Je bent hier: Home » Lichtwerkerserie I » De nieuwe aarde » Deel 1

De Nieuwe Aarde I

  Pamela Kribbe channelt Jeshua (voor meer informatie over Jeshua zie inleiding en wie is Jeshua). 

 

Jullie leven in een tijd van overgang: een oude bewustzijns werkelijkheid maakt plaats voor een nieuwe. Hoe deze overgang op materieel niveau vorm gaat krijgen, ligt nog niet vast. De toekomst is altijd onbepaald, het enige dat écht gegeven is, is dít moment: het nu. Vanuit het nu zijn er talloze mogelijke wegen, eindeloos veel mogelijke toekomsten. Op basis van het verleden kunnen we zeggen dat de ene waarschijnlijker is dan de andere, maar de keuze is aan jou. Het is jouw keuze of jij je verleden bepalend laat zijn voor jouw toekomst.

 Voorspellingen zijn altijd gebaseerd op waarschijnlijkheden.

Waarschijnlijkheden worden berekend op basis van het verleden. Het is echter essentieel voor de mens dat hij kan breken met zijn verleden. Een mens kan veranderen. Hij kan zichzelf herscheppen. Dit is een goddelijke eigenschap: het vermogen om te scheppen uit het niets (‘creatio ex nihilo’). In de christelijke traditie werd deze absolute vrijheid alleen toegeschreven aan God. Ik zeg je: jij bent God. Vergeet nooit dat dit goddelijke vermogen hoort tot de essentie van wie je bent.

Als wij dus spreken van een overgangstijd, vergeet dan alsjeblieft niet dat jij meester bent van jouw werkelijkheid, altijd. Er is niet zoiets als een noodlot, of een voorbestemd plan, of een kosmische macht die jou meesleurt in haar getij. Zo werkt het niet. Elke ziel zal deze overgang beleven op een wijze die past bij zijn of haar individuele ontwikkelingsweg. Er zijn vele werkelijkheden. De werkelijkheid die jij kiest zal beantwoorden aan jouw innerlijke verlangens.

 Wat deze tijd (grofweg 1950 - 2070) zo speciaal maakt, is dat er twee verschillende cycli gelijktijdig aan hun einde komen: een persoonlijke cyclus (of: een verzameling van persoonlijke cycli) en een planetaire cyclus. We zullen eerst spreken over de persoonlijke cyclus.

Voor een deel van de mensheid is de voltooiing van hun cyclus van aardse levens nabij. De meeste zielen uit deze groep zijn lichtwerkers. Wij zullen over de familie van lichtwerkerzielen uitgebreid spreken in het vervolg van deze reeks boodschappen. Eerst willen we echter toelichten wat het doel en de betekenis is van de persoonlijke cyclus van aardse levens.

 

De persoonlijke cyclus

 

De aardse levens die jij doormaakt, maken deel uit van een grotere cyclus van je ziel. Deze cyclus staat in het teken van de volledige beleving van dualiteit in al z’n facetten (van mannelijke levens, vrouwelijke levens, gezondheid, ziekte, geboorte, dood etcetera).  Er zijn levens waarin je helemaal in de materie zakt, en je nagenoeg helemaal niets meer herinnert van je spirituele afkomst, en deze levens zijn vaak heel instructief als het gaat om het ervaren van wat het is om in een lichaam op aarde te zijn. Vaak worden hierin beroepen uitgeoefend die te maken hebben met het bewerken van materie, zoals boer, ambachtsman, al die beroepen die nu steeds meer verdwijnen of gemechaniseerd worden. Onderschat niet de kracht van zulke levens; ze geven je de mogelijkheid om op een heel ‘dichte’ manier met de aarde, de levende materie te werken. Ze geven je gevoel voor de materie, iets wat in meer spirituele levens vaak afwezig is.

