Radicaal vertrouwen op je eigen Lichtkracht ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland


Lieve lezer,

graag geef ik een oproep uit hogere dimensies door, aan jou en aan alle Lichtbrengers waar ook ter wereld:

‘Wij vragen jullie om radicaal te vertrouwen op je eigen Lichtkracht!’

Meer dan ooit hebben we ieders wakkere, heldere lichtstralen nodig om het alles overkoepelende Lichtveld om en in de Aarde in stand te houden.

 Nog nooit zijn we zó dicht bij de komst van een nieuwe wereld geweest.

Dankzij alle polaire krachtenwerking om ons heen zullen we meer en meer gaan samenvallen met de hoogst mogelijke versie van onszelf. In verbinding daarmee zullen we die nieuwe wereld vorm kunnen gaan geven, overeenkomstig het plan dat Liefde, Licht, Vrede en Waarheid waarborgt.

 

Grote fysieke en energetische schoonmaak

 

Eigenlijk kom ik woorden tekort om de inzichten van de laatste tijd door te geven. Misschien dat het daarom ook zo'n lang artikel is geworden.

Zelf ben ik dit najaar regelmatig door diepe processen heengegaan, die voor mijn gevoel uit de microben van mijn oer-merg kwamen. Via het oer-merg werd ik naar het gemanipuleerde DNA geleid. Doordat er fysieke angstlagen in mij aangeraakt werden kwam ik terecht bij wat zich het diepste in mij heeft weten te verstoppen (ik sluit niet uit dat er daaronder nog meer tevoorschijn zal komen, dat zal vanzelf blijken). Deze angstlagen zijn deels ook genetisch doorgegeven, maar ze waren allemaal te herleiden naar ons gemanipuleerde DNA.

Mijn fysieke lichaam gaf na een aantal meditaties en afstemmingen met Vincent aan dat ik mezelf van de pijn van 48 generaties voor mij (7 x 7 generaties vanuit de vrouwenlijn) moest bevrijden. Zo voelde ik angst, minachting, afwezigheid en versteendheid via de buik van mijn moeder, daarachter via mijn oma, opoe en zo verder. Zelden heb ik zó diep gehuild. Het was alsof ik moest bevallen van de wanhoop van het verloren goddelijke, met oerkreten die door vele collectieve velden heen gingen.

Tegen het einde van deze 'sessie' voelden we een stralende Lichtmeester bij ons, naast de tafel waarop ik lag. Hoewel ik nog weinig van hem wist, wist een hoger deel van ons dat het Metatron was. In het onderstaande artikel lees je waarom zijn aanwezigheid in deze tijd nu zo belangrijk voor ons allen is.

Graag wil ik jou als lezer iets anders aanreiken dan wat er, vanuit alle bewustzijnsvernauwingen die ons op dit moment omringen, op ons afgevuurd wordt. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. Soms lijkt het licht opgeslokt te worden door het duister. Een veel groter en hoger perspectief over wat er gaande is kan wellicht iets openbreken, waardoor ook jij weer lucht, hoop en vertrouwen in een goede afloop krijgt.

 

Een hoger perspectief - Ons oorspronkelijke DNA

 

Wat er aan scheefgroei, duisternis, angst en wantrouwen in ons aanwezig is, is oud. Ons geschonden vertrouwen in ‘een goede afloop’ is verbonden met de manipulaties van ons oorspronkelijke DNA, het Oer-Bron-DNA. Dit DNA bevat onze goddelijke blauwdruk die volledige heelheid en harmonie omvat. In dit DNA bestaat er dus geen angst, geen gebreken, geen misbruik, geen ziekten en geen dood.

Vanuit onze blauwdruk zijn we één met alles wat er in de schepping aanwezig is. Dit DNA is nog altijd in ons aanwezig. De hoge lichtkracht hiervan geeft ons toegang tot de hoogst mogelijke dimensies. Met hulp uit die hogere dimensies zijn we onszelf stap voor stap aan het bevrijden van alles wat niet in overeenstemming is met ons Oer-Bron-DNA.

 We zijn dus op weg naar een veel verhevener staat van zijn!

Als we even teruggaan naar waar we vandaan komen; je zou het je kunnen voorstellen als één groot veld van ontelbare Lichtvonken. Ergens in dat veld ben jij, levend, bijna vormeloos, als een aanwezigheid die zuiver licht bevat. Alle vonken trillen in harmonie met elkaar. Iedere kleine verschuiving werkt op het hele veld door, en wekt een dusdanige reactie op die de oorspronkelijke volmaaktheid in stand houdt. Hierdoor blijven allen volledig resoneren met de OerBron waarvan ze deel uitmaken. En hoewel er gaandeweg steeds meer lichtvonken in beweging komen en zich schijnbaar losmaken van dit grote Lichtveld; de verbinding met de OerBron blijft eeuwig in stand. Hierdoor draagt iedere lichtvonk de hoogst mogelijke scheppingspotentie.

