teken staan van persoonlijke macht en ambitie (het ego).

 

De mate waarin iemand actief in het leven staat, zich enthousiast en betrokken voelt bij zijn (dagelijkse) bezigheden, zegt veel over het functioneren van het derde chakra. Iemand die zich gedurende langere tijd passief en lethargisch voelt, heeft waarschijnlijk (tijdelijk) het contact verloren met zijn/haar creatieve bron. Dat is op zich niet erg. In het gevoel van passiviteit of leegheid spreekt de ziel haar wens uit naar andere, meer vervullende bezigheden. De ziel spreekt via het gevoel. Er is pas sprake van een probleem als deze taal van de ziel voor langere tijd genegeerd wordt.

 

Bij iemand die actief en enthousiast in het leven staat, stroomt de energie in het derde chakra goed door. Toch zit hier een addertje onder het gras. Iemand kan een zeer actief en druk leven leiden, terwijl het hem/haar niettemin ontbreekt aan ware creativiteit, i.e. creativiteit die een uiting vormt van de ziel. De activiteiten van die mens kunnen bijvoorbeeld opgelegd zijn vanuit externe motieven: willen voldoen aan maatschappelijke normen of aan verwachtingen van partner, familie en vrienden. Als dit het geval is, zal er op een bepaald niveau altijd een gevoel van onvrede in die persoon heersen. Als hij/zij daar geen aandacht aan besteedt, kunnen uiteindelijk psychische of lichamelijke klachten optreden. In zo’n geval functioneert het derde chakra wel, maar op een verwrongen manier. De totale energie van het Zelf kan niet goed of niet volledig tot uiting komen.

 

Bij een optimaal functionerend derde chakra stromen de creatieve impulsen van de ziel moeiteloos door naar de aardse werkelijkheid: iemand is in staat zijn diepste dromen en verlangens te verwerkelijken en voelt zich daarom wezenlijk vervuld.

Hartchakra


Het vierde chakra bevindt zich ter hoogte van je hart, in het midden van je borst. Het is de bron van hogere gevoelens zoals vriendschap, liefde en vergevingsgezindheid. Het hart overstijgt de grenzen van het ego en stelt iemand in staat relaties aan te gaan die niet gebaseerd zijn op louter eigenbelang. In het hart leeft ergens de herinnering aan de oorspronkelijke eenheid der dingen en hoe sterker het hartchakra ontwikkeld is, hoe meer daarin het verlangen leeft naar gelijkwaardigheid en broederschap, en hoe meer het vermogen aanwezig is tot begrip en tolerantie.

 

Het hart fungeert ook als brug tussen de bovenste en de onderste chakra’s; het verbindt het geestelijk/rationele veld (vijfde, zesde, zevende chakra) met het instinctief/emotionele veld (eerste, tweede, derde chakra) door middel van het gevoel. Ik maak hier een onderscheid tussen gevoel en emotie; gevoelens zijn in mijn definitie milder en standvastiger dan emoties, die meestal opvlammen en dan weer verdwijnen. Emoties staan vaak een evenwichtige beoordeling van een situatie in de weg, terwijl gevoelens je in staat stellen zowel je emoties als je verstandelijke overwegingen in perspectief te plaatsen. Op die manier kan het hart eenheid scheppen in je ziel. Dit vereist wel het vermogen te luisteren naar de taal van je gevoel – de stem van het hart – en dat is niet niks, want deze taal is vaak subtiel van aard en wordt gemakkelijk overschreeuwd door ofwel je verstand ofwel je emoties.

Keelchakra

 

In het midden van je keel bevindt zich het vijfde chakra, centrum van spraak, zelfexpressie en communicatie. Onder communicatie versta ik het vermogen om wat je innerlijk beroert door middel van taal en via je stem te uiten (in de wereld te zetten). Bij mensen die moeite hebben hun emoties, wensen of behoeftes te uiten, is vaak sprake van een blokkade in het keelcentrum. Het uiten van wat jou bezig houdt of raakt betekent dat je zichtbaar wordt in de buitenwereld, en dit kan veel angst oproepen. Die angst kan leiden tot het oppotten van gevoelens en een minder goede doorstroming in het keelchakra.

 

Dit kan ook het geval zijn bij mensen die ogenschijnlijk heel assertief zijn; wanneer die assertiviteit een soort defensief pantser is, dan worden achterliggende gevoelens vaak juist niet geuit en blijven de eigenlijke behoeftes of wensen van zo iemand toch onuitgesproken.

 

Taal- en/of spraakstoornissen en keelaandoeningen kunnen wijzen op een verstoring van de energiebalans in het vijfde chakra.