In spirituele levens ligt de focus meer op de andere, niet-materiële wereld, waar jullie vandaan komen. In deze levens is er vaak een sterk bewustzijn aanwezig van deze andere wereld, er is sprake van een gevoel van heimwee, dat uitnodigt tot het dichterbij brengen van de spirituele wereld naar de aardse. Het mediumschap, in de letterlijke zin van een ‘brug vormen tussen de spirituele en de materiële wereld’, is vanuit deze innerlijke gesteldheid een heel natuurlijke uiting.

 

Er zijn ook levens die in het teken staan van het verkennen van het wereldlijke domein. Maatschappelijke, politieke interesses kunnen hier een dominante rol spelen. Leiderschap, macht, rechtvaardigheid, de verdeling van rijkdom, zijn hier vooraanstaande thema’s. Er zijn levens waarin creativiteit verkend wordt, in de sfeer van de kunsten, de handel, of het denken en schrijven.

 

Zo kun je talloze facetten opnoemen, die uiteraard niet in één leven aan bod kunnen komen. Het is zelfs zo, dat zielen vaak een bepaalde voorkeur hebben voor een bepaald type leven. Zo zijn er zielen, die zich steeds weer aangetrokken voelen tot het uitoefenen van de brugfunctie tussen deze en onze wereld.

 Hoewel zielen allerlei thema's doorleven in de aardse leven die zij meemaken, is er toch vaak een bepaalde specialisatie die zij ontwikkelen door herhaalde oefening. We kunnen daarom spreken van verschillende zielefamilies.

Een familie specialiseert zich in een bepaalde ‘ervaringslijn’ of kunde in de aardse realiteit. Soms kun je dit al vroeg in een kind herkennen, als hij of zij duidelijke voorkeuren of talenten bezit in een richting waarin de ouders hem niets hebben voorgedaan of gestimuleerd. Het kan ook later blijken. Het kan ook zo zijn dat een ziel er in bepaalde levens toe besloten heeft specifieke, uitontwikkelde vermogens juist niet te gebruiken (ofwel te versluieren) om zo andere facetten in relatie tot de aarde tot ontplooiing te brengen. Dit zijn uiterlijk vaak onopvallende levens, die echter op innerlijk vlak veel nieuwe inzichten en verdiepende ervaringen verschaffen. Kortom: het is niet eenvoudig waar te nemen tot welke familie een ziel behoort.

In het vervolg van deze serie channelings zullen we in het bijzonder ingaan op de familie van lichtwerkers waartoe velen behoren die zich aangesproken voelen door de onderwerpen van deze tekst. Leden van deze familie voelen zich van nature aangetrokken tot het hierboven genoemde mediumschap en hebben vaak een hele serie religieus getinte levens doorgemaakt.

 We zullen nu eerst ingaan op het doel en de betekenis van het doorleven van een hele aardse cyclus.

In de korte tijdspanne van een aards leven doe je heel veel ervaring op, een scala aan fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten. Er is op aarde veel te beleven. Je doet ervaringen op die veel intenser en rijker zijn aan contrast en kleur dan hier in de (niet duale) spirituele werelden mogelijk is. Hoewel het misschien moeilijk voor te stellen is voor jullie, zijn er hier aan onze zijde een heleboel entiteiten die dolgraag in jullie schoenen zouden staan, die heel graag menselijke ervaring zouden willen opdoen. Deze ervaring heeft in hun ogen een echtheidswaarde, waaraan hun wereld van oneindige mogelijkheden niet kan tippen. Hoewel zij met de macht van hun voorstellingsvermogen talloze realiteiten kunnen scheppen, geeft dat hen minder voldoening dan het creëren van één geslaagde werkelijkheid op aarde.

In het scheppen op aarde zijn er vele weerstanden te overwinnen, veel meer dan in het geestelijke scheppen, zoals dat in de astrale wereld plaatsvindt. In de astrale wereld denk je aan een boom en deze is er. Om op aarde een idee werkelijkheid te laten worden, is het nodig om gedurende lange tijd een heldere intentie vast te kunnen houden. Het vereist een volhardende geest, die niet opgeeft, en een hart dat durft te vertrouwen op het levensritme of zo je wil God.