 

Hindernissen brengen ons naar de liefdesbron in onszelf

 

 We zijn inmiddels miljarden jaren verder.

Innerlijk ontstaat er weer een besef van de OerBron van waaruit we allen voortgekomen zijn. Voor de hereniging met deze OerBron hebben we de goddelijke aanwezigheid in onszelf nodig. Op zich ligt daar geen probleem; vanuit onze blauwdruk zijn we één met de OerBron. Maar het is onze persoonlijkheid die veel hindernissen ervaart in de verbinding met onze oorsprong. Deze hindernissen trekken we zelf (deels nog onbewust) aan als oefenstof, als louteringen om te kunnen groeien in bewustzijn. De hindernissen leiden ons naar delen van onszelf waar we nog geen, of te weinig bewustzijn op hebben.

Met veel pijn en moeite beginnen we een grote liefdesbron in onszelf te ervaren. Zo gauw we die durven te erkennen, van ‘Ja, dit ben ik eigenlijk!’ ervaren we meestal ook weer hoe groots en onvernietigbaar de Lichtkrachten zijn!

 Eigenlijk zijn we dus onze vergeten goddelijke afkomst aan het herontdekken.

Maar we vinden niet alleen het licht terug; we stuiten ook op oude, duistere sporen uit verre verledens. Dat is precies de bedoeling, want het staat in ons hogere plan dat we licht zullen brengen in het duister. Maar het is hardnekkig hoe gemakkelijk we ons nog met de mindere, geschonden en ontkrachte versies van onszelf identificeren. Met de mindere versies bedoel ik die delen van onze persoonlijkheid die lagere energietrillingen produceren, die met de tweede en derde dimensie resoneren.

 

Experimenten en gemanipuleerd DNA

 

In Atlantis is men gaan experimenteren met ons (toen nog ongeschonden) DNA, om uit te zoeken of men toegang kon krijgen tot onze goddelijke lichtvonk. Deze lichtvonk kun je zien als de toegangspoort naar de allerhoogste dimensies waarin ons goddelijke Zelf verblijft. Door wezens die door duistere krachten bevangen raakten werd onderzocht waar men ons licht kon aftappen, zodat ze zelf konden blijven voortbestaan. Hun eigen Bronverbindingen waren ernstig verzwakt geraakt. Ze waren zó ver van hun ware afkomst afgedwaald dat ze nieuwe bestaansvormen creëerden die niet meer in overeenstemming waren met de goddelijke wetten.

 En zo zijn wij, menselijke wezens, gekloond en met dieren en andere sterrenvolkeren gekruist.. Zo ontstonden er allerlei andere bestaansvormen en raakten we uiteindelijk zelf ook tijdelijk in de ban van lagere krachten en machten.

De gebroken coderingen, die in ons DNA voor veel verstoringen gezorgd hebben, stammen uit die tijd. Minuscuul kleine deeltjes in onze DNA strengen werden energetisch omgebogen of doorgeknipt. Hierdoor kwam er ruis op de lijn met de goddelijke Bron, die tot op de dag van vandaag nog aanwezig is. Deze kun je letterlijk waarnemen als dissonanten die uit duisternis en onwetendheid voortkomen.

 Om niet weer in schuld en oordeel, dader- en slachtoffer-denken terecht te komen, is het goed om te beseffen dat we hierdoor ook konden afdalen naar lagere dimensies.

We zijn allemaal bij de poorten van de hel geweest, waar we de grootste klappen geïncasseerd hebben. Daar was het, dat we de goddelijke aanwezigheid in onszelf niet meer konden ervaren. Daar heeft onze persoonlijkheid de meest moeilijke, gruwelijke en mensonterende ervaringen opgedaan. Daar lag, en ligt nog steeds, ook de grootste groeipotentie in bewustzijn binnen de derde dimensie.