 

Het vijfde chakra is ook het centrum dat je in staat stelt fijnzinnig uit te drukken wat je denkt, wilt of voelt. Iemand met een goed ontwikkeld vijfde chakra kan op genuanceerde wijze zijn gevoelens en gedachten benoemen, ook al is dit alleen voor zichzelf. Dit ‘benoemen’ kan plaatsvinden in taal, maar het kan ook via meer kunstzinnige uitingen, zoals schilderen, muziek maken of een andere artistieke uiting. Het vijfde chakra is op die manier ook een centrum van creativiteit, in die zin dat daarin het vermogen huist een om een – verfijnde – materiële vorm te geven aan wat er innerlijk in je leeft.

Het derde oog

 

Het zesde chakra, ook wel ‘derde oog’ genoemd, bevindt zich tussen je wenkbrauwen in het midden van je hoofd. In dit centrum bevindt zich het vermogen tot creatief denken, verbeeldingskracht en ‘helder zien’ (in de zin van buitenzintuiglijke waarneming). Het derde oog biedt je de mogelijkheid tot ‘denken met je intuïtie’. Daarmee bedoel ik: denken dat niet louter logisch redenerend te werk gaat, maar dat associatieve sprongen maakt en verbanden legt, waarvan de betekenis eerder door het gevoel en de verbeelding dan door de ratio kan worden begrepen. Een kunstenaar doet bijvoorbeeld veel beroep op het derde oog.

 

Een verschijnsel dat vrijwel iedereen kent is wanneer je het gevoel hebt dat iemand naar je kijkt, terwijl je die persoon niet kunt zien. Als je plotseling omkijkt, blijkt dit ook te kloppen. Dit soort ingevingen is afkomstig uit het zesde chakra.

 

Iemand met een sterk ontwikkeld derde oog pikt vaak veel meer informatie op uit de omgeving dan met de gewone zintuigen te bevatten is. Zo iemand kan gemakkelijk stemmingen en gedachten van anderen aanvoelen of absorberen. Vaak reageert zo iemand op de niet uitgesproken gedachten of behoeftes van een ander; hij is er heel goed in om in sociale contacten tussen de regels door te lezen.

 

Een dergelijk vermogen is niet altijd een zegen. Vaak is iemand zich namelijk niet goed bewust van dit vermogen. En dan is het best lastig om te onderscheiden welke gevoelens nu van jou zijn en welke van anderen afkomstig zijn. Bij een evenwichtig ontwikkeld zesde chakra zien we dat iemand zich bewust is van dit probleem en in staat is zich bewust open te stellen of af te sluiten voor andermans energie.

Kruinchakra


Het zevende chakra bevindt zich op je kruin en wordt ook wel ‘kruinchakra’ genoemd. Dit chakra regelt je verbinding met de kosmos, het gebied van het buiten- of bovenaardse. Het is ook je verbindingslijn met Thuis: de lichtsferen waar je oorspronkelijk vandaan komt.

 

Je kruinchakra stelt je in staat contact te maken met de dieperliggende betekenis van gebeurtenissen of ontmoetingen. Het kan je inzicht geven in het zielepad dat je aan het bewandelen bent. Op die manier kunnen de pijn en het lijden die je tegenkomt op je pad (in jezelf of een ander) meer aanvaardbaar worden. Begrip is immers de sleutel tot acceptatie.

 

Ook kun je via het kruinchakra informatie ontvangen van gidsen of helpers, die jou kunnen begeleiden in bepaalde processen of bij bepaalde beslissingen. Uiteraard dien je met zulke informatie heel voorzichtig om te springen. Is ze echt afkomstig van een gids/helper, of is het één van de vele stemmen in je hoofd, die vaak onbewuste wensen of oordelen vertegenwoordigen? Informatie van gidsen of helpers kun je herkennen aan het vreugdevolle en rustgevende gevoel dat ermee gepaard gaat. Als deze begeleiders je iets toefluisteren, is het altijd een boodschap van warmte en licht, een opbeuring of een suggestie, en nooit een gebod of een oordeel. Zodra er een drukkend gevoel van plicht of dwang aan te pas komt, is het contact niet zuiver.

De aura als brug naar de ziel

 

Als je in jezelf belangstelling ervaart voor aura’s en auralezen, is er vaak een dieperliggend verlangen naar meer contact met de innerlijke werkelijkheid die achter het waarneembare ligt. Aura’s en chakra’s vertellen je over de belevingswereld van mensen, hoe energie stroomt of juist blokkeert, en op welke manier wij allemaal verbonden zijn met de realiteit van onze ziel. Ik hoop met deze korte inleiding over aura’s en auralezen vooral een gevoel van verwondering en nieuwsgierigheid te hebben gewekt. Achter de wereld van het fysieke gaat een rijke, innerlijke werkelijkheid schuil, waarvan we intuïtief glimpen kunnen opvangen door te vertrouwen op ons gevoel, onze creatieve impulsen en door onze innerlijke overgave aan iets dat groter is dan wijzelf. Ieder mens heeft een aura, die een brug vormt naar de ziel van die mens. Of je nu wel of niet aura’s ziet, het open staan voor deze dimensie geeft je een besef van de oneindige rijkdom en waarde van elk individu.   

 

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.net