 Op aarde heb je te maken met de traagheid en weerbarstigheid van de materie, met tegenstrijdige gedachten in jezelf, met twijfel, wanhoop, gebrek aan kennis, verlies van vertrouwen, enzovoorts. Allerlei factoren waardoor het scheppingsproces kan mislukken.

Toch zijn het juist deze weerstanden, ja zelfs deze mislukkingen, die de ervaringen van een aards leven zo waardevol maken. Op aarde is het scheppingsproces wezenlijk een groeiproces, waarin je jezelf steeds beter leert kennen. In dit proces zijn juist de weerstanden die je ontmoet je grootste leraren. Deze geven het scheppingsproces een diepte, die, ondanks de moeilijkheden, verkieslijk is boven het moeiteloze maar op den duur betekenisloze creëren in de astrale wereld. En de astrale wezens die (nog) geen aardse ervaring hebben, weten dit.

Jullie raken vaak ontmoedigd en zelfs wanhopig door de pijn en desillusie die je ervaart als de werkelijkheid niet beantwoordt aan je verlangens, jouw hoop. Misschien twijfel je daardoor aan de waarde of betekenis van het leven op aarde. Toch zal je de desillusies en teleurstellingen een keer achter je laten, je zult ontdekken dat je alles wat je verlangt in jezelf kunt vinden. De vreugde die je dan zult ervaren, kan niet worden geëvenaard door het wrijvingsloze creëren in de astrale werelden. Dit zal de geboorte zijn van jouw meesterschap, en het innerlijke geluk dat je daarbij ervaart, zal je diepste wonden helen en je stoutste dromen overtreffen. Je zult kennismaken met een God, die lieflijker en liefdevoller is dan je ooit hebt kunnen bedenken.

 

Het doel van het ervaren van dualiteit

 

 Onderschat niet de betekenis van jullie levens hier op aarde. Jullie vormen het meest creatieve, onverschrokken, vooruitstrevende deel van de Schepper.

Jullie hebben de schepping van God verruimd op een wijze die niet gemakkelijk in woorden te vatten is. Het is moeilijk om jullie de diepste betekenis van jullie verre reizen uit te leggen, maar we kunnen zeggen dat jullie een nieuw soort bewustzijn hebben gecreëerd. Een type bewustzijn dat eerst niet bestond.

Dit bewustzijn werd als één van de eersten op aarde neergezet door mij, Jeshua. Ik vormde een kanaal voor dat bewustzijn: de christusenergie. Het christusbewustzijn is de resultante van een spirituele alchemie. Fysieke alchemie is de kunst van het transformeren van lood tot goud.

 Spirituele alchemie is de kunst van het transformeren van duisternis (donkere energie) tot 'de derde energie', dat wil zeggen het spirituele goud van het christusbewustzijn.


Merk op dat wij hier niet zeggen dat het doel is om donker tot licht te transformeren, of kwaad tot goed. Donker en licht, kwaad en goed, zijn natuurlijke tegenstellingen; de ene energie bestaat bij de gratie van de andere.

Ware spirituele alchemie wekt een derde energie tot leven, een bewustzijn dat beide polariteiten omvat door de energie van liefde en begrip. De ware bestemming van jullie reis is niet om het licht te laten zegevieren over het duister, maar om deze tegenstelling te overstijgen en een bewustzijn te creëren dat beide polen begrijpt als deel van het Ene.