 

Nooit worden we in de steek gelaten

 

Hier is een grote dankbaarheid voor de hulp uit de Lichtwereld wel op zijn plek! Ons hogere Zelf zal ons nooit in de steek laten. Dus werd er vanuit hogere dimensies naar ons uitgereikt. In ons hart voelden we nog altijd heimwee en het verscheurende verlangen om naar huis terug te keren. Met grote schuldgevoelens, schaamte en zelftwijfel zijn we vanuit het diepste punt weer gaan opklimmen. Hoe onwaardig, bevuild en verminkt we ons ook voelden; de roep vanuit de ziel was sterk genoeg om niet op te geven.

En nu zitten we in eind 2021, in bizarre 3D situaties die soms verstoken lijken te zijn van enige sturing vanuit de Lichtwereld (maar dit is echt niet zo, integendeel!).

 Hebben we het nodig om alle manipulaties nog eens in een uitvergrote versie onder de neus gewreven te krijgen?

Ja, impulsen uit lagere frequentievelden zullen dienstbaar blijven om ons bewust te maken van ons gemanipuleerde DNA. Zolang als onze lichtfrequentie als reactie daarop daalt, is er nog werk aan de winkel. Maar het einde van ons innerlijke gezwoeg komt in zicht!

DIT IS DE EERSTE SLEUTEL die onze weg lichter kan maken: besef dat alle lagere frequenties, negatieve gedachten en angsten die nog bij je zijn niet langer jouw koers hoeven te bepalen. Ze komen voort uit jouw GEMANIPULEERDE DNA.

Alles waarmee je jezelf nog omlaag blijft halen; alles waarmee jij je nog uit jouw Licht laat halen; alles wat nog angst, schaamte, schuldgevoelens en hel- en verdoemenisgedachten opwekt; dit is allemaal te herleiden naar jouw gemanipuleerde DNA. Ofwel: dat alles BEN JIJ DUS IN OORSPRONG NIET! Het is in je gelegd, of je hebt het zelf geïnternaliseerd, als ‘een misvormde waarheid’ over jezelf.

 

De tweede sleutel in dit verhaal is dat jij niet schuldig bent!

 

 Dit is een zeer ontkrachtende truc die je mag teruggeven aan de bedenkers daarvan.

Zie alles wat achter je ligt als ervaringen die nodig waren om de lange, spiraalsgewijze reis vanuit het Licht, door het donker en weer terug naar het Licht te kunnen volbrengen. Alles wat jij als duister hebt ervaren heeft een beroep gedaan op de goddelijke aanwezigheid in jezelf. Veroordeel dus niets meer in jezelf; zie dat waar jij moeite mee hebt juist om heling roept, waardoor jouw geschonden DNA weer terug kan keren naar haar oorspronkelijkheid.

 

Aartsengel Metatron - Herstructurering van ons DNA

 

Vele Lichtmeesters en Aartsengelen, gidsen en overgegane dierbaren staan voor ons klaar om ons te begeleiden. Aartsengel Metatron heeft een belangrijke rol in deze tijd. Hij is de Engel van hogere Machten en Aanwezigheid, die ooit deels naar de Aarde is afgedaald om menselijke ervaringen te ondervinden. Als de Bijbelse Profeet Enoch heeft hij alle manipulerende krachten aan het werk gezien. Zo ontdekte hij dat er niets sterker is dan de hoogst vibrerende Lichtkrachten die met de Goddelijke Bron verbonden zijn. 

Eenmaal geascendeerd kreeg hij de belangrijke taak om alle keuzes die in de hemel en op aarde zijn gemaakt bij te houden in de Akasha Kronieken. Dit heeft hem uiteindelijk tot één van de grootste en meest verheven Engelen gemaakt.

Hij handhaaft goddelijke wetten, is een hoeder van onze Lichtvonken en een Meester in het herstructureren van de heilige geometrie in ons DNA. Ook vertegenwoordigt hij alle menselijke mogelijkheden om toegang te krijgen tot de meest verheffende, spirituele krachten.

En zo zijn er velen die ons begeleiden in deze ongekend belangrijke tijd. Maar de grootste triomf die voor je klaarligt is dat je weer volledig op jouw eigen Lichtkrachten gaat vertrouwen! Wanneer je beseft dat JIJ DAT LICHT BENT kun je je veel gemakkelijker van de gevolgen van alle oude manipulaties ontdoen!

 Laat de goddelijke aanwezigheid in jezelf jouw ankerpunt worden.

Waar je dan ook moet zijn, en wie je ook ontmoet: de wil om bij die hogere liefde en waarheid in jezelf te blijven zal per dag toenemen. Zo ook jouw vermogen om steeds hogere frequenties te kunnen belichamen.

Veel helderheid, heling en vertrouwen gewenst,

Mieke & Vincent

www.miekevulink.nl

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.