 

Het doel van jullie reis door dualiteit zullen we illustreren aan de hand van een beeldspraak


Jullie zijn als diepzeeduikers die steeds weer in de oceaan springen, om te zoeken naar een parel die niemand, zelfs God niet, ooit heeft gezien en waarvan niemand weet of die er is, laat staan dat iemand weet wáár die is. Een absurde, onverantwoorde onderneming? Nee. In het duiken naar de parel, creëer je iets nieuws. In het aangaan van het duister, het onbekende, zet je een lichtspoor uit. Door het creëren van die lichtsporen, herschep je de werkelijkheid. Door jezelf te vinden, temidden van het duister, herschep je jezelf als een onafhankelijk goddelijk bewustzijn. Jullie creëren een nieuwe bewustzijnswerkelijkheid, die rijker en dieper is dan de werkelijkheid waaruit jullie voortkwamen. Dit is de parel waarnaar je zoekt. Je zoekt dus naar dat wat je in het zoeken aan het creëren bent. Paradox! De parel waarnaar je zoekt is de resultante van de zoektocht! Het doel van het zoeken wordt in het zoeken zelf geschapen.

 De parel is het spirituele goud van het christusbewustzijn. De parel, dat ben jij. Het is jouw bewustzijn, gelouterd door de ervaringen van talloze levens in dualiteit. Op het moment dat je de parel vindt, is de cyclus rond.

God kon het niet op een andere manier doen, want wat jij bestemd was te vinden, bestond nog niet: het werd door jou gecreëerd. Waarom was God zo geïnteresseerd in het creëren van dit nieuwe? Laten we dit zo eenvoudig mogelijk uitleggen.

Eerst was God totaal goed. Goedheid was overal. Omdat er niets anders was, werden de dingen na verloop van tijd statisch. De schepping ontbeerde een zekere levendigheid, beweging en vernieuwing. Het ontbrak aan de mogelijkheid tot groei en expansie. Je zou kunnen zeggen dat de schepping vast zat. Om verandering mogelijk te maken, moest God een element introduceren in zijn schepping dat afweek van de goedheid die alles doordrong. Dit was een moeilijke opgave, want hoe creëer je iets wat je niet bent? Hoe kan het goede het kwade creëren? Dat kan niet. Dus moest God een ‘truc’ bedenken, zogezegd, om een tegenspeler voor het goede te scheppen. Deze truc heet onwetendheid.

 

 Onwetendheid werd het element dat tegenover goedheid staat. Onwetendheid schept de illusie dat je buiten goedheid staat, dat je afgescheiden bent van God. 'Niet begrijpen wie je bent' is de impuls achter verandering, groei en expansie in het universum.


Onwetendheid schept angst, angst schept de behoefte aan controle, en de behoefte aan controle schept machtsstrijd. Ziehier alle voorwaarden om ‘het kwaad’ tot leven te brengen. Het podium is nu zogezegd gereed voor het gevecht tussen goed en kwaad.

 

God had deze dynamiek van tegengestelden nodig om zijn/haar schepping in beweging te brengen


Het valt je wellicht zwaar om dit te accepteren, gezien het lijden veroorzaakt door onwetendheid en angst, maar God waardeert deze elementen ten zeerste, want zij maken het hem/haar mogelijk om boven zichzelf uit te stijgen en te groeien.

 

God vroeg jullie, degenen die behoorden tot het meest creatieve, vooruitstrevende en onverschrokken deel van zichzelf, om de sluier van onwetendheid te gaan dragen. Om de dynamiek van tegengestelden zo volledig mogelijk te ervaren, werden jullie tijdelijk ondergedompeld in vergetelheid over je ware aard. Jullie stemden toe deze duik in onwetendheid te nemen, maar dit feit raakte ook overschaduwd door de sluier van onwetendheid. Dus nu verwensen jullie God vaak om de situatie waarin je terecht bent gekomen: de moeilijkheden, de onduidelijkheid – en wij begrijpen dat heel goed. In wezen echter ben jij God en is God jou.

Ondanks alle zorgen en tegenslagen, is er heel diep binnen in je nog steeds een gevoel van verwondering en opwinding over het leven in dualiteit, over het ervaren en scheppen van iets nieuws. Dit is Gods originele creatieve opwinding: de reden waarom zij/hij de reis door jou heen aanving.

 

 Toen jij je reis begon, werd je geconfronteerd met het kwaad (angst, onwetendheid) terwijl je slechts een herinnering bij je droeg aan het goede (Thuis).

Je begon angst en onwetendheid te bestrijden, terwijl je naar Huis verlangde. Je zult echter niet terugkeren naar de plek waarvan je oorspronkelijk kwam, in de zin dat je niet zult terugkeren naar een bewustzijnstoestand uit het verleden. De schepping is getransformeerd door jullie reis.

De eindbestemming van jullie reis ligt in een bewustzijnstoestand die goed en kwaad, licht en donker overstijgt. Goed en kwaad zijn slechts instrumenten van schepping. Je zult daarmee een derde energie scheppen, de christusenergie, die beide omvat en overstijgt. Je zult Gods schepping uitbreiden. Jullie zullen de nieuwe schepping van God zijn. God zal zichzelf hebben overstegen en uitgebreid wanneer het christusbewustzijn volledig geboren is op aarde.  

 

 Het christusbewustzijn bestond niet vóór de 'menselijke ervaring'.

Het christusbewustzijn is een bewustzijn dat door de ervaring van dualiteit in al z’n facetten is heengegaan, daarmee intiem en grondig bekend is geworden en ermee in het reine gekomen is. De ziel die dit heeft volbracht wordt inwoner van de Nieuwe Aarde. Hij heeft de dualiteit overstegen en hij voelt en ziet zijn eigen goddelijkheid. Hij zal weer één zijn met zijn goddelijke zelf. Maar dit goddelijke zelf zal anders zijn dan voorheen. Het zal verdiept en verrijkt zijn ten opzichte van het bewustzijn waaruit het geboren werd. Of men kan zeggen: God heeft zich verrijkt door de ervaring van dualiteit op zich genomen te hebben.

 

Dit verhaal is vereenvoudigd en daarom enigszins vervormd. Eigenlijk wordt alles wat we zeggen enigermate vervormd door de illusie van tijd en afgescheidenheid. Deze illusies hebben een waardevolle functie vervuld. De tijd is nu echter rijp om ze los te laten. Voel daarom de energie achter onze woorden, verhalen en beeldspraken. Deze energie is in zekere zin de jouwe. Het is de energie van je toekomstige christuszelf, dat door mij, Jeshua, spreekt. Wij wachten op jouw komst.

 

Hoe overstijg je dualiteit? (de voltooiing van de karmische cyclus)

 

 Jouw cyclus van aardse levens nadert zijn voltooiing wanneer het spel van dualiteit z'n greep op je verliest.

Het behoort wezenlijk tot het spel van dualiteit, dat jij je identificeert met een bepaalde positie binnen het speelveld van polariteiten. Je identificeert je met de rol van winnaar of verliezer, man of vrouw, held of schurk. Het maakt niet eens zoveel uit welke rol je speelt. Zolang jij je vereenzelvigt met de acteur op het podium, heeft dualiteit een sterke greep op je.

 

Dit is op zich niet verkeerd. Op een bepaalde manier was dit precies de bedoeling. Het was de bedoeling van het spel dat je jezelf, je ware aard, vergat. Om alle aspecten van dualiteit te ervaren, was het de bedoeling dat je je bewustzijn vernauwde tot een specifieke rol in het drama van het aardse leven.

 

Jullie hebben goed gespeeld. Jullie raakten zo bevangen door je rollen dat je totaal vergat wat het oorspronkelijke doel was van die hele cyclus van levens. Je raakte zo ‘in vergetelheid’, dat je het spel en het drama van dualiteit als de enige echte realiteit ging beschouwen. Uiteindelijk maakte dit je erg eenzaam en vol van angst – en dit is eigenlijk niet verbazingwekkend, want het gehele spel van dualiteit, zoals werd opgemerkt, is gebaseerd op het element onwetendheid en angst.

 

Om begrijpelijk te maken hoe dualiteit doorwerkt in je dagelijkse leven, willen we een aantal kenmerken noemen van het spel van dualiteit

 

 Je emotionele leven is wezenlijk instabiel

 

Er is geen gevoelsmatig anker aanwezig, dat het midden houdt tussen de uitersten van een bepaalde emotie of stemming. Je voelt je boos of vergevingsgezind, gedeprimeerd of enthousiast, onzeker of trots. Je emoties bewegen op onrustige wijze tussen uitersten. Je hebt het gevoel hierover geen controle te hebben. Je hebt het gevoel dat het je ontbreekt aan innerlijke rust.

 

 Je bent erg betrokken op de buitenwereld (andere mensen)

 

Je vindt het oordeel van anderen erg belangrijk. Je eigenwaarde wordt vaak bepaald door wat de buitenwereld (de maatschappij of je naasten) jou terugspiegelt over wie je bent. Je tracht te voldoen aan hun verwachtingen, hun ideeën over wat goed is en wat slecht. Je doet steeds erg je best.

 

 Je hebt sterke overtuigingen over wat goed is en wat slecht, over wat hoort en wat niet

Oordelend zijn geeft je een gevoel van veiligheid. Het leven ziet er overzichtelijk uit wanneer gedachten, handelingen of mensen worden verdeeld in juist en onjuist.

Deze karaktertrekken van dualiteit hebben gemeenschappelijk dat jij op een bepaalde manier afwezig bent in je denken, voelen en handelen. Jouw bewustzijn zit telkens in de buitenste lagen van je wezen, waar je reageert op angstprikkels van binnen of buiten.

Laten we een voorbeeld geven


Als je steeds je best doet om aardig en verdraagzaam te zijn, en conflicten te vermijden, dan vertoon je een gedrag dat niet gevoed wordt door je ware zelf. Je onderdrukt in feite signalen die uit een meer wezenlijke laag van jezelf komen. Je probeert de ander tevreden te stellen, omdat je bang bent diens liefde, goedkeuring of zorg te verliezen. Je handelt op basis van angst. Je beperkt jezelf in je zelfexpressie. Het deel van jou dat je onderdrukt zal echter een eigen, verborgen leven gaan leiden. Het kan ontevredenheid of moeheid creëren in je, waardoor je je bijvoorbeeld nooit echt licht en vrolijk kunt voelen.

 

Om je uit deze situatie van zelfontkenning te bevrijden is het van belang contact te maken met de onderdrukte en verborgen delen van jezelf. Dit is niet moeilijk of ingewikkeld, in de zin dat het specifieke vaardigheden of kennis vereist. Maak ‘naar binnen gaan’ alsjeblieft niet tot een moeilijk proces dat jou door anderen geleerd of voorgedaan moet worden. Jij kan dat zelf en je zult het op je eigen manier doen. Je intentie en motivatie zijn veel belangrijker dan vaardigheden of methodes. Als je werkelijk het voornemen hebt om jezelf te leren kennen, als je vastbesloten bent verborgen angsten en emoties in jezelf op te sporen en te transformeren, dan lukt je dat, hoe dan ook. Laat de methode zich aanpassen aan jouw behoeftes, en niet andersom.

 

 Dit gezegd hebbende, zouden we graag één eenvoudige visualisatie willen aanbieden die je kan helpen contact te maken met je eigen (verborgen) emoties.

 

Neem een moment om de spieren van je nek en schouders te ontspannen. Ga rechtop zitten en zet je voeten plat op de grond. Adem eens diep in.

 

Stel je nu eens voor dat je op een landweggetje loopt onder een open blauwe lucht. Je luistert naar de geluiden van de natuur en je voelt een zacht briesje door je haar. Je bent vrij en gelukkig. Verderop zie je plotseling een paar kinderen naar je toe rennen.

Ze komen dichterbij. 

 

Dan staan ze tegenover je. Met hoeveel zijn ze? Zijn het jongens, meisjes, of beide?

 

Je begroet ze allemaal. Vertel ze hoe fijn je het vindt dat ze gekomen zijn. 

 

Dan maak je contact met één kind in het bijzonder. Dit kind kijkt je recht in de ogen. Hij of zij heeft een boodschap voor jou. Het staat in zijn of haar ogen geschreven. 

 

Kun je het voelen, het verstaan? Zegt het kind misschien iets? Het brengt je een energie die jij op dit moment nodig hebt. Benoem die energie voor jezelf, en aanvaard deze zonder oordeel. Bedank het kind, en laat het beeld los. 

 

Voel de aarde onder je voeten, haar kracht en rust, en adem even diep in en uit. Je hebt net contact gemaakt met een verborgen deel van jezelf.

 

Je kunt altijd terugkeren naar deze plek, en ook eens met de andere kinderen praten als je wilt.

 

Door naar binnen te gaan, en contact te maken met de verborgen, verdrukte stukken van jezelf, raak jij steeds meer aanwezig.

Jouw bewustzijn ontstijgt de uit angst geboren gedachten en energiepatronen in jezelf, die eerst vanzelfsprekend waren. Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf. Jouw bewustzijn ontfermt zich over de angst en pijn binnenin je, zoals een ouder zich liefdevol buigt naar haar kinderen. Dit proces van zelfheling zullen we verder beschrijven in de hierna volgende hoofdstukken.

We noemen nu slechts enkele kenmerken van het loslaten van dualiteit.

 

 Je luistert naar de taal van je ziel, die tot je spreekt via je gevoel en je intuïtie.

 

 Je handelt naar dit innerlijke weten en voert veranderingen door in je dagelijkse leven.

 

 Je waardeert tijd en ruimte voor jezelf, want alleen in de stilte van het alleen zijn kun je de fluisteringen van je ziel goed verstaan.

 

❥ Je voegt je niet meer zo makkelijk naar normen of regels die jou belemmeren in de vrije expressie van jezelf.

 

Het keerpunt in het loslaten van dualiteit

 

Je aardse cyclus van levens nadert z’n voltooiing als je met je bewustzijn alle ervaringen in de dualiteit kunt toelaten, terwijl je in je kern aanwezig en gecentreerd blijft.

 Je bent 'verlicht' als je in staat bent je bewustzijn vast te houden ten aanzien van alle ervaringen die de dualiteit je te bieden heeft.

Je verliest je dan niet meer in je emoties; je hebt een punt in jezelf gevonden dat stabiel en onveranderlijk is temidden van de golvende bewegingen van dualiteit. Dit is een verlossende ervaring, omdat je dan in jezelf thuiskomt. Als de greep van de dualiteit je loslaat, word je je natuurlijke, goddelijke zelf.

Zolang jij je vereenzelvigt met één aspect van de dualiteit (bijvoorbeeld ‘ik ben licht en niet donker’, ‘ik ben arm en niet rijk’), bevindt je bewustzijn zich aan het ene uiteinde van een wip. Het zal niet lang duren voor ze naar het andere uiteinde gaat. Het ene uiterste roept het andere uiterste op.

 Karma is in feite niets anders dan deze wet.

Ze is een brenger van evenwicht, waardoor de wip in beweging blijft. Je laat de karmische cyclus los, wanneer je bewustzijn het ankerpunt vindt in het midden van de wip, het bewegingloze centrum dat zich onttrekt aan dualiteit.

 

Dit centrum is de uitweg uit de karmische cyclus. Wanneer je met je bewustzijn steeds naar dit stiltepunt terugkeert, voel je je vaker kalm, zachtmoedig en vreugdevol. De Griekse filosofen noemden deze staat van zijn ataraxia: onverstoorbaarheid. Dat was hun definitie van verlichting.

 

De energieën die je het meeste uit dat centrum halen zijn angst en oordelend zijn. Zodra je deze twee energieën geleidelijk gaat loslaten, word je steeds opener en rustiger van binnen. Je betreedt dan werkelijk een nieuw bewustzijn, een andere realiteit.

 Dit zal zich ook vertalen in de buitenwereld.

Vaak komen er veranderingen in je leven en is het tijd om afscheid te nemen van aspecten van je leven die niet meer weerspiegelen wie jij ten diepste bent. Op het gebied van werk en relaties kunnen er aardverschuivingen plaatsvinden in je leven. Alles kan lijken op z’n kop te staan. Dit is eigenlijk slechts natuurlijk, want innerlijke veranderingen zijn altijd de voorloper van uiterlijke veranderingen. Jouw bewustzijn schept de omstandigheden waarin je leeft. Altijd werkt het zo.

 

Het loslaten van de bewustzijnstoestand die bij dualiteit hoort, kost tijd. Het doorgronden en loslaten van alle lagen van illusie of onwetendheid in jezelf is een geleidelijk proces. Maar wanneer je werkelijk besluit deze weg te gaan, de weg naar binnen, zul je langzaam maar zeker afstand nemen van het spel van dualiteit. En als je eenmaal hebt geproefd van de bewustzijnstoestand die we ‘ataraxia’ noemden, innerlijke helderheid en rust, dan heb je het keerpunt bereikt. Je wilt dan niet meer terug. Als je eenmaal de vreugde voelt van het simpelweg ‘bij jezelf zijn’, dan weet je dat dit het is waarnaar je zolang hebt gezocht. Je zult steeds opnieuw teruggaan naar dit stiltepunt in jezelf, om die innerlijke vrede te ervaren.

 Het is niet zo dat je in je leven op aarde dit bewustzijn van je goddelijke kern permanent hoeft vast te houden, om van de karmische cyclus af te komen. Waar het in wezen om draait is dat je begrijpt dat in dit bewustzijn de oplossing ligt.

Dat in dit innerlijke bewustzijn, in deze stille extase van het voelen van je eigen goddelijke energie, je bevrijding en vervulling ligt. Je zoekt dan steeds minder naar oplossingen binnen de wereld van dualiteit. Zo neem je er langzaam afscheid van. Dit gaat als vanzelf. De wereld zal je minder fascineren, je zoekt steeds vaker rust en eenvoud op. Je aandacht is in principe gericht op het vinden van rust in je innerlijk, en niet op het spektakel van de uiterlijke wereld van turbulentie en drama. Het gaat hier dus om de richting van je aandacht, je focus. Dat je daarbij vaak afgeleid wordt, of gestoord door gevoelens van twijfel, wanhoop of onmacht, is alleen maar menselijk. Het doet niets af aan de keuze die je hebt gemaakt, het besluit dat je hebt genomen.

 

Ook betekent ‘ataraxia’ niet dat je afstand hoeft te doen van wereldse vreugde en genietingen. Het betekent dat je een anker van goddelijkheid in jezelf hebt gevonden, van waaruit je de wereld en haar schoonheid gaat ervaren. Geluk en schoonheid lagen toch al niet in de materiële dingen zelf. Ze liggen in de manier waarop jij de dingen ervaart. Als er rust en vreugde is in je hart, zullen de mensen en de situaties die je ontmoet jou nog meer rust en vreugde geven.

 

In deze tijd is er een groep mensen die zich klaarmaakt voor de overstap naar dit nieuwe bewustzijn. De individuen in deze groep hebben hun karmische cyclus bijna voltooid.

In de volgende hoofdstukken zullen wij over deze groep zielen, die we ook wel lichtwerkers noemen, uitgebreid spreken. Er is echter niet alleen sprake van een groep individuele cycli, die in deze tijd hun voltooiing bereiken. De aarde zelf is verwikkeld in een karmische cyclus en haar planetaire bewustzijn ondergaat op dit moment een diepgaande transformatie. Er is tevens een planetaire cyclus die rond komt. Wat dit tijdperk zo bijzonder maakt is dat de persoonlijke cycli en de planetaire cyclus samenvallen. We zullen nu kort ingaan op de planetaire cyclus.

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

.

